Obec Dyje

Dnes je Pondělí 25.6.2018,
svátek má Ivan

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2018 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport

krizovy_portal_rady_blond

jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO dne 27.6.2018 v 19:00 hodin (20.6.2018)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.6.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.5.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

 4. Žádost pana Michala Bezegy, bytem ......................, o odkoupení obecního pozemku p.č. KN 2264, o výměře 45 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří k.ú.Dyje. Pozemek se nachází pod stavbou bývalého kravína, který je v mém vlastnictví.

 5. Žádost E.ON Distibuce, a.s. zastoupená společností E.ON ČR, s.r.o. o odprodej pozemku p.č. 54/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2 k.ú.Dyje, na kterém je postavena budova trafostanice Dyje – Obec nacházející se ve vlastnictví jmenované společnosti.

 6. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 4.650,- Kč, fa č. 0741013128.

 7. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330047681/001 uzavřenou mezi obcí Dyje, zastoupenou panem Jiřím Staňkem, starostou obce a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 7 zastoupena paní Monikou Březovou. Jedná se o stavbu kabelové vedení NN – Hlávka.

 8. Stanovit počet členů do zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022.

 9. Podání kandidátních listin registračnímu úřadu dodají volební strany do 31.7.2018 do 16:00 hodin.

 10. Obec Dyje v roce 2017 vytřídila 16,458 tun odpadu a předala k využití.

 11. Žádost paní Vlasty Kratochvílové, bytem ..................., o pronájem části pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, o výměře 30 m2, který je obecní z důvodu uložení dřeva.

 12. Odpadkové koše stály 27.656,-Kč, fa č. 0740056757.

 13. Revize elektroinstalace v hospodě stála 2.450,- Kč, fa č. 362018.

 14. Oprava elektroinstalace v hospodě čp. 31 stála 5.355,- Kč, fa č. 18006.

 15. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2017 ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.

 16. Projednat a schválit v ZO Účetní závěrku obce Dyje za rok 2017.

 17. Žádost manželů pana Lukáše a paní Věry Dymlových, bytem .................... o odkoupení pozemku p.č. 2410, o výměře 5 062 m2 na výstavbu rybníka.

 18. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Schválit v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. KJ 665004 o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu uzavřenou mezi Jan Klíčník – KJ spol KJ, Tasovice 395, 671 25 Hodonice a Obcí Dyje č.p. 128, zastoupenou starostou panem Jiřím Staňkem.

 20. Schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 179, o výměře 869 m2, kultura zahrada; pozemek p.č. KN 181, o výměře 962 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje. Dále pozemek p.č. KN 170/5 k.ú.Dyje, o výměře 72 m2, kultura ostatní plocha a pozemek p.č. KN 170/6, o výměře 72 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. KN 170/1 k.ú.Dyje (na LV 10001), geometrický plán č. 914-97/2018, z důvodu jejich prodeje.

 21. Pro volby do zastupitelstva obce, které se konají 5. – 6. října 2018 je potřeba 24 podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů 33.

 22. Žádost manželů pana Jiřího a paní Lenky Pleškových, bytem ................., o odkoupení pozemku p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, o výměře 90 m2, kultura ostatní plocha, který je obecní.

 23. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (11.6.2018)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty - návrhy rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska