Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Úřední deska
Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO dne28.2.2018 v 17:00 hodin
(21.2.2018)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.2.2018 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.1.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Bohumíra Hamřika, bytem Dobšice č.E 2032, 671 82 Dobšice, o pronájem pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, o rozměrech 5,5 x 3 m, který je obecní.

 4. Projednat v ZO Smlouvu č. 1030040565/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Michalica: NN přip. kab. smyčka.“

 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2018 stála 5.100,- Kč, fa č. 2/2018.

 6. Projednat v ZO žádost pana Václava Zadražila, bytem Černý Hrádek čp. 120, 285 04 Bečvary, o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 219 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 7. Obec uhradila Městu Znojmo částku 2.500,- Kč, fa č. 3160000423 za vyřízení přestupků.

 8. Projednat v ZO, že se opraví místní komunikace p.č. 3/1; p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Žádost manželů pana Bohumila a paní Zdeňky Lacinových, bytem Dyje č.p. 151, o odkoupení pozemku p.č. 170/4 k.ú.Dyje, výměra 82 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje (č. geometr. plánu 912-8/2018 ze dne 31.1.2018).

 11. Žádost pana Jiřího Hřebíčka, paní Mgr. Petry Hřebíčkové, bytem Dyje č.p. 113, o odstranění stávajících informačních letáků a natření plochy tabule barvou.

 12. Žádost pana Jiřího Hřebíčka, paní Mgr. Petry Hřebíčkové, bytem Dyje č.p. 113, o umístění laviček podél cesty ke hřbitovu, o revitalizaci laviček u fotbalového hřiště, zakoupení odpadových košů u kostela, u fotbalového hřiště a podél cesty ke hřbitovu.

 13. Žádost pana Jiřího Hřebíčka, paní Mgr. Petry Hřebíčkové, bytem Dyje č.p. 113, o zhotovení projektu dětského hřiště na pozemku obecního úřadu.

 14. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2097/1 k.ú.Dyje. o výměře 1 714 m2, kultura orná půda, z důvodu jeho prodeje.

 15. Projednat v ZO a schválit zabudování mříže na vstupní dveře obecního úřadu proti krádeži.

 16. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2017.

 17. Projednat v ZO povolení akce „Jarní tvořivé dílny – pískování“ v obci, v budově OÚ a finanční příspěvek 3.000,- Kč na materiál.

 18. Žádost MOPED TEAM Dyje, zastoupena Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p. 5 o finanční podporu v hodnotě 5.000,- Kč na zakoupení pohárů, věcných cen a zabezpečení závodu mopedů v Dyji.

 19. Žádost SDH Dyje, zastoupena panem Davidem Matouškem, bytem Dyje č.p. 167 o finanční příspěvek pro uspořádání rockového koncertu v obci Dyje. Jedná se o částku 25.000,- Kč na výstavbu pódia a zastřešení pro tuto akci.

 20. Žádost manželů pana Karola a paní Vlasty Brettschneiderových, bytem Dyje č.p. 103, o odkoupení pozemku p.č. 181, o výměře 962 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, o pozemek p.č. 179, o výměře 869 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje. Dále žádáme o odkoupení části obecního pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, přibližně cca 1 m2 před pozemkem p.č. 181 a p.č. 179 k.ú.Dyje, kde jsou 2 sklepy a část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje za RD č.p. 103.

 21. Oprava rozhlasu po drátě v obci stála 5.850,- Kč, fa č. 1/2018.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje (hřiště)
(1.2.2018)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 31.1.2018


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky: ..... část pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, výměra 16,5 m2, kultura ostatní plocha
Cena pronájmu: ........2,- Kč za 1 m2.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.


S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Úřední deska