Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení záměru pronájmu nemovitosti Obec Dyje (11/27/14)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.11.2014


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce:
objekt č.p. 128 - půda a střecha
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. část půdy, výměra 2 m2, objekt č.p. 128
 2. část střechy, výměra 2 m2,objekt č.p. 128

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku Obec Dyje (11/27/14)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.11.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 351/41 k.ú.Dyje, výměra 389 m2, kultura zahrada
 2. Cena za 1 m2……….…30,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 26.11.2014 (11/27/14)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.11.2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 32, 33.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo zapisovatelku ZO paní Ivonu Bětíkovou.

 4. Jednohlasně schválilo Jednací řád.

 5. Starosta stanovil Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje na r. 2014. Jmenoval ústřední inventarizační komisi, inventarizační komisi č. 1-4 a likvidační komisi. ZO jednohlasně vše schvaluje k inventarizaci.

 6. Jednohlasně schválilo členy finančního a kontrolního výboru.

 7. Jednohlasně schválilo předsedy a členy dopravního, kulturního výboru a předsedu a členy výboru pro výstavbu.

 8. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 9. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na veřejné prospěšné práce v obci na rok 2015.

 10. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany- jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1000,- Kč pro občany 90.let a výše.

 11. Jednohlasně schválilo limit hotovosti v pokladně: od 1.1. do 30.6. je 40.000,- Kč běžného roku, od 1.7. do 31.12. je 20.000,- Kč běžného roku.

 12. Jednohlasně schválilo, že obec bude hradit členské příspěvky pro členy SDH a příspěvek Sdružení hasičů ČMS.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně výsledku voleb do zastupitelstva obce Dyje.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně platby za výsadbu kolem místní komunikace II/408.
 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně platby za opravu lamp VO a výměnu halogenového světla s čidlem na OÚ.

 17. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu 8.500,- Kč hrubého měsíčně.

 18. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu 7.500,- Kč hrubého měsíčně.

 19. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výborů 1.520,- Kč hrubého měsíčně, která se bude vyplácet od 7.11.2014.

 20. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 21. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 1962/3 k.ú.Dyje o výměře 558 m2, kultura orná půda.

 22. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje , který je obecní.

 23. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23 ohledně platby za výsadbu před pomníkem v obci.

 24. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2014.

 25. Jednohlasně schválilo, že telefon obecní 515234120 se nebude odhlašovat.

 26. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 26 ohledně platby za odvoz komunálního odpadu ze hřbitova.

 27. Jednohlasně schválilo zakoupení mobilního telefonu pro starostu obce.

 28. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu části budovy č.p. 128 – jedná se o půdu a střechu.

 29. Jednohlasně schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019.

 30. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 351/41 k.ú.Dyje, který je obecní.

 31. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 31 ohledně platby za odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 32. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH obce.

 33. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu habru na pozemku, p.č. KN 2431 k.ú.Dyje, který je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska