Obec Dyje

Dnes je Sobota 24.2.2018,
svátek má Matěj

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2018 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport


jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO dne28.2.2018 v 17:00 hodin (21.2.2018)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.2.2018 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.1.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Bohumíra Hamřika, bytem Dobšice č.E 2032, 671 82 Dobšice, o pronájem pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, o rozměrech 5,5 x 3 m, který je obecní.

 4. Projednat v ZO Smlouvu č. 1030040565/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Michalica: NN přip. kab. smyčka.“

 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2018 stála 5.100,- Kč, fa č. 2/2018.

 6. Projednat v ZO žádost pana Václava Zadražila, bytem Černý Hrádek čp. 120, 285 04 Bečvary, o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 219 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 7. Obec uhradila Městu Znojmo částku 2.500,- Kč, fa č. 3160000423 za vyřízení přestupků.

 8. Projednat v ZO, že se opraví místní komunikace p.č. 3/1; p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Žádost manželů pana Bohumila a paní Zdeňky Lacinových, bytem Dyje č.p. 151, o odkoupení pozemku p.č. 170/4 k.ú.Dyje, výměra 82 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje (č. geometr. plánu 912-8/2018 ze dne 31.1.2018).

 11. Žádost pana Jiřího Hřebíčka, paní Mgr. Petry Hřebíčkové, bytem Dyje č.p. 113, o odstranění stávajících informačních letáků a natření plochy tabule barvou.

 12. Žádost pana Jiřího Hřebíčka, paní Mgr. Petry Hřebíčkové, bytem Dyje č.p. 113, o umístění laviček podél cesty ke hřbitovu, o revitalizaci laviček u fotbalového hřiště, zakoupení odpadových košů u kostela, u fotbalového hřiště a podél cesty ke hřbitovu.

 13. Žádost pana Jiřího Hřebíčka, paní Mgr. Petry Hřebíčkové, bytem Dyje č.p. 113, o zhotovení projektu dětského hřiště na pozemku obecního úřadu.

 14. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2097/1 k.ú.Dyje. o výměře 1 714 m2, kultura orná půda, z důvodu jeho prodeje.

 15. Projednat v ZO a schválit zabudování mříže na vstupní dveře obecního úřadu proti krádeži.

 16. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2017.

 17. Projednat v ZO povolení akce „Jarní tvořivé dílny – pískování“ v obci, v budově OÚ a finanční příspěvek 3.000,- Kč na materiál.

 18. Žádost MOPED TEAM Dyje, zastoupena Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p. 5 o finanční podporu v hodnotě 5.000,- Kč na zakoupení pohárů, věcných cen a zabezpečení závodu mopedů v Dyji.

 19. Žádost SDH Dyje, zastoupena panem Davidem Matouškem, bytem Dyje č.p. 167 o finanční příspěvek pro uspořádání rockového koncertu v obci Dyje. Jedná se o částku 25.000,- Kč na výstavbu pódia a zastřešení pro tuto akci.

 20. Žádost manželů pana Karola a paní Vlasty Brettschneiderových, bytem Dyje č.p. 103, o odkoupení pozemku p.č. 181, o výměře 962 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, o pozemek p.č. 179, o výměře 869 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje. Dále žádáme o odkoupení části obecního pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, přibližně cca 1 m2 před pozemkem p.č. 181 a p.č. 179 k.ú.Dyje, kde jsou 2 sklepy a část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje za RD č.p. 103.

 21. Oprava rozhlasu po drátě v obci stála 5.850,- Kč, fa č. 1/2018.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje (hřiště) (1.2.2018)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 31.1.2018


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky: ..... část pozemku p.č. KN 2148 k.ú.Dyje, výměra 16,5 m2, kultura ostatní plocha
Cena pronájmu: ........2,- Kč za 1 m2.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.


S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska