Obec Dyje

Dnes je Sobota 19.1.2019,
svátek má Doubravka

Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č. 3-2018 (10.1.2019)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 20.12.2018 (21.12.2018)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 20.12.2018 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 2. Schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, paní Ing. Komárkovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2019 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo limit v pokladně 40.000,- Kč od 1.1. do 30.6. běžného roku a 20.000,- Kč od 1.7 do 31.12. běžného roku. Platnost od 1.1.2019 do 31.12.2022.

 5. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.747,- Kč do rozpočtu Města Znojma pro rok 2019 na terénní sociální služby.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně žádosti o koupi pozemku p.č. KN 586 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice jako věcný dar, ples se uskuteční v lednu 2019.

 8. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje finanční částku 3.000,- Kč na Linku bezpečí, z.s.

 9. Jednohlasně schválilo revitalizaci parčíku, tj. likvidaci keřů, vytažení kořenů, úpravu terénu hlínou a osázení.

 10. Jednohlasně schválilo, že oplocení parčíku pletivem provede firma Marian Garaj, ............... s cenovou nabídkou 99.536,- Kč bez DPH a cena s DPH 120.438,- Kč.

 11. Jednohlasně schválilo dodatečné podmínky manželů .......... vybudování chodníku od parčíku ke kostelu na pozemcích p.č. KN 27/4, p.č. 27/5 k.ú.Dyje. Jedná se o posunutí cca 30 cm na pozemek, kde se musí vybudovat nová podezdívka. Vyjádření projektanta ..........: „chodníkem nebude narušeno oplocení u parcel č. 27/5, 27/4 a 27/6 s výjimkou přeložené podezdívky a oplocení v délce 6m“. Pan .............. bude autorský dozor nad stavbou.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2018. Obec dostala C.

 13. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje poloviční částkou na přeložku obecního vodovodu na pozemku p.č. 206 k.ú.Dyje.

 14. Jednohlasně schválilo, že obec nechá snížit nájezdy před OÚ a RD pana ................ .

 15. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka ve výši 26.315,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.

 16. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu obce panu Davidu Matouškovi ve výši 10.000,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.

 17. Jednohlasně schválilo odměnu pro předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2.631,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.

 18. Jednohlasně schválilo odměnu pro člena výboru zastupitelstva ve výši 2.193,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.

 19. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 12.705,- Kč, fa č. FV 1801332 firmě BERK BT, s.r.o. ....................., za postřik proti plísni a zazimování závlahy na hřišti.

 20. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2018.

 21. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 21 ohledně, kolik stál materiál na zimní posyp místních komunikací.

 22. Jednohlasně schválilo proplacení částky 9.267,- Kč, fa č. 20180374 za vánoční ozdoby na VO.

 23. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23 ohledně pořízení služby CODEXIS pro elektronický přístup k zákonům.

 24. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1193/2018 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností. Jedná se o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska