Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Úřední deska
Usnesení ze zasedání ZO dne 19.12.2012
(20.12.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 19.12.2012 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2013 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo žádost obce o dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na opravu fasády, výměnu okna, vrat na hasičské zbrojnici.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec požádá Katastrální úřad, pracoviště Znojmo, Pražská 63, aby pozemek p.č. 436 k.ú. Dyje byl zapsán na LV 10001 pro obec.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů ořechu na pozemku p.č. 541 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 229 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 5 ks stromů rentgloty na pozemku p.č. 2059 k.ú.Dyje u silnice II/408.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby za opravu lamp VO a montáž kamer.

 10. Jednohlasně schválilo projekt „ akce Dyje – myslivci NN přípojka, kabel. smyčka.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně doplácení na 1 občana – částku 94,- Kč za odvoz popelnic.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2012.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 014130003327/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volbu prezidenta ČR.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně platby za služby a provoz internetových stránek za r. 2012.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Pozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2012
(13.12.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 19.12.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.11.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2013.

 4. Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, o dotaci na opravu fasády, výměnu okna a opravu vrat, nebo nechat zhotovit nové na hasičské zbrojnici.

 5. Projednat v ZO, jestli obec požádá Katastrální úřad pracoviště Znojmo, Pražská 63, aby pozemek p.č. 436 k.ú.Dyje byl zapsán na LV 10001 pro obec.

 6. Žádost paní Milady Štěpánové, bytem Bolzánova 31/h, 669 02 Znojmo, o pokácení 2 stromů ořechu na pozemku p.č. 541 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 7. Žádost pana Tomáše Hřebačky, bytem Úprkova 21, 66902 Znojmo, o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 229 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, o pokácení 5 ks stromů rengloty na pozemku p.č. 2059 k.ú.Dyje u silnice II/408, který je v našem osobním vlastnictví.

 9. Oprava 4 lamp VO a montáž kamer stála 4.760,- Kč, fa č. 8/2012.

 10. Projednat v ZO akci „Dyje – myslivci: NN přípojka kabel. smyčka“.

 11. Obec doplácí na jednoho občana podle skutečných nákladů 94,- Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic v roce 2012.

 12. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2012.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Usnesení ze zasedání ZO dne 28.11.2012
(29.11.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.11.2012 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 17.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo pracovníka na veřejné prospěšné práce v obci na r. 2013.

 4. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany – jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč pro občany 90. let a výše.

 5. Jednohlasně schválilo opravu fasády, výměnu okna na hasičské zbrojnici, opravit vrata nebo nechat zhotovit nové a opravit chodník před hasičskou zbrojnicí.

 6. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby za odvoz komunálního odpadu ze hřbitova.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby za servisní práce na plynových kotlích a opravě jednoho kotle.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a společností ABC Tours, spol s r.o., společností Resorts Holding, a.s.

 11. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a společností ABC Tours, spol s r.o., společností Resorts Holding, a.s. a společností ATLANTA LOGISTIC, a.s.

 12. Starosta stanovil Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2012. Jmenoval ústřední inventarizační komisi, inventarizační komisi č. 1 – 4 a likvidační komisi. ZO jednohlasně vše schvaluje k inventarizaci.

 13. Jednohlasně schvaluje proplacení částky 57.750,- Kč, fa č. 14/2012 za vypracování ÚP Dyje I. fáze díla.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně počtu členů okrskové volení komise pro volbu prezidenta ČR.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně zapisovatelky pro volbu prezidenta ČR.

 16. Jednohlasně schválilo odvoz nebo úpravu hlušiny, hlíny po úpravě cesty, od čerpací stanice směr k tasovské louce firmou Viliam Gulaba, s.r.o.

 17. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 50.000,-Kč panu Josefu Pechalovi, bytem Dyje č.p. 96 na zařízení bytu z důvodu vyhoření RD č.p. 96.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.


Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Úřední deska