Informace obecního úřadu


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Informace obecního úřadu
Pracoviště Czech POINT na OÚ Dyje
(04/08/10)

Pracoviště Czech POINT na OÚ Dyje


Czech POINT = Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál

Pracoviště Czech POINT je v provozu od 1.4.2010 na: Obecním úřadě Dyje, Dyje č.128

Czech POINT
a) vydává ověřené výpisy z informačního systému veřejné správy a to z:
 1. Katastru nemovitostí

 2. Obchodního rejstříku

 3. Živnostenského rejstříku

 4. evidence Rejstříku trestů

 5. bodového hodnocení osoby Centrálního registru řidičů

 6. Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách (dodavatelé zapsaní v seznamu Ministerstva pro místní rozvoj)
b) přijímá podání podle Živnostenského zákona §72
c) vydává přístupové údaje do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")

Při tom ověřené výstupy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů lze vydat, pokud je žadatel v těchto evidencích zaregistrován.
Ověřené výstupy z evidence Rejstříku trestů a z Centrálního registru řidičů lze vydat pouze osobě , které se to týká, popř. zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.
Podání do Registru živnostenského podnikání (dle §72 Živnostenského zákona) může učinit pouze osoba, které se to týká.
O vydání přístupových údajů z MA ISOH může požádat pouze provozovatel zařízení ke sběru autovraků, popř. jim určená kontaktní osoba.

Správní poplatky: platí se v hotovosti na pokladně obecního úřadu (ne kolek!)
                                                                                                                       za první stranu         za každou další započatou stranu
výpis z Katastru nemovitosti                                                                              100,- Kč                                         50,- Kč
výpis z Obchodního rejstříku                                                                              100,- Kč                                         50,- Kč
výpis z Živnostenského rejstříku                                                                        100,- Kč                                         50,- Kč
výpis z Rejstříku trestů                                                                                        100,- Kč
výpis z Centr. registru řidičů                                                                               100,- Kč                                         50,- Kč
výpis ze Seznamu   kvalif.dodavatelů                                                                 100,- Kč                                         50,- Kč
podání dle Živnosten. zákona                                                                               50,- Kč               + správní poplatek živnostenskému úřadu  
výpis ze systému MA ISOH                                                                                  100,- Kč                                         50,- Kč  

Občané přicházející na pracoviště Czech POINT potřebují vědět:
  * u výpisu z Katastru nemovitostí:
  Vyhledávání dle listu vlastnictví: katastrální území a číslo listu vlastnictví
  Vyhledávání dle seznamu nemovitostí:
  dle seznamu parcel: katastrální území, číslo parcely (celé), případně druh parcely
  dle seznamu budov: katastrální území, část obce, číslo popisné budovy
  dle seznamu jednotek: katastrální území, část obce, číslo popisné budovy, číslo jednotky (číslo bytu, garáže). Žadatel uvede zda má zájem o výpis částečný nebo úplný.

  * u výpisu z Obchodního rejstříku:
  IČ (identifikační číslo), zda požaduje úplný nebo platný výpis

  * u výpisu ze Živnostenského rejstříku:
  IČ (identifikační číslo)

  * u výpisu z Rejstříku trestů: musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP, CP)
  musí přijít osobně a mít přiděleno rodné číslo
  pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc

  * u výpisu z Centrálního registru řidičů:musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP,CP)
  doporučeným dokladem je řidičský průkaz
  pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc

  * u výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
  IČ hledaného podnikatelského subjektu zapsaného v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  * u podání podle Živnostenského zákona:
  musí mít platný doklad k prokázání totožnosti
  vyplněný jednotný registrační formulář v listinné podobě nebo číslo tiketu, které mu bylo přiděleno po odeslání formuláře v elektronické podobě na webu
  Hospodářské komory ČR požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o . rekvalifikaci apod..)

  * u výpisu ze systému MA ISOH:
  IČ organizace
  platný doklad k prokázání totožnosti
  plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě,že nežádá statutární orgán osobně
  e-mail a telefon kontaktní osoby


Bližší informace lze získat na www.czechpoint.cz
OdkazyCzech POINT
Jak si vyřídit - postup pro řešení životní situace
Počet názorů na článek: 0

Pálení klestí a jeho ohlášení - informace pro občany
(04/02/10)

INFORMACE PRO OBČANY - pálení klestí, hlášení o pálení


Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat  porosty. Toto ukládá zákon o požární ochraně. Pokud jsou ale stanovena opatření proti vzniku a šíření požáru a po oznámení územně příslušnému HZS kraje (pro naše okolí to znamená HZS Jihomoravského kraje) lze provést spalování hořlavých látek (klestí, dřevěných zbytků, staré trávy, slámy na poli, plevel, suchý rákos …) na volném prostranství. Hlášení o pálení mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provést vyplněním jednoduchého formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách
www.firebrno.cz./paleni-klesti nebo nahlásit telefonicky na linku 950 640 404.
Obdoba platí i pro fyzické osoby, nesmí také provádět vypalování porostů. Fyzické osoby povinnost oznamovat HZS sice nemají, ale pokud se rozhodnou pálit větší množství klestí a dřevěných zbytků doporučujeme, obdobně jako právnické osoby, oznámit pálení na výše uvedené internetové adrese nebo telefonní lince.

Při pálení je nezbytné dodržovat určité zásady požární bezpečnosti. Je zakázáno rozdělávat oheň při silném větru, v období sucha, v blízkosti hořlavých předmětů, obytných budov nebo v blízkosti lesa (minimální vzdálenost ohniště od lesa je padesát metrů). Je lépe pálit po částech pod dozorem osoby starší 18-ti let, na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, písek, lopaty,…), izolovat určené místo k pálení odstraněním veškerého hořlavého materiálu v šířce pruhu nejméně 1 m až na minerální půdu, nepřetržitě střežit oheň osobou starší 18-ti let, opustit ohniště až po úplném vychladnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.
 
               
HZS Jihomoravského kraje
ÚO Znojmo

Počet názorů na článek: 0

Doplněny dokumenty v sekci Veřejné dokumenty obce Dyje
(06/09/09)

Informace - nepřehlédněte

V sekci Veřejné dokumenty byly do dílčích rubrik doplněny dokumenty obce mající charakter informací veřejných. Můžete tak zjistit zpětně usnesení z konkrétních jednání ZO Dyje, seznámit se s platnými vyhláškami, rozpočty a hospodařením a řadou jiných informací. Informace jsou doplňovány postupně po účinnosti, ověření a nabytí moci a dodání na web obce.

Aktuální informace hledejte na úřední desce obce (vývěsce s fyzickým dokumentem), nebo na její elektronické obdobě na stránkách obce. Jedná se o rubriku s názvem Úřední deska, kde najdete přímo zobrazená sdělení, případně její souborovou část řešenou pomocí integrované aplikace edeska objevující se jako tabulka s odkazy na vložené dokumenty.

Zmíněná přímo zobrazená sdělení jsou umístěna formou článků pod zmíněnou tabulkou aplikace edeska, je možno využít odskoku pomocí odkazu v záhlaví uvedené rubriky.


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Informace obecního úřadu