Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Úřední deska
Usnesení ZO dne 25.3.2015
(03/26/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.3.2015 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21, 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo opravu místních komunikací p.č. 102/1; p.č. 104/1 k.ú.Dyje balenou od RD pana Gulaby po RD pana Josefa Pelecha č.p. 36.

 4. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 5. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavební odpadem na území obce Dyje.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně povodňové komise Obecního úřadu Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo složení Krizového štábu obce Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo přístavbu ke skladové hale III.A. na pozemku p.č. 614/1 k.ú.Dyje pro územní řízení a stavební povolení.

 9. Jednohlasně schválilo stavbu přístřešku o rozměrech 5x8 m na pozemku p.č. 134/2 k.ú.Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo, že pan ing. Leoš Kučeřík, bytem Božice čp. 441, bude dělat dozor na stavbu „místní komunikace pod kostelem – Dyje“.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně vyvěšení na ÚD a e-desku výzvu: stavba místní komunikace pod kostelem – Dyje a oprava místní komunikace balenou od RD pana Gulaby po RD pana Josefa Pelecha č.p. 36 a obec oslovila 5 firem.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně platby částky 20.000 Kč za stavební povolení místní komunikace pod kostelem – Dyje.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně proplacené faktury č. 9/2015 za zimní údržbu místních komunikací v obci za únor 2015.

 14. Jednohlasně schválilo zadání Změny č. 1 Územního plánu.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně pracovníka na VPP.

 16. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 6.649.000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 17. Jednohlasně schválilo záměr prodeje studny na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, která je obecní.

 18. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330026732/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. české Budějovice – Dyje, Svoboda: NN kabelové vedení a přípojkové skříně.

 19. Jednohlasně schválilo opravu děr na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, směr Dobšice.

 20. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu smrku na pozemku p.č. 212/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 21. Jednohlasně schválilo záměr darování pozemku p.č. 3/15; p.č. 156/2 k.ú.Dyje z vlastnictví obce Dyje do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 22. Jednohlasně schválilo částku 27.688,-Kč, fa č. 100150047 za instalaci zón s dopravním omezením.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.3.2015
(03/18/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.3.2015 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 16.2.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO, že obec nechá opravit místní komunikaci p.č. 102/1; p.č. 104/1 k.ú.Dyje balenou od RD pana Gulaby po RD pana Josefa Pelecha RD č.p. 36.

 4. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 5. Schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dyje.

 6. Informace ZO ohledně povodňové komise obecního úřadu Dyje.

 7. Schválit v ZO krizový štáb obce Dyje.

 8. Žádost Atlanty, a.s. Dyje o vydání souhlasu pro územní řízení a stavební povolení pro akci „Přístavba ke skladové hale III.A v k.ú.Dyje na pozemku p.č. 614/1 k.ú.Dyje, který je v našem vlastnictví.

 9. Žádost pana Jakuba Kolaříka, bytem Dyje č.p. 70, o souhlas se stavbou přístřešku (dřevěné pergoly) o rozměrech 5 x 8 m na pozemku p.č. 134/2 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.
 10. Schválit v ZO, že pan ing. Leoš Kučeřík, bytem Božice č.p. 441, projektant bude dělat dozor na stavbu místní komunikace pod kostelem – Dyje.

 11. Obec v měsíci dubnu 2015 dá na e-desku a vyvěsí na ÚD výzvou – stavba místní komunikace pod kostelem – Dyje, opravu místní komunikace balenou p.č. 102/1; p.č. 104/1 k.ú.Dyje od RD Gulaba po RD Pelech J. č.p. 36.

 12. Obec zaplatila MěU Znojmo částku 20.000,- Kč za stavební povolení místní komunikace pod kostelem.

 13. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc únor 2015 stála 3.200,-Kč, fa č. 9/2015.

 14. Projednat a schválit v ZO zadání změny č. 1 Územního plánu Dyje s pokyny pro vypracování návrhu Územní plánu.

 15. Pan Popelka Lubomír bude zaměstnán pod obcí na VPP v roce 2015.

 16. Projednat a schválit v ZO návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2015.

 17. Žádost pana Jakuba Veverky, bytem Chvalovice 93 o odkoupení studny na pitnou vodu, která je obecní a umístěna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje.

 18. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330026732/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – Dyje Svoboda: NN kabelové vedení NN a přípojkové skříně.

 19. Projednat v ZO, že obec opraví firmou díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr Dobšice.

 20. Žádost obce o pokácení 1 stromu smrku na pozemku p.č. 212/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Usnesení ZO dne 16.2.2015
(02/17/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 16.2.2015 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 14, 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí částku 25.000,-Kč na stavbu pódia a pronájem aparatury na rockový koncert Dyje 2015.

 4. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí v ceně 17.500,-Kč 10 ks zahradních pivních setů pro SDH.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na p.č. 2464 k.ú.Dyje, která je obecní, firmou Štěpán Krabec.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na p.č. 327/14 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo Změny č. 1 Územního plánu Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a ing. arch. Josefem Kolmanem.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, kde obec dostala A – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 11. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2014.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně proplacení faktury č. 3/2015 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo posouzení vlivu na životní prostředí Změny č. 1 Územního plánu Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a LÖW & spol. s r.o., zastoupenou paní ing. Eliškou Zimovou.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně platby oprav VO lamp.

 15. Jednohlasně schválilo Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě optický kabel na rozvaděči ODF na půdě uzavřenou mezi O2 Czech Republic, a.s. a Obcí Dyje.

 16. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy na dobu neurčitou s panem Popelkou Lubomírem a některým uchazečem na VPP, když nebude schválena výjimka pro pana Popelky na VPP – jedná se o 6 měsíců.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Úřední deska