Obec Dyje

Dnes je Úterý 19.3.2019,
svátek má Josef

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2019 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport

krizovy_portal_rady_blond

jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dyje v pondělí dne 25.3.2019 (18.3.2019)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pondělí dne 25.03.2019 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.2.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 4. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 – pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v Obci Dyje.

 5. Projednat a schválit v ZO, že pan Ing. ............. bude vykonávat technický dozor nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu.

 6. Projednat a schválit v ZO, že pan Ing. ............. bude vykonávat autorský dozor projektanta nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu.

 7. Bude změna, že výměna a dodání nových lamp VO nebude v roce 2022, ale v roce 2020 v obci Dyje.

 8. Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce na rok 2019.

 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo č. 1911330136 uzavřenou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi objednavatelem Obcí Dyje a zhotovitelem COLAS CZ, a.s. ............., zastoupenou panem Ing. ............., manažerem.

 10. Minimální počet členů OVK pro volby do Evropského Parlamentu, konané ve dnech 24.-25.5.2019, bude šest.

 11. Zapisovatelkou OVK pro volby do Evropského Parlamentu, konané ve dnech 24.-25.5.2019 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ.

 12. Přečíst v ZO Zprávu o vyhodnocení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2018 – od Policie ČR.

 13. Žádost pana .............., bytem Dyje ............., o odkoupení části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 14. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Diecézní charitou Brno - Oblastní charita Znojmo, ........................

 15. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Klubem Vojenské Historie Dyje, panem .............., bytem ..............

 16. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a MOPED TEAM Dyje, panem ................., bytem ..............

 17. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Asociací žen Dyje, paní ................., bytem ...............

 18. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Římskokatolickou farností Dyje, se sídlem ....................., páterem Mg. ...............

 19. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou místostarostou Davidem Matouškem a TJ SOKOL Dyje, z.s., zastoupenou ............., předsedou TJ.

 20. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou místostarostou Davidem Matouškem a TJ SOKOL Dyje, z.s., zastoupenou ............., předsedou TJ.

 21. Schválit v ZO částku 116.133,- Kč s DPH, fa č. 20190054 za dodávku a montáž oplocení parčíku – dětské hřiště v obci Dyje firmě Marian Garaj,.........................

 22. Informace ZO ohledně žádosti na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na VPP.

 23. Informace ZO ohledně Obecně závazné vyhlášce, o nočním klidu.

 24. Schválit v ZO Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 30/2019 uzavřenou mezi ČR- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Dyje.

 25. Projednat a schválit v ZO, že obec v roce 2020 provede opravu střechy obecního úřadu.

 26. Projednat a schválit v ZO, že obec v roce 2020 provede výměnu a dodání nových lamp VO.

 27. Pan ..........., bytem .............., podal oznámení na OÚ, že na zídku jeho RD sypou otrávené zrní na myši.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 28.2.2019 (1.3.2019)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.2.2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Duby.

 3. Jednohlasně schválilo vytyčení, zaměření trasy cyklostezky kolem řeky směr Tasovice.

 4. Jednohlasně schválilo, že by cyklostezka začala od p.č. KN 54/1 a p.č. KN 54/6 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo zhotovení projektu na cyklostezku kolem řeky směr Tasovice.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně proplacení částky 10.100,- Kč, fa č. 4/2019 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 7. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek – dar ve výši 5.000,- Kč MOPEDU TEAM Dyje pro uspořádání závodů mopedů v Dyji.

 8. Bere na vědomí plán obce v roce 2020, 2021, 2022 provést stavby v obci.

 9. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek – dar ve výši 20.000,- Kč Asociaci žen Dyje na sportovní vybavení pro pořádání lekcí jumpingu v obci Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo Nadaci partnerství příspěvek ve výši 4.100,- Kč na úhradu oprav značení Moravských vinařských stezek v obci Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 4.235,- Kč s DPH, fa č. 2/2019 za zhotovení restaurátorského záměru na sochu sv. Jana Nepomuckého v Dyji v parčíku.

 12. Schválilo, že obec by v roce 2020 zrestaurovala sochu na hřbitově v Dyji.

 13. Jednohlasně schválilo, že obec buď nechá zhotovit, nebo opravit kříž, který se nachází za Peritem směr hřbitov.

 14. Jednohlasně schválilo zvýšení poplatku za psa v případě, že občané, kteří vodí své psy na vodítku, nebudou uklízet po svých psech exkrementy na veřejném prostranství. Když nastane zlepšení, poplatek za psa se zvedat nebude.

 15. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2018.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji části pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně žádosti o dotaci JMK z Programu rozvoje venkova – titul č. 7 na realizaci úpravy veřejných prostranství – dětské hřiště.

 19. Jednohlasně schválilo Pravidla pro poskytování individuální dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje ve výši 5.000,- Kč.

 20. Jednohlasně schválilo Pravidla pro poskytování individuální dotace na narozené dítě obcí Dyje ve výši 5.000,- Kč.

 21. Jednohlasně schválilo Pravidla pro poskytování individuální dotace pro žáka nastupujícího do 1. třídy základní školy ve výši 3.000,- Kč.

 22. Jednohlasně schválilo, že firma DŘEVOARTIKL, spol s r.o. ............. opraví, vymění některé prvky na dětském hřišti v Dyji.

 23. Jednohlasně schválilo, že obec uhradila Městu Znojmo částku 15.000,- Kč za 10 přestupků – předpis č. 3160000423.

 24. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.292,- Kč, fa č. 2019055 za zpracování dokumentace projekt pro revitalizaci zeleně v obci Dyje – dětské hřiště.

 25. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 25 ohledně, že firma ZMES s.r.o.,pan ..............., provedla přípojku NN k mostu.

 26. Jednohlasně schválilo, že restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého provede pana BcA. Petr Vojáček, bytem ................... za cenovou nabídku 217.005,- Kč s DPH.

 27. Jednohlasně schválilo, aby firma DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. ................... dodala herní prvek „Twister herní a lezeckou sestavu“ na dětské hřiště v Dyji (parčík) za cenovou nabídku 153.053,- Kč s DPH.

 28. Jednohlasně schválilo, aby pan Ing. Musil, bytem ................., provedl revitalizaci veřejného prostranství – dětské hřiště za cenovou nabídku 300.066,56 Kč s DPH.

 29. Jednohlasně schválilo, aby výstavbu chodníku od parčíku ke kostelu a úpravu nájezdů před OÚ a RD čp. 138 provedla firma COLAS CZ, a.s. ............... za cenovou nabídku 1.811.975,- Kč s DPH.

 30. Jednohlasně schválilo částku 99.220,- Kč za zpracování projektové dokumentace „Dyje - Cyklostezka směr Tasovice“.

 31. Jednohlasně schválilo, aby DŘEVOARTIKL , spol. s r.o. ............zhotovila pergolu na dětském hřišti (parčík) za cenovou nabídku 44.177,- Kč s DPH.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska