Obec Dyje

Dnes je Saturday 12/07/19,
svátek má Benjamín

Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 11.12.2019 v 18:00 hodin (12/04/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 11.12.2019 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.11.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO Servisní smlouvu č. 492191622 programového vybavení CODEXIS GREEN – přístup do internetové aplikace právního informačního systému CODEXIS uzavřenou mezi ATLAS Consulting spol. s r.o., .........................., zastoupenou .............. a Obcí Dyje.

 4. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2020.

 5. Žádost paní ................., bytem..............., o úplné odstranění retardéru, který je umístěn na silnici necelé 4 m od oken rodinného domu čp. 25. Při přejezdu nákladních a osobních aut ve vyšší rychlosti, než je povoleno v obci, dochází k otřesu domu a rušení nočního klidu.

 6. Schválit v ZO proplacení částky 24.200,- Kč, fa č. 1901283 firmě BERK BT s.r.o. Sedlešovice ............. o za postřik proti plísni + výživa hřiště.

 7. Schválit v ZO proplacení částky 25.580,01 Kč, fa č. 20191066 za materiál na vsakoviště panu .............. .

 8. Projednat a schválit v ZO proplacení částky 6.715,50 Kč, fa č. 20191065 za údržbu zeleně panu ................. .

 9. Obec zaplatila panu ................ za listopad 2019 za pohotovost 4.500,- Kč, za dovoz materiálu 2.000,- Kč, fa č. 8/2019, za drť 4/8 a plech na žlaby u kostela.

 10. Projednat a schválit v ZO, že od 11.12.2019 bude zrušen kulturní výbor.

 11. Schválit odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce panu Martinu Dubovi podle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částku 1.316,-Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.

 12. Schválit odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce paní Ing. Evě Komárkové podle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částku 1.316,-Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.

 13. Obec zaplatila panu ............., bytem .............., částku 8.000,- Kč hrubého na dohodu o provedení práce, za zhotovení betlému.

 14. Obec zakoupila notebook na práci pro zastupitelstvo, který stál 16.438,- Kč.

 15. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 16. Schválit v ZO proplacení částky 12.100,- Kč s DPH panu ................... za inženýrskou činnost na akci Dyje - cyklostezka, Dyje směr Tasovice.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části p.č. KN 27/1 k.ú.Dyje (11/29/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.11.2019


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 27/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska