Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 23.11.2017,
svátek má Klement

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2017 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport


jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO dne 29.11.2017 v 17:00 hodin (22.11.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 29.11.2017 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.10.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč, pro naše občany- jubilanty: 60. let, 70.let, 75. let, od 80-ti roků každý rok a 90 roků a výše dárkový koš v hodnotě 1000,- Kč.

 4. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 5. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího podle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 6. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru podle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 7. Projednat v ZO, že obec v roce 2018 vymění dva plynové kotle za závěsné.

 8. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800082372 uzavřenou mezi Obcí Dyje a GaS Net, s.r.o. Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústní n/Labem – jedná se o přeložku VTL plynovodu DN 300, č. stavby 8800082372.

 9. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 4.674,- Kč, fa č. 041012235.

 10. Žádost manželů Bohumila a Zdeňky Lacinových, bytem Dyje č.p. 151 o odkoupení části pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, který je obecní a nachází se před našim sklepem.

 11. Žádost slečny Gabriely Kmotorkové, bytem č.p. 154 a pana Jiřího Hlávky, bytem Brněnská 104, 671 82 Dobšice a o souhlas s projektovou dokumentací pro novostavbu RD na pozemku p.č. 130 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví. Dále o souhlas pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro novostavbu.

 12. Žádost Oblastní charity Znojmo o poskytnutí finančního daru na rok 2017 na činnost.

 13. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní charitou Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo zastoupenou panem Mgr. Evženem Adámkem, ředitelem.

 14. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf 253, 671 81 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, o výměře 1 714 m2, kultura orná půda.

 15. Montáže a dodání zábrany na fotbalové hřiště včetně sloupků, sítě a příslušenství stálo 82.457,- Kč s DPH, fa č. 20170106.

 16. Projednat v ZO žádost Města Znojma o finanční příspěvek obce Dyje do rozpočtu Města Znojma pro rok 2018 na terénní sociální služby.

 17. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 18. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí Vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a Směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku, závazků stanovuje starosta tento Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2017.

 19. Žádost SDH Dyje zastoupena velitelem panem Davidem Matouškem o zavedení elektrické rozvodny na 230 V/16A a 400 V/32A k mostu v obci Dyje.

 20. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku drobný dlouhodobý hmotný majetek (na účtu 028) uvedený v seznamu vyřazovaných položek dle inventárních čísel, který je přílohou a to z důvodu nefunkčnosti a nevyužitelnosti.

 21. Schválit v ZO odměny ve výši 1.100,- Kč pro členy okrskové volební komise, pro II. kolo volby prezidenta ČR, která se bude konat 26. a 27. ledna 2018.

 22. Dopravní značky na místní komunikaci p.č. 442/1 k.ú.Dyje stály 7.291,- Kč, fa č. 100170407.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (10.11.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska