Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.1.2015 (01/21/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 28.1.2015 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 17.12.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí malotraktor VARI Global + vozík ANV-350.

 4. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 5. Informace ZO, kolik stálo rizikové kácení stromu habru za pomocí horolezecké techniky vč. nařezání dřeva na pozemku p.č. KN 2431 k.ú.Dyje firmou Štěpán Krabec, Zelenohorská 165/18, 591 01 Žďár n/Sázavou.

 6. Žádost paní Romany Truhlářové, bytem Dyje č.p. 52, o finanční příspěvek 10.000,-Kč měsíčně na rok 2015, na provozní náklady k zajištění provozu obchodu potravin, který provozuji a je v mém vlastnictví v Dyji č.p. 52.

 7. Projednat v ZO Dohodu o poskytnutí finanční podpory uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní Romanou Truhlářovou, bytem Dyje č.p. 52, IČ 68659032.

 8. Schválit v ZO Dodatek č. 7 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s Vyhláškou č. 328/2014 Sb., ze dne 16.12.2014 a platnou pro rok 2015.

 9. Paní Bětíková dne 5.1.2015 odeslala vyúčtování dotace pro SDH Krajskému úřadu JMK.

 10. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2014 stála 6.900,-Kč, fa č. 1/2015.

 11. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2014 – příjmy, výdaje.

 12. Obec uhradila částku 8.058,60 Kč, fa č. 14037 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek panu Zdeňku Hujňákovi.

 13. Schválit v ZO Odpisový plán dlouhodobého majetku obce.

 14. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191, o finanční příspěvek z prostředků obce na pokračování oprav kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 15. Projednat v ZO žádost SOKOL Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2015.

 16. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 21/2015 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností – zrušení údaje o místu trvalého pobytu.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 17.12.2014 (12/19/14)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 17.12.2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 19, 20.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2015 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo montáž lampy VO na sloup mezi RD pana Dufka Romana a chatu pana Vaníčka.

 5. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 351/41 k.ú.Dyje, který je obecní.

 6. Jednohlasně schválilo požádání o bezúplatný převod předmětných staveb evidovaných jako VEČ 453 OL, VEČ 458 OL, VEČ 459 OL, VEČ 462 OL, VEČ 464 OL, které se nachází na obecních pozemcích p.č. 54/5; p.č. 2308; p.č. 2310; p.č. 2427; p.č. 2405 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a O2 Czech Republic, a.s. Michle, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 o pronájem části budovy č.p. 128 – střecha, půda.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu smrku na pozemku p.č. 3/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 9. Jednohlasně schválilo, že obec bude uzavírat manželství občanů.

 10. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení služebnosti mezi O2 Czech Republic, a.s. Praha 4 a Obcí Dyje, o vedení optického kabelu.

 11. Jednohlasně schválilo smlouvu č. 1030019565/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje Mašeja: NN připojení kabel. přípojky, kabelové vedení NN.

 12. Jednohlasně schválilo vybudování v obci Dyje „klidnou zónu“.

 13. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje pravomoc pro starostu obce Jiřího Staňka pro volební období do roku 2018, aby v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mohl tam, kde není rada obce, provádět Rozpočtové opatření a schvalovat rozpočtové úpravy během roku, aby byl zajištěn plynulý chod obce a obecního úřadu. Následně na dalším zasedání zastupitelstva obce je předložil ke schválení.

 14. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice jako věcný dar, který se uskuteční v lednu 2015.

 15. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.512,40 Kč, fa č. M42/2014 za výsadbu kolem úřední desky.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně doplácení na 1 občana částku 110,90 Kč za odvoz popelnic.

 17. Jednohlasně schválilo 500,- Kč na 1 občana v roce 2015, poplatek za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic.

 18. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2014.

 19. Jednohlasně schválilo, že obec pověsí nový kabel na místní rozhlas od RD pana Kruly po RD pana Toifla.

 20. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně zakoupení mobilního telefonu pro starostu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2014 (12/10/14)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 17.12.2014 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.11.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2015.

 4. Projednat a schválit v ZO montáž lampy VO na sloup mezi RD Dufek Roman a chatu pana Vaníčka.

 5. Žádost paní Hulánové Blanky, bytem Jevišovice 85, 671 53 Jevišovice, o odkoupení pozemku p.č. 351/41 k.ú.Dyje, o výměře 389 m2, kultura zahrada, který je obecní.

 6. Obec požádá Ministerstvo obrany, regionální pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno o bezúplatné převedení předmětné stavby na pozemku obce – 5 staveb bunkru.

 7. Projednat a schválit Nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí Dyje a O2 Czech Republic, a.s. Michle, Za Brumlovou 266/2, 140 22 Praha 4, o pronájem části budovy č.p. 128 – jedná se o střechu a půdu.

 8. Žádost obce o pokácení 1 stromu smrku na pozemku p.č. 3/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 9. Projednat a schválit v ZO, že obec Dyje bude uzavírat manželství občanů ze zákona.

 10. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi O2 Czech Republic, a.s. Michle, Za Brumlovkou 266/2. 140 22 Praha 4 a Obcí Dyje, jedná se o podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, optický kabel.

 11. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. 1030019569/001 o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON, Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gersnera 2151/6, 370 49 České Budějovice - Dyje, Mašeja: NN připojení kabel. přípojky.

 12. Projednat a schválit v ZO, že obec vybuduje v obci klidnou zónu – kde bude rychlost 30 km/h.

 13. Projednat a schválit v ZO pověření pro starostu obce Dyje ke schvalování rozpočtových opatření.

 14. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2015.

 15. Výsadba kolem úřední desky stála 8.512,40 Kč, fa č. M42/2014.

 16. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 110,90 Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic v roce 2014.

 17. Projednat a schválit v ZO poplatek za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic v roce 2015.

 18. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2014.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska