Obec Dyje

Dnes je Sobota 22.9.2018,
svátek má Darina

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2018 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport

krizovy_portal_rady_blond

jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO dne 26.9.2018 v 19:00 hodin (19.9.2018)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.9.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.8.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Členové okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obci konané ve dnech 5.- 6. října 2018 jsou: ......................................................................

 4. Obec zaplatila částku 3.950,- Kč, fa č. FVT 18/045/5/06043 za hydraulický zvedák k traktoru.

 5. Obec zaplatila částku 4.224,- Kč, fa č. FVT 18/045/7/01744 za opravu traktoru.

 6. Obec dne 3. září 2018 podala na MěÚ Znojmo, odbor výstavby, žádost o územní řízení na vybudování chodníku od parčíku po kostel.

 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje, o výměře 20 m2, kultura ostatní plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje (na LV 10001), geometrický plán č. 925-271/2018, z důvodu jeho prodeje.

 8. Obec zaplatila částku 194.207,- Kč, fa č. 18075 za montáž plynové kotelny – dvou závěsných plynových kotlů.

 9. Obec uhradila částku 20.700,- Kč, fa č. 4/2018 za opravu rozhlasu v obci Dyje.

 10. Obec zaplatila částku 23.300,- Kč, fa č. 5/2018 za opravu veřejného osvětlení.

 11. Obec zaplatila částku 23.389,- Kč, fa č. 391-2018 za fotbalovou branku hliníkovou, přenosnou se sítí.

 12. Obec zaplatila částku 2.420,- Kč, fa č. 29218 za vytyčení – obnovení hranic pozemku p.č. KN 585 a 586 k.ú.Dyje.

 13. Obec dne 11.9.2018 podala žádost Správě železniční dopravní cesty, OŘ Brno, ..............., o odkoupení pozemku p.č. KN 586, o výměře 923 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje.

 14. Obec zaplatila částku 11.628,- Kč, fa č. 8111800681 Vodárenské akciové společnosti, a.s. ..................., za opravu obecní komunikace.

 15. E.ON Distribuce, a.s. .................. povede elektriku v zemi od sloupu č. 54 za bývalým OÚ, kolem RD pana .........., ........., ............ a k RD pana .............. ke sloupu č. 52.

 16. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2018.

 18. Ke dni 25. září byla ukončena dohodou Nájemní smlouva s paní ................. na pronájem hospody „Hostince Na Růžku“.

 19. Žádost paní ............., bytem ............, o odkoupení části pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, přibližně o výměře 60 m2.

 20. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1030043708/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ...................– jedná se o přípojku NN u mostu.

 21. Zájem o pronájem hospody „Hostinec Na Růžku“ čp. 31 podali tři žadatelé:
  - pan ....................., bytem ...................
  - paní ...................., bytem ...................
  - paní ...................., bytem ...................

 22. Schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor hospody „Hostinec Na Růžku“ mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a budoucím nájemcem.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 29.8.2018 (31.8.2018)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.8.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana ing. Krejčího.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně delegování 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise do 5. září 2018, pro volby do ZO 5.- 6. října 2018.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně 1. zasedání okrskové volební komise, které bude 14. září 2018, pro volby do ZO 5.- 6. října 2018.

 5. Schválilo, že pergolu na dvorku hospody Hostinec Na Růžku zhotoví firma Tesařské práce Stanislav Doležal, ...........za cenovou nabídku 74.282,- Kč s DPH.

 6. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, o výměře 90 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jeho prodeje.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 18.876,- Kč, fa č. 181200453 za kopírku pro OÚ.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně proplacení částky 1.815,- Kč, fa č. 15800187 firmě EKO-PF s.r.o., ..........., za likvidaci odpadu – oleje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně proplacení částky 1.143,- Kč, fa č. 100180262 firmě Urbania-jih s.r.o., za zhotovení značky zákazu krabic při kontejneru.

 10. Schválilo prodej pozemku p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje, o výměře 20 m2, manželům ................., bytem .............., za cenu smluvní 200,- Kč/m2.

 11. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje paní ........................, bytem ................ .

 12. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 90.290,- Kč, fa č. FV 1800750 firmě BERK BT, s.r.o. ..............., za práci a ošetření hřiště v Dyji.

 13. Jednohlasně neschválilo koupi unikátní knihy „Znojemsko z nebe“.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330045681/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ........................... – stavba Dyje_Mašek: NN přip. rozš. DS.

 15. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje, o výměře 7 m2, z důvodu jeho prodeje.

 16. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2410 k.ú.Dyje, o výměře 5 062 m2, z důvodu jeho prodeje.

 17. Jednohlasně schválilo, že obec koupí pozemek p.č. KN 586 k.ú.Dyje, o výměře 923 m2; část pozemku p.č. 585 k.ú.Dyje od Správy železniční dopravní cesty, ................. . Jednohlasně schválilo vytyčení pozemku p.č. KN 585 a p.č. KN 586 k.ú.Dyje.

 18. Jednohlasně neschválilo, že firma STARNET, s.r.o. ...............provede výstavbu optického vedení v Dyji.

 19. ZO upozorní provozovatele hospody, že je povinen dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dodržení povinnosti v ochraně před hlukem v době nočního klidu.

 20. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. KN 248/5 k.ú.Dyje panu ..................., bytem ............. .

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 28.738,- Kč, fa č. 1800809 za ošetření hřiště firmou BERK BT, s.r.o. proti plísni a plevelu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska