Individuální dotace pro občany obce Dyje


Nacházíte se: Hlavní stránka / Obecní aktivity / Individuální dotace pro občany obce Dyje

Poskytování individuální dotace 5000,- Kč na narozené dítě obcí Dyje.

Schváleno na zasedání ZO Dyje dne 28.2.2019, POKYNY ke stažení .


podmínky přiznání nároku na dotaci

 • nárok na poskytnutí dotace na narozené dítě vzniká dnem narození dítěte
 • nárok na dotaci má matka, která
  • porodila živé dítě
  • má trvalé bydliště v obci Dyje nejméně 1 rok před narozením dítěte
  • není dlužníkem obce Dyje
 • nárok na dotaci má rovněž otec živě narozeného dítěte, jestliže matka, která dítě porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky pro poskytnutí dotace
 • v případě úmrtí matky má nárok na dotaci otec dítěte, pouze v případě, že splňuje podmínky v odst. 2 písm. b) a c)
 • pro přiznání dotace je nutné předložit
  • řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci na narozené dítě v obci Dyje“
   ŽÁDOST ke stažení
  • rodný list dítěte
  • nárok na dotaci zaniká, nebyl-li uplatněn do 3 měsíců ode dne narození dítěte

Poskytování individuální dotace 5000,- Kč na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje

Schváleno na zasedání ZO Dyje dne 28.2.2019, POKYNY ke stažení


podmínky přiznání nároku na dotaci

 • nárok na poskytnutí dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje vzniká dnem úmrtí zesnulého
 • nárok na dotaci lze uplatnit u zesnulé osoby, která
  • měla v den úmrtí trvalé bydliště v obci Dyje nejméně 3 roky před smrtí
  • není dlužníkem obce Dyje
 • nárok na dotaci má pozůstalá osoba blízká, která
  • je příbuzný v řadě přímé, jiná osoba v poměru rodinném nebo osoba spolu trvale žijící
  • není dlužníkem obce Dyje
  • nemusí mít trvalé bydliště v obci Dyje
 • je-li více pozůstalých osob blízkých, dotace se poskytuje té osobě, která prokazatelně na základě předložených dokladů pohřeb vypravila
 • pro přiznání dotace je nutné předložit
  • řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje“ POKYNY ke stažení
  • úmrtní list zesnulého
  • doklad o úhradě nákladů za poslední rozloučení se zesnulým
 • nárok na dotaci zaniká, nebyl-li uplatněn do 3 měsíců ode dne pohřbu
 • nárok na dotaci nelze uplatnit na pohřeb nezaopatřenému dítěti a ani rodiči nezaopatřeného dítěte. Těmto osobám příspěvek poskytuje stát jako sociální dávku
 • na dotaci není právní nárok

Poskytování individuální dotace 3000,- Kč pro žáka nastupujícího do první třídy základní školy

Schváleno na zasedání ZO Dyje dne 28.2.2019, POKYNY ke stažení


podmínky přiznání nároku na dotaci

 • nárok na poskytnutí dotace pro žáka nastupujícího do první třídy základní školy vzniká dnem 1. června v daném kalendářním roce, ve kterém se o dotaci požádá
 • nárok na dotaci má žák, který
  • má trvalé bydliště v obci Dyje nejméně 1 rok před podáním žádosti
  • byl řádně přihlášen k zápisu k povinné školní docházce dle předpisu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • nárok na dotaci má žadatel, který
  • je zákonným zástupce žáka
  • má trvalé bydliště v obci Dyje nejméně 1 rok před podáním žádosti
  • není dlužníkem obce Dyje
 • pro přiznání dotace je nutné předložit
  • řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci pro žáka první třídy základní školy“ 
   ŽÁDOST ke stažení
  • rodný list dítěte
  • daňový doklad od zakoupených školních pomůcek (vypsaný – pomůcka/cena)
 • nárok na dotaci zaniká dnem 30. září v daném kalendářním roce, ve kterém lze o příspěvek žádat


 

Pravidla poskytování individuálních dotací