Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.8.2015 (08/14/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.8.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.6.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 351/41 k.ú.Dyje, o výměře 389 m2, kultura zahrada, z důvodu jeho prodeje.

 4. Žádost pana Michala Bezegy, bytem Těšetice 174, 671 61 Prosiměřice, o odkoupení obecního pozemku p.č. 2264, o výměře 45 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Dyje.

 5. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. (dříve O2 Czech Republic, a.s.) Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00 a Obcí Dyje – jedná se o podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, optický kabel.

 6. Obec uhradila částku 8.549,- Kč, fa č. 100150187 firmě Urbania-jih s.r.o., za dopravní značky „zákaz podomního prodeje“ a značku „zákaz skládky“.

 7. Žádost firmy CARS Trade M&M, s.r.o. Kopečná 14, 602 00 Brno, o souhlas k územnímu souhlasu – jedná se o novou opěrnou zeď a vnitřní betonové oplocení v areálu firmy.

 8. Schválit v ZO Smlouvu o dílo č.: 083/LDAA-005/2015 uzavřenou mezi Obcí Dyje a firmou STRABAG, a.s. Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha – jedná se o místní komunikaci pod kostelem – Dyje, oprava místních komunikací p.č. 102/1 a p.č. 104/1 k.ú.Dyje.

 9. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2015.

 10. Oprava VO stála 2.880,- Kč, fa č. 6/2015.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 3/15, o výměře 52 m2, kultura ostatní plocha – silnice; pozemek p.č. KN 156/2, o výměře 46 m2, kultura ostatní plocha – silnice, z důvodu darování pozemků Jihomoravskému kraji.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení  zasedání ZO se nekoná (07/15/15)

Obecní úřad Dyje oznamuje, že zasedání zastupitelstva obce Dyje

ve středu dne 29. července 2015 se n e k o n á !

Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 24.6.2015 (06/25/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.6.2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2265, výměra 191 m2, ostatní plocha; p.č. 2263/3, výměra 41 m2, ostatní plocha k.ú.Dyje. Cena za 1 m2 50,- Kč.

 4. Jednohlasně chválilo projektovou dokumentaci stavby energetického díla „Dyje zahrady NN přípojky, rozšíření DS“ na pozemcích obce p.č. 102/1; p.č. 129; p.č. 252/26 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: 1030022925/007 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – jedná se o 1 pilíř NN a 155 m kabelového vedení NN „Dyje zahrady NN přípojka, rozšíření DS“.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně výpovědi nájemní smlouvy na pozemek p.č. 351/41 k.ú.Dyje paní Blance Hulánové a panu Schneiderovi Pavlovi, oba bytem Jevišovice 85.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně revokace bodu č. 5 a usnesení ze zasedání ZO dne 17.12.2014 – jednalo se o odkoupení pozemku p.č. 351/41 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 351/41, o výměře 389 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Jednohlasně schválilo postavení pergoly o rozměrech 6,5 x 5 m na pozemku p.č. 9 a cca 1 m na p.č. 117; p.č. 116/2 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo Nařízení č. 1/2015 obce Dyje, kterým se vydává Tržní řád obce Dyje, který se týká zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém území obce Dyje.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky VaK Znojemsko za rok 2014.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska