Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení záměru prodeje pozemku Obec Dyje (11/27/14)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.11.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 351/41 k.ú.Dyje, výměra 389 m2, kultura zahrada
 2. Cena za 1 m2……….…30,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 26.11.2014 (11/27/14)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.11.2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 32, 33.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo zapisovatelku ZO paní Ivonu Bětíkovou.

 4. Jednohlasně schválilo Jednací řád.

 5. Starosta stanovil Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje na r. 2014. Jmenoval ústřední inventarizační komisi, inventarizační komisi č. 1-4 a likvidační komisi. ZO jednohlasně vše schvaluje k inventarizaci.

 6. Jednohlasně schválilo členy finančního a kontrolního výboru.

 7. Jednohlasně schválilo předsedy a členy dopravního, kulturního výboru a předsedu a členy výboru pro výstavbu.

 8. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 9. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na veřejné prospěšné práce v obci na rok 2015.

 10. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany- jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1000,- Kč pro občany 90.let a výše.

 11. Jednohlasně schválilo limit hotovosti v pokladně: od 1.1. do 30.6. je 40.000,- Kč běžného roku, od 1.7. do 31.12. je 20.000,- Kč běžného roku.

 12. Jednohlasně schválilo, že obec bude hradit členské příspěvky pro členy SDH a příspěvek Sdružení hasičů ČMS.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně výsledku voleb do zastupitelstva obce Dyje.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně platby za výsadbu kolem místní komunikace II/408.
 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně platby za opravu lamp VO a výměnu halogenového světla s čidlem na OÚ.

 17. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu 8.500,- Kč hrubého měsíčně.

 18. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu 7.500,- Kč hrubého měsíčně.

 19. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výborů 1.520,- Kč hrubého měsíčně, která se bude vyplácet od 7.11.2014.

 20. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 21. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 1962/3 k.ú.Dyje o výměře 558 m2, kultura orná půda.

 22. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje , který je obecní.

 23. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23 ohledně platby za výsadbu před pomníkem v obci.

 24. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2014.

 25. Jednohlasně schválilo, že telefon obecní 515234120 se nebude odhlašovat.

 26. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 26 ohledně platby za odvoz komunálního odpadu ze hřbitova.

 27. Jednohlasně schválilo zakoupení mobilního telefonu pro starostu obce.

 28. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu části budovy č.p. 128 – jedná se o půdu a střechu.

 29. Jednohlasně schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019.

 30. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 351/41 k.ú.Dyje, který je obecní.

 31. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 31 ohledně platby za odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 32. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH obce.

 33. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu habru na pozemku, p.č. KN 2431 k.ú.Dyje, který je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.11.2014 (11/19/14)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.11.2014 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z ustavujicího zasedání ze dne 7.11.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit zapisovatelku ZO.

 4. Schválení jednacího řádu.

 5. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 270/2010 Sb-. v platném znění o inventarizaci majetku a závazků, stanovuje starosta Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2014.

 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru.

 7. Zřízení dopravního, kulturního výboru a výbor pro výstavbu.

 8. Projednat v ZO a schválit uzavření Smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 9. Žádost na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na veřejné prospěšné práce v obci Dyje na rok 2015.

 10. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty 60.let, 70.let, 75.let, od 80.roků každý rok a 90.let výše dárkový koš v hodnotě 1000,-Kč.

 11. Schválit v ZO limit hotovosti v pokladně od 1.1. do 30.6. 40.000,- Kč běžný rok. Od 1.7. do 31.12. 20.000,-Kč běžný rok a platí pro období 2015-2018.

 12. Projednat a schválit v ZO, že obec bude hradit členské příspěvky pro členy SDH.

 13. Informace ZO ohledně výsledku voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 10.-11.řijna 2014.

 14. Informace ZO ohledně výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 10.-11.října 2014 a ve dnech 17.-18.října 2014.

 15. Výsadba kolem místní komunikace II/408 stála 23.109,79 Kč, fa č. M26/2014.

 16. Oprava 5 lamp VO, výměna halogenového světla s čidlem na OÚ stála 5.400,-Kč, fa č. 8/2014.

 17. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 18. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č.1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 19. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 20. Svoz nebezpečného odpadu stál 3.942,- Kč, fa č. 0741007289.

 21. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 1962/3 k.ú.Dyje, o výměře 558 m2, kultura orná půda, který vznikl geometrickým zaměřením z pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje.

 22. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf č.p. 253,Nový Šaldorf–Sedlešovice, PSČ 67181 o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1 714 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 23. Výsadba před pomníkem v obci stála 19.366,10 Kč, fa č. M33/2014.

 24. Schválit Rozpočtové opatření č. 3/2014.

 25. Telefon obecní 515234120 se nebude odhlašovat.

 26. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 3.994,- Kč, fa. č. 0741007302.

 27. Schválit v ZO zakoupení mobilního telefonu pro starostu obce.

 28. Projednat a schválit v ZO záměr pronájmu části budovy č.p. 128 – jedná se o půdu a střechu.

 29. Projednat a schválit v ZO Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019.

 30. Žádost paní Hulánové Blanky, bytem Jevišovice 85, 671 53 Jevišovice, o odkoupení pozemku p.č. 351/41 k.ú.Dyje, o výměře 389 m2, kultura zahrada, který je obecní.

 31. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 6.780,- Kč.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska