Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Úřední deska
Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO dne 29.11.2017 v 17:00 hodin
(22.11.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 29.11.2017 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.10.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč, pro naše občany- jubilanty: 60. let, 70.let, 75. let, od 80-ti roků každý rok a 90 roků a výše dárkový koš v hodnotě 1000,- Kč.

 4. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 5. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího podle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 6. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru podle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 7. Projednat v ZO, že obec v roce 2018 vymění dva plynové kotle za závěsné.

 8. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800082372 uzavřenou mezi Obcí Dyje a GaS Net, s.r.o. Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústní n/Labem – jedná se o přeložku VTL plynovodu DN 300, č. stavby 8800082372.

 9. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 4.674,- Kč, fa č. 041012235.

 10. Žádost manželů Bohumila a Zdeňky Lacinových, bytem Dyje č.p. 151 o odkoupení části pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, který je obecní a nachází se před našim sklepem.

 11. Žádost slečny Gabriely Kmotorkové, bytem č.p. 154 a pana Jiřího Hlávky, bytem Brněnská 104, 671 82 Dobšice a o souhlas s projektovou dokumentací pro novostavbu RD na pozemku p.č. 130 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví. Dále o souhlas pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro novostavbu.

 12. Žádost Oblastní charity Znojmo o poskytnutí finančního daru na rok 2017 na činnost.

 13. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní charitou Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo zastoupenou panem Mgr. Evženem Adámkem, ředitelem.

 14. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf 253, 671 81 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, o výměře 1 714 m2, kultura orná půda.

 15. Montáže a dodání zábrany na fotbalové hřiště včetně sloupků, sítě a příslušenství stálo 82.457,- Kč s DPH, fa č. 20170106.

 16. Projednat v ZO žádost Města Znojma o finanční příspěvek obce Dyje do rozpočtu Města Znojma pro rok 2018 na terénní sociální služby.

 17. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 18. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí Vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a Směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku, závazků stanovuje starosta tento Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2017.

 19. Žádost SDH Dyje zastoupena velitelem panem Davidem Matouškem o zavedení elektrické rozvodny na 230 V/16A a 400 V/32A k mostu v obci Dyje.

 20. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku drobný dlouhodobý hmotný majetek (na účtu 028) uvedený v seznamu vyřazovaných položek dle inventárních čísel, který je přílohou a to z důvodu nefunkčnosti a nevyužitelnosti.

 21. Schválit v ZO odměny ve výši 1.100,- Kč pro členy okrskové volební komise, pro II. kolo volby prezidenta ČR, která se bude konat 26. a 27. ledna 2018.

 22. Dopravní značky na místní komunikaci p.č. 442/1 k.ú.Dyje stály 7.291,- Kč, fa č. 100170407.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů
(10.11.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Úřední deska