Obec Dyje

Dnes je Wednesday 10/16/19,
svátek má Havel

Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Usnesení ze zasedání ZO dne 26.9.2019 (09/27/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 26.9.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21, 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Kúřila.

 3. Bere na vědomí žádost pana ........, bytem .........

 4. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci a souhlas se stavbou Dyje_ Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 5. Jednohlasně schválilo pronájem nebytových prostor, místnost v I. patře vedle knihovny, v budově OÚ v Dyji za účelem provozování malířského ateliéru paní .............., bytem ................

 6. Schválilo pronájem části p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, 40 m2 panu ......................, bytem .............

 7. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje, cestu ke hřišti asfaltobetonem.

 8. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2019-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030049892/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. ............, zastoupenou panem ..........., technikem, jedná se o stavbu s názvem Dyje_Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 10. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje opraví firma COLAS CZ, a.s. .......... za cenovou nabídku 175.877,05 Kč s DPH.

 11. Jednohlasně neschválilo pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje panu ..............., bytem ............. z důvodu, že obec má schváleno, že nebude pronajímat a prodávat obecní pozemky na parkování aut.

 12. Jednohlasně schválilo umístění jímky na pozemku p.č. KN 2544/2 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, uzavřenou mezi Obcí Dyje čp. 128, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a paní .............., bytem ................ ohledně činnosti provozování malířského ateliéru.

 14. Schválilo nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a panem ............., bytem ............, ohledně nájmu o výměře 40m2 na pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně proplacení částky 4.356,- Kč s DPH, fa č. 12859 za pronájem jeřábu panu .........

 16. Jednohlasně schválilo, že obec odkoupí od manželů ............. pozemek p.č. KN 27/7, o výměře 1 m2 k.ú.Dyje za 1,- Kč.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.929,- Kč, fa č. 23/19 za záchod ve vrchní části budovy OÚ.

 18. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-žák, o poskytnutí individuální dotace pro žáka 1. třídy ZŠ.

 19. Jednohlasně schválilo ve zjednodušeném řízení novostavbu zahradního domu, skladu nářadí, přípojek, jímky na pozemku p.č. KN 252/4 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo firmě Stavba s.r.o., ............ realizaci vodovodní přípojky na pozemku p.č. KN 201 k.ú.Dyje.

 21. Jednohlasně schválilo, že obec zabuduje zrcadlo na pozemku p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje, naproti RD čp. 65.

 22. Bere na vědomí informaci ZO ohledně přeložení vodovodního řádu na pozemku p.č. KN 206 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.9.2019 (09/19/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 26.9.2019 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.8.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana ............, bytem ..............., ohledně vody při dešti před jeho RD.

 4. Žádost SETO spol. s r.o., ............, o vydání vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas se stavbou Dyje_Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 5. Žádost paní .............., ....................., o pronájem nebytových prostor, místnost v I. patře vedle knihovny v budově OÚ v Dyji čp. 128, za účelem využití pro malířský ateliér.

 6. Žádost pana ................, bytem ................., o pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, cca 40 m2, který je obecní, před mým RD.

 7. Projednat v ZO opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje, cestu ke hřišti, cca 40m.

 8. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2019-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Projednat v ZO Smlouvu č. 1030049892/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. .........., zastoupenou panem ............, technikem – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Jebáček: NN přip. kab. svod do SS“.

 10. Projednat a schválit v ZO, kdo provede opravu povrchu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje v délce 37m, šířka 2,5 m položením asfaltobetonu.

 11. Žádost pana ................, bytem .............., o pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, o výměře 40 m2 na dobu 10-ti let za účelem parkování aut.

 12. Žádost pana .............. a paní ............, bytem ..................., o vydání stanoviska k umístění jímky na pozemku p.č. KN 2544/2 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví.

 13. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění uzavřenou mezi Obcí Dyje a budoucím nájemcem, ohledně činnosti provozování malířského ateliéru.

 14. Projednat a schválit v ZO Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou panem Jiřím Staňkem a budoucím nájemcem, ohledně nájmu o výměře 40 m2 na pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje.

 15. Za pronájem jeřábu na stavění máje na posvícení stálo 4.356,- Kč s DPH, fa č. 12859.

 16. Projednat a schválit v ZO, že obec odkoupí od manželů .................pozemek p.č. KN 27/7, o výměře 1 m2 k.ú.Dyje za 1,- Kč.

 17. Obec uhradila částku 4.929,- Kč, fa č. 23/19 za záchod ve vrchní části OÚ.

 18. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-žák, o poskytnutí individuální dotace pro žáka 1. třídy základní školy.

 19. Žádost paní ..................., bytem ....................., o souhlas se zjednodušeným řízením novostavby zahradního domu, skladu nářadí, zpevněných ploch, přípojek a jímky na vyvážení na pozemku p.č. KN 252/4 k.ú.Dyje, který je v mém vlastnictví.

 20. Projednat v ZO žádost firmy Stavba s.r.o., ..................., o realizaci vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 201 k.ú.Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska