Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Usnesení ZO dne 16.2.2015 (02/17/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 16.2.2015 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 14, 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí částku 25.000,-Kč na stavbu pódia a pronájem aparatury na rockový koncert Dyje 2015.

 4. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí v ceně 17.500,-Kč 10 ks zahradních pivních setů pro SDH.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na p.č. 2464 k.ú.Dyje, která je obecní, firmou Štěpán Krabec.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 327/14 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo Změny č. 1 Územního plánu Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a ing. arch. Josefem Kolmanem.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, kde obec dostala A – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 11. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2014.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně proplacení faktury č. 3/2015 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo posouzení vlivu na životní prostředí Změny č. 1 Územního plánu Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a LÖW & spol. s r.o., zastoupenou paní ing. Eliškou Zimovou.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně platby oprav VO lamp.

 15. Jednohlasně schválilo Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě optický kabel na rozvaděči ODF na půdě uzavřenou mezi O2 Czech Republic, a.s. a Obcí Dyje.

 16. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy na dobu neurčitou s panem Popelkou Lubomírem a některým uchazečem na VPP, když nebude schválena výjimka pro pana Popelky na VPP – jedná se o 6 měsíců.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 16.2.2015 (02/09/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pondělí dne 16.2.2015 v 16.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.1.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost SDH obce Dyje zastoupená velitelem SDH panem Davidem Matouškem, bytem Dyje č.p. 167, o finanční příspěvek 25.000,-Kč na rockový koncert Dyje 2015.

 4. Žádost SDH obce Dyje zastoupená velitelem SDH panem Davidem Matouškem, o finanční příspěvek ve výši 17.500,-Kč na zakoupení 10 ks zahradních pivních setů.

 5. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 6. Obec objednala u pana ing. arch. Josefa Kolmana pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dyje.

 7. Schválit v ZO pokácení 3 stromů akátu na p.č. 2464 k.ú.Dyje, která je obecní za pomocí horolezecké techniky firmou Štěpán Krabec, Zelenohorská 165/18, 591 01 Žďár n/Sázavou.

 8. Žádost pana Tomáše Konečného, bytem Vídeňská tř. 2877/79, 669 02 Znojmo, o pokácení 1 stromu vlašský ořech na pozemku p.č. 327/14 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo „Změna č. 1 Územního plánu Dyje“ uzavřenou mezi Obcí Dyje a ing. arch. Josefem Kolmanem, bytem Znojemská 321, 671 82 Dobšice.

 10. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

 11. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2014.

 12. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2015 stála 5.700,-Kč, fa č. 3/2015.

 13. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo posouzení vlivu na životní prostředí Změny č. 1 Územního plánu Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Löw & spol. s r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno zastoupenou paní ing. Eliškou Zimovou.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 28.1.2015 (01/29/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.1.2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 17, 18, 19.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo zakoupení pro obec malotraktor VARI GLOBAL + vozík ANV 350.

 4. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu pana Jiřího Staňka 9.200,- Kč hrubého měsíčně od 1. ledna 2015.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně, kolik stálo rizikové pokácení stromu habru za pomocí horolezecké techniky.

 6. Jednohlasně schválilo finanční podporu 10.000,- Kč měsíčně na provozní náklady k zajištění provozu obchodu potravin po dobu roku 2015.

 7. ZO jednohlasně schválilo Dohodu o poskytnutí finanční podpory uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní Romanou Truhlářovou.

 8. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s Vyhláškou č. 328/2014 Sb., platnou pro rok 2015.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně vyúčtování dotace pro SDH.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně proplacení faktury č. 1/2015 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 11. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2014.

 12. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.058,60 Kč, fa č. 14037 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek.

 13. Jednohlasně schválilo Odpisový plán dlouhodobého majetku obce.

 14. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na opravu kostela v Dyji.

 15. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 48.000,- Kč na činnost fotbalového oddílu v roce 2015.

 16. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 27/2015 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností – zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 17. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně třídění komunálního odpadu, hlavně bioodpadu, železa, papíru. ZO souhlasí s tímto tříděním.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně proplacení částky 10.980,75 Kč, fa č. 2015540054 firmě GORDIC, s.r.o.

 19. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 19 ohledně proplacení částky 5.112,- Kč, fa č. 152007 za montáž lampy VO.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska