Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Pozvánka na zasedání ZO dne 17.12.2014 (12/10/14)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 17.12.2014 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.11.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2015.

 4. Projednat a schválit v ZO montáž lampy VO na sloup mezi RD Dufek Roman a chatu pana Vaníčka.

 5. Žádost paní Hulánové Blanky, bytem Jevišovice 85, 671 53 Jevišovice, o odkoupení pozemku p.č. 351/41 k.ú.Dyje, o výměře 389 m2, kultura zahrada, který je obecní.

 6. Obec požádá Ministerstvo obrany, regionální pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno o bezúplatné převedení předmětné stavby na pozemku obce – 5 staveb bunkru.

 7. Projednat a schválit Nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí Dyje a O2 Czech Republic, a.s. Michle, Za Brumlovou 266/2, 140 22 Praha 4, o pronájem části budovy č.p. 128 – jedná se o střechu a půdu.

 8. Žádost obce o pokácení 1 stromu smrku na pozemku p.č. 3/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 9. Projednat a schválit v ZO, že obec Dyje bude uzavírat manželství občanů ze zákona.

 10. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi O2 Czech Republic, a.s. Michle, Za Brumlovkou 266/2. 140 22 Praha 4 a Obcí Dyje, jedná se o podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, optický kabel.

 11. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. 1030019569/001 o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON, Distribuce, a.s. se sídlem F.A.Gersnera 2151/6, 370 49 České Budějovice - Dyje, Mašeja: NN připojení kabel. přípojky.

 12. Projednat a schválit v ZO, že obec vybuduje v obci klidnou zónu – kde bude rychlost 30 km/h.

 13. Projednat a schválit v ZO pověření pro starostu obce Dyje ke schvalování rozpočtových opatření.

 14. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2015.

 15. Výsadba kolem úřední desky stála 8.512,40 Kč, fa č. M42/2014.

 16. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 110,90 Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic v roce 2014.

 17. Projednat a schválit v ZO poplatek za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic v roce 2015.

 18. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2014.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru pronájmu nemovitosti Obec Dyje (11/27/14)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.11.2014


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce:
objekt č.p. 128 - půda a střecha
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. část půdy, výměra 2 m2, objekt č.p. 128
 2. část střechy, výměra 2 m2,objekt č.p. 128

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku Obec Dyje (11/27/14)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.11.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 351/41 k.ú.Dyje, výměra 389 m2, kultura zahrada
 2. Cena za 1 m2……….…30,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska