Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Úřední deska
Usnesení ze zasedání ZO dne 31.7.2013
(2.8.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.7.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 102/10; p.č. 114/2; p.č. 114/3 k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 102/1 a p.č. 114 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 413/17; p.č. 2247/2 k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 413/1 a p.č. 2247 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci na kabelové přípojky NN k.ú.Dyje pod názvem: Dyje, Svoboda NN přípojka, rozšíření DS k NN.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. ZN-014130004631/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice – rozšíření DS k NN zahrady od mostu vpravo.

 7. Schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně nakoupení obrubníků a cementu.

 9. Jednohlasně neschválilo vybudování jednoho vsakoviště na pozemku p.č. 2233 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.776,- Kč, fa č. 312013 za výrobu a montáž nových prken na lavičky hřbitov, parčík.

 11. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 8.470,- Kč, fa č. 43/2013 za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy na objekt OÚ.

 12. Jednohlasně schválilo Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2013.

 14. Jednohlasně schválilo, že stavbu II/408 Dyje - průtah SO 103 Chodníky, přeložku VO nad přechodem, zaměření chodníků SO 103 provede firma EUROVIA CS, a.s. Vídeňská 104, Brno s cenovou nabídkou 2.732.250,83 Kč s DPH.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 162/5 k.ú.Dyje
(2.8.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 31.7.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, výměra 146 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha.

 2. Cena za 1 m2………… 20,- Kč.

 3. Pozemek bude dotčen věcným břemenem, právo chůze a jízdy.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.7.2013
(23.7.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.7.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.6.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 102/10; p.č. 114/2; p.č. 114/3 k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 102/1; p.č. 114 k.ú.Dyje dle geometrického plánu, z důvodu prodeje.

 4. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 413/17; p.č. 2247/2 k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 413/1; p.č. 2247 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje.

 5. Projednat v ZO projektovou dokumentaci na kabelovou přípojku NN v lokalitě zahrad za mostem doleva k.ú.Dyje, pod názvem: „Dyje, Svoboda NN přípojka- rozšíření DS k NN“.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. ZN-014130004631/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice ohledně stavby Dyje, rozšíření DS k NN zahrady - od mostu doprava.

 7. Žádost pana Jiřího a paní Jany Staňkových, bytem Dyje č.p. 97, o odkoupení pozemku p.č. 162/5 k.ú.Dyje, o výměře 146 m2, kultura ostatní plocha – jiná plocha, který je obecní.

 8. Obec koupila 4 palety obrubníků, 7,5 q cementu v ceně 9.960,- Kč.

 9. Projednat v ZO vybudování 1 vsakoviště na pozemku p.č. 2233 k.ú.Dyje.

 10. Výroba a montáž nových prken na lavičky hřbitov, parčík stála 6.776,- Kč, fa č. 312013.

 11. Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy na objekt obecního úřadu stálo 8.470,- Kč, fa č. 43/2013.

 12. Schválit v ZO Směrnici k aplikaci reálné hodnoty (RH) u majetku určeného k prodeji.

 13. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2013.

 14. Schválit v ZO, kdo provede stavbu II/408 Dyje, průtah – SO 103 Chodníky, přeložku VO nad přechodem a změření chodníků SO 103.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Úřední deska