Vyhledávání


Nacházíte se: Hlavní stránka / Vyhledávání

VyhledáváníMapa stránek (Zobrazit články v mapě stránek)

 • Hlavní stránka
  • Hlášení obecního rozhlasu
  • Výsledky starších anket
  • Úvod pro občana
  • Úvod pro turistu
  • Úvod pro podnikatele
  • Fotogalerie obce
  • Obecní úřad
  • Obecní zastupitelstvo
  • Povinně zveřejňované informace
  • Zpracování osobních údajů (GDPR)

   Informace o zpracování osobních údajů

   Proč Vám sdělujeme tyto informace?

   Ochrana Vašich osobních údajů je důležitá. V tomto dokumentu se dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního titulu a pro jaký účel, komu osobní údaje předáváme a jak je při uložení chráníme. Pod informačním článkem najdete řadu souvisejících odkazů s relevantními dokumenty, některé jsou odkazovány přímo z článku.

   Je naší zodpovědností zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. General Data Protection Regulation, dále užívána pouze zkratka „GDPR“).

   Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

   Správcem osobních údajů je:

   Obec Dyje, se sídlem Dyje č.p. 128, 669 02 Znojmo, IČ 00600326

   Kontaktní údaje správce naleznete:

   • tel.: 515234410
   • e-mail: obecdyje@volny.cz
   • ID DS: h4qa5zn

   Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

   Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

   Mgr. Jana Antošová, Leska Horní 19, 669 02, Znojmo,
   • tel.: 605407031
   • e-mail: ibeqsro@gmail.com
   Pověřenec je osoba,která dohlíží u správce na soulad zpracování Vašich osobních údajů dle příslušných právních předpisů. Pro Vás je osoba pověřence jakýmsi „ombudsmanem“ pro oblast zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na něj obracet se stížnostmi, dotazy na správný postup obce, žádostmi o vysvětlení Vašich práv v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů obcí.

   Jaké jsou účely a právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?

   V největší míře zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agend, jež obci ukládá příslušná právní úprava. A dále za účelem zpracování Vašich žádostí (např. o pronájem majetku, opravy a údržby) a za účelem poskytování služeb.

   Některé údaje zpracováváme ve veřejném zájmu za účelem osvěty a publicity o dění v obci motivující k občanské sounáležitosti (např. informování o akcích vč. uveřejňování fotografií, o významných životních událostech občanů apod.)

   Na území obce může být provozován kamerový systém se záznamem nebo umísťovány fotopasti. Toto zpracování je založeno na právním titulu oprávněný zájem, kterým je zajištění pořádku na veřejném prostranství a ochrana veřejného majetku. K zabezpečení a provozování zařízení má správce zpracovanou samostatnou provozní dokumentaci.

   Bližší podrobnosti k účelům a titulům zpracování se dozvíte zde:

   Žádáte-li obec o uzavření nějaké smlouvy (majetkoprávní převody, nájmy, zábor, dotace apod.), pak je toto zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy a to i v případech, kdy uzavření smlouvy příslušný orgán obce neschválí.

   Je-li zpracování založeno na splnění smlouvy, resp. splnění právní povinnosti, pak je poskytnutí Vašich osobních údajů požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy, resp. pro dodržení právní povinnosti, a takové osobní údaje jste povinen poskytnout.

   Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

   „Soupis agend zpracování podle právního titulu zpracování“ je dostupný na
   odkazu pro ztažení >>>

   Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny?

   Vaše údaje zpracovávají zástupci nebo zaměstnanci obce, jež jsou z titulu svého funkčního nebo pracovního zařazení oprávněni přistupovat k dané agendě zpracování. Vaše osobní údaje jsou dále předávány podle příslušných právních předpisů státním institucím, orgánům veřejné moci a dalším organizacím ze zákona.

   Do zpracování osobních údajů může být též zapojen zpracovatel, nejčastěji v případě uložení dat na serveru zpracovatele (např. webhosting webových stránek, hosting e-mailu, hosting dat agendového informačního systému apod.) nebo dílčí zpracování v rámci agend obce odborníkem – specialistou. V tomto případě je zpracovatel smluvně vázán mlčenlivostí, zákazem zneužití dat, povinností zabezpečit osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd. postupem dle čl. 28 GDPR.

   V případě uveřejnění Vašich osobních údajů veřejnosti se takové uveřejnění zakládá na plnění právní povinnosti, ve veřejném zájmu či s Vašim souhlasem/svolením.

   Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?

   Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, který je shora definován. Po pominutí účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje uloženy v příslušných dokumentech po dobu, po kterou jsme povinni tyto dokumenty archivovat podle příslušných právních předpisů, resp. podle skartačního řádu obce. Uplyne-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace, budou Vaše osobní údaje správcem zlikvidovány.

   Konkrétní lhůty se dozvíte zde.

   Jaká jsou Vaše práva?

   Vůči svým osobním údajům máte právo:

   • a) požádat o informaci, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, máte právo na další informace o zpracování těchto osobních údajů a požadovat jejich kopii;
   • b) požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo jejich doplnění;
   • c) požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pominul-li účel zpracování, resp. povinná doba archivace;
   • d) požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů (např. v případech obhajoby Vašich zájmů, popírání přesnosti údajů, námitky zpracování dle čl. 18 GDPR);
   • e) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám jej pro některé zpracování dříve poskytl.

   Odvolání souhlasu na
   odkazu pro ztažení >>>

   Dále máte právo u obce vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, je-li toto zpracování prováděno na základě plnění právní povinnosti obce, ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu obce.

   Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR a nevyřešil jste svůj problém ani s pomocí shora uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 7, 170 00 Praha7.

   Více se o zpracování osobních údajů dozvíte ze Záznamů o činnostech zpracování na
   odkazu pro ztažení >>>

   Jak s námi komunikovat?

   Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vašich práv, podnětů či dotazů je nutné ověřit Vaši totožnost, abychom se ujistili, že např. žádost o kopii Vašich osobních údajů poskytneme právě Vám, uvádíme způsoby, jak učinit podání v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obcí:

   • a) elektronicky prostřednictvím datové schránky ID DS: h4qa5zn, máte-li ji jako fyzická osoba zřízenou;
   • b) elektronicky prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu obecdyje@volny.cz;
   • c) prostřednictvím poštovních služeb v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem. Zaslat na adresu Obec Dyje, Dyje č.p. 128, 669 02 Znojmo;
   • d) osobně v sídle Obecního úřadu Dyje, Dyje č.p. 128 v úředních hodinách pondělí 18-19 hod.

   Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.
   Informace na webu obce byly aktualizovány 15.10.2018


  • Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.
  • Kontaktní místo Czech POINT
  • Poslat pohlednici
 • Obec Dyje
 • Veřejné dokumenty
 • Obecní aktivity
  • Kultura v přehledu
  • Sport v obci
  • Asociace žen Dyje
  • Individuální dotace pro občany obce Dyje

   Poskytování individuální dotace 5000,- Kč na narozené dítě obcí Dyje.

   Schváleno na zasedání ZO Dyje dne 28.2.2019, POKYNY ke stažení .


   podmínky přiznání nároku na dotaci

   • nárok na poskytnutí dotace na narozené dítě vzniká dnem narození dítěte
   • nárok na dotaci má matka, která
    • porodila živé dítě
    • má trvalé bydliště v obci Dyje nejméně 1 rok před narozením dítěte
    • není dlužníkem obce Dyje
   • nárok na dotaci má rovněž otec živě narozeného dítěte, jestliže matka, která dítě porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky pro poskytnutí dotace
   • v případě úmrtí matky má nárok na dotaci otec dítěte, pouze v případě, že splňuje podmínky v odst. 2 písm. b) a c)
   • pro přiznání dotace je nutné předložit
    • řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci na narozené dítě v obci Dyje“
     ŽÁDOST ke stažení
    • rodný list dítěte
    • nárok na dotaci zaniká, nebyl-li uplatněn do 3 měsíců ode dne narození dítěte

   Poskytování individuální dotace 5000,- Kč na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje

   Schváleno na zasedání ZO Dyje dne 28.2.2019, POKYNY ke stažení


   podmínky přiznání nároku na dotaci

   • nárok na poskytnutí dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje vzniká dnem úmrtí zesnulého
   • nárok na dotaci lze uplatnit u zesnulé osoby, která
    • měla v den úmrtí trvalé bydliště v obci Dyje nejméně 3 roky před smrtí
    • není dlužníkem obce Dyje
   • nárok na dotaci má pozůstalá osoba blízká, která
    • je příbuzný v řadě přímé, jiná osoba v poměru rodinném nebo osoba spolu trvale žijící
    • není dlužníkem obce Dyje
    • nemusí mít trvalé bydliště v obci Dyje
   • je-li více pozůstalých osob blízkých, dotace se poskytuje té osobě, která prokazatelně na základě předložených dokladů pohřeb vypravila
   • pro přiznání dotace je nutné předložit
    • řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje“ POKYNY ke stažení
    • úmrtní list zesnulého
    • doklad o úhradě nákladů za poslední rozloučení se zesnulým
   • nárok na dotaci zaniká, nebyl-li uplatněn do 3 měsíců ode dne pohřbu
   • nárok na dotaci nelze uplatnit na pohřeb nezaopatřenému dítěti a ani rodiči nezaopatřeného dítěte. Těmto osobám příspěvek poskytuje stát jako sociální dávku
   • na dotaci není právní nárok

  Poskytování individuální dotace 3000,- Kč pro žáka nastupujícího do první třídy základní školy

  Schváleno na zasedání ZO Dyje dne 28.2.2019, POKYNY ke stažení


  podmínky přiznání nároku na dotaci

  • nárok na poskytnutí dotace pro žáka nastupujícího do první třídy základní školy vzniká dnem 1. června v daném kalendářním roce, ve kterém se o dotaci požádá
  • nárok na dotaci má žák, který
   • má trvalé bydliště v obci Dyje nejméně 1 rok před podáním žádosti
   • byl řádně přihlášen k zápisu k povinné školní docházce dle předpisu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • nárok na dotaci má žadatel, který
   • je zákonným zástupce žáka
   • má trvalé bydliště v obci Dyje nejméně 1 rok před podáním žádosti
   • není dlužníkem obce Dyje
  • pro přiznání dotace je nutné předložit
   • řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci pro žáka první třídy základní školy“ 
    ŽÁDOST ke stažení
   • rodný list dítěte
   • daňový doklad od zakoupených školních pomůcek (vypsaný – pomůcka/cena)
  • nárok na dotaci zaniká dnem 30. září v daném kalendářním roce, ve kterém lze o příspěvek žádat


 • Tradice a zvyky
 • Podnikání a služby
 • Turistika a cyklostezky
 • Rekreační a zahrádkářské objekty
 • Partnerství a spolupráce
 • Doprava v regionu
 • Rozvojové projekty
 • Hledáte zaměstnání?
 • Aktuálně
 • Vyhledávání
 • Novinky