Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.4.2015 (04/22/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 29.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.3.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Vázání sbírek zákonů 2014 firmou CSP Plus, sro. Znojmo stálo 2.178,- Kč, fa č. 11500097.

 4. Malotraktor VARI Global Honda GSV 190 + vozík stál 48.550,- Kč, fa č. 12/015.

 5. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 6. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu obce pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 7. Projednat v ZO odměnu pro předsedy výboru podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.

 8. Informace ZO, kolik stálo rizikové kácení 3 stromů akátu za pomocí horolezecké techniky na pozemku p.č. 2464 k.ú.Dyje firmou Štěpán Krabec, Zelenohorská 165/18, 591 01 Žďár n/Sázavou.

 9. Žádost pana Libora Ondráčka, bytem Zámečnická 10, 669 02 Znojmo, o souhlas ke zkrácenému územnímu řízení a stavebnímu povolení na akci novostavba RD na pozemku p.č. 2132/1 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 10. Oprava lampy naproti Peritu stála 3.975,- Kč, fa č. 152053.

 11. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2014 – ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.

 12. Žádost pana Jakuba Veverky, bytem Chvalovice 93, o odkoupení studny, která je obecní a umístěna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje.

 13. Obec uhradila částku 1.500,- Kč, fa č. 3160000423 Městu Znojmo za projednávání přestupků od 1.1.2014 do 31.12.2014.

 14. Projednat v ZO žádost Jihomoravského kraje, odboru majetkového, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, o bezúplatný převod pozemku p.č. 3/15, výměra 52 m2, kultura ostatní plocha – silnice, p.č. 156/2, výměra 46 m2, kultura ostatní plocha – silnice.

 15. Projednat a schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, zastoupeným panem Bc. Zdeňkem Pavlíkem.

 16. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330029543/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – Dyje, Mariáš NN přípojka kabel. smyčky, kabelové vedení NN.

 17. Projednat v ZO, že pan Jindřich Bulín, bytem Dyje č.p. 85 bude užívat a čerpat vodu ze studny, která se nachází před RD pana Štefana Badinky, bytem Dyje č.p. 86.

 18. Schválit v ZO, kdo provede stavbu Místní komunikace pod kostelem – Dyje a opravu místní komunikace p.č. 102/1 a p.č. 104/1 k.ú.Dyje.

 19. Obec uhradila částku 36.300,- Kč, fa č. 1520052 firmě LÖW & spol., s.r.o. Vranovská 102, 614 00 Brno za posouzení Změny č. 1 Územního plánu Dyje o posuzování vlivu na ŽP.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru darování pozemků do vlastníctví Jihomoravského kraje (03/27/15)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU darování NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.3.2015

Záměr darování nemovitosti ve vlastnictví obce Dyje do vlastnictví Jihomoravského kraje:
pozemky

Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. p.č. KN 3/15, výměra 52 m2, kultura ostatní plocha, silnice
 2. p.č KN 156/2, výměra 46 m2, kultura ostatní plocha, silnice

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.

Uzavření darovací smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva obce Dyje dle §85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje studny na p.č. 145/3 k.ú.Dyje (03/27/15)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.3.2015


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
studna
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Studna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, kopaná
  inv. číslo DHM/011

 2. Cena dle znaleckého posudku

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz. Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska