Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.6.2015 (06/17/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 24.6.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.5.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Tomáše Čeledy, bytem Rudoleckého 924/7, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 2265, výměra 191 m2, ostatní plocha, p.č. 2263/3, výměra 41 m2, ostatní plocha, p.č. 2264, výměra 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Dyje.

 4. Projednat v ZO žádost ZMES, s.r.o. Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, k projektové dokumentaci stavby energetického díla „Dyje zahrady, NN přípojky a rozšíření DS“.

 5. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1030022925-007 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jedná se o 1. pilíř NN a 155 m kabelového vedení NN „Dyje zahrady, NN příp. a rozšíření DS“.

 6. Obec dala výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.č. 351/41 k.ú.Dyje paní Blance Hulánové a panu Pavlovi Schneiderovi, oba bytem Jevišovice 85.

 7. Obec revokuje, ruší bod č. 5 a usnesení ze zasedání ZO dne 17.12.2014. Jednalo se o odkoupení pozemku p.č. 351/41, výměra 389 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje – paní Hulánová.

 8. Žádost pana Ing. Bc. Ivana Budína, bytem Hnanice, ul. Okružní 115, PSČ 669 02, o odkoupení pozemku p.č. 351/41, o výměře 389 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje.

 9. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Žádost pana Jana Kocmana, bytem Dyje 53, o souhlas s postavením pergoly o rozměrech 6,5 x 5 m na pozemku p.č. 9 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví a částečně na obecním pozemku p.č. 117, p.č. 116/2 k.ú.Dyje. Pergola bude zasahovat do obecního pozemku cca 1 m.

 11. Schválit v ZO Nařízení č. 1/2015 obce Dyje, kterým se vydává Tržní řád obce Dyje, který se týká zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém území obce Dyje.

 12. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(05/28/15)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 27.5.2015


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemky
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2265 k.ú.Dyje, výměra 191 m2, kultura ostatní plocha

 2. Pozemek p.č. KN 2264 k.ú.Dyje, výměra 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří

 3. Pozemek p.č. KN 2263/3 k.ú.Dyje, výměra 41 m2, kultura ostatní plocha


 4. Cena za 1 m2……….…50,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 27.5.2015 (05/28/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.5.2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Janče.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně posezení důchodců, které se bude konat v pondělí 15. června 2015.

 4. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí cukrovinky za 5.000,- Kč na Dětský den.

 5. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2014.

 6. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 2265; p.č. 2263/3 a p.č. 2264 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti trpění stavby oplocení uzavřenou mezi Obcí Dyje, společností ABC Tours, spol. s r.o. a společností Resorts Holding, a.s.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi obcí Dyje, společností ABC Tours, spol. s r.o., společností Resorts Holding, a.s. a společnosti Atlanta Logistic, a.s.

 9. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 31.12.2014.

 10. Jednohlasně neschválilo prodej části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 32.000,- Kč, fa č. 07/2015 za vypracování Změny č. 1 ÚP Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo přístavbu nářaďovny o rozměrech 4x4 m na pozemku p.č. 310/1 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 38.720,- Kč, fa č. B6/2015 za opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, směr Dobšice – 4/8 drtí a zástřikovou emulzí.

 14. Jednohlasně schválilo novostavbu RD na pozemku p.č. 221 k.ú.Dyje a souhlasí se zjednodušeným územním řízení a stavebním řízení pro společnost Profi-Gips, s.r.o.

 15. Jednohlasně schválilo proplacení částky 46.400,- Kč, fa č. 4/2015 za opravu místního rozhlasu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska