Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.11.2014 (11/19/14)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.11.2014 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z ustavujicího zasedání ze dne 7.11.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit zapisovatelku ZO.

 4. Schválení jednacího řádu.

 5. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 270/2010 Sb-. v platném znění o inventarizaci majetku a závazků, stanovuje starosta Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2014.

 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru.

 7. Zřízení dopravního, kulturního výboru a výbor pro výstavbu.

 8. Projednat v ZO a schválit uzavření Smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 9. Žádost na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na veřejné prospěšné práce v obci Dyje na rok 2015.

 10. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty 60.let, 70.let, 75.let, od 80.roků každý rok a 90.let výše dárkový koš v hodnotě 1000,-Kč.

 11. Schválit v ZO limit hotovosti v pokladně od 1.1. do 30.6. 40.000,- Kč běžný rok. Od 1.7. do 31.12. 20.000,-Kč běžný rok a platí pro období 2015-2018.

 12. Projednat a schválit v ZO, že obec bude hradit členské příspěvky pro členy SDH.

 13. Informace ZO ohledně výsledku voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 10.-11.řijna 2014.

 14. Informace ZO ohledně výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 10.-11.října 2014 a ve dnech 17.-18.října 2014.

 15. Výsadba kolem místní komunikace II/408 stála 23.109,79 Kč, fa č. M26/2014.

 16. Oprava 5 lamp VO, výměna halogenového světla s čidlem na OÚ stála 5.400,-Kč, fa č. 8/2014.

 17. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 18. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č.1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 19. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 20. Svoz nebezpečného odpadu stál 3.942,- Kč, fa č. 0741007289.

 21. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 1962/3 k.ú.Dyje, o výměře 558 m2, kultura orná půda, který vznikl geometrickým zaměřením z pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje.

 22. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf č.p. 253,Nový Šaldorf–Sedlešovice, PSČ 67181 o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1 714 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 23. Výsadba před pomníkem v obci stála 19.366,10 Kč, fa č. M33/2014.

 24. Schválit Rozpočtové opatření č. 3/2014.

 25. Telefon obecní 515234120 se nebude odhlašovat.

 26. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 3.994,- Kč, fa. č. 0741007302.

 27. Schválit v ZO zakoupení mobilního telefonu pro starostu obce.

 28. Projednat a schválit v ZO záměr pronájmu části budovy č.p. 128 – jedná se o půdu a střechu.

 29. Projednat a schválit v ZO Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019.

 30. Žádost paní Hulánové Blanky, bytem Jevišovice 85, 671 53 Jevišovice, o odkoupení pozemku p.č. 351/41 k.ú.Dyje, o výměře 389 m2, kultura zahrada, který je obecní.

 31. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 6.780,- Kč.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Elektronická úřední deska obce Dyje (04/13/06)
Česká legislativa a elektronická úřední deska

Povinost umožnit přístup k úřední desce vzdáleným způsobem s platností od 1.1.2006 ukládá §26 zákona 500/2004 Sb. (Správní řád). Obsah fyzické a internetové úřední desky musí být shodný. To znamená, že veškeré dokumenty, jenž podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce. Při nesplnění této povinnosti hrozí napadení právní účinnosti (moci) dokumentů, jenž nebyly oběma způsoby zveřejněny.
povinnost správních orgánů.

Citace z §26 zák. 500/2004 Sb.: Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě (tj. 24 hodin denně) veřejně přístupná. Pro orgány obcí, měst a krajů (územní samosprávné celky) se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přistup (internet).

Počet názorů na článek: 5 Zobrazit názory Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska