Obec Dyje

Dnes je Tuesday 12/10/19,
svátek má Julie

Usnesení ze zasedání ZO dne 28.11.2019 (11/29/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek, dne 28.11.2019 v 17.00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:

 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Usnesení ze zasedání ze dne 31. října 2019 bylo č. 1 - 25 bez připomínek, zasedání ze dne 18.11.2019 bylo č. 1 - 8 schváleno všemi členy ZO.

 3. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, pana Ing. Krejčího.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně, kolik stál odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova firmou FCC Znojmo, s.r.o.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně, kolik stálo uložení 3 velkoobjemových kontejnerů z obce na skládku FCC Únanov s.r.o.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6, kolik stál plech na žlaby ke kostelu.

 7. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1.000,- Kč pro občany 90. let a výše.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně odeslání finančního vypořádání dotace z PRV na Jihomoravský kraj Brno- dětské hřiště ve výši 150.000,- Kč.

 9. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na Veřejnou službu na rok 2020 - únor.

 10. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na VPP na rok 2020.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně, že zasedání v prosinci bude ve středu 11. prosince 2019 v 18:00 hodin na OÚ.

 12. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 22.327,- Kč do rozpočtu města Znojmo pro rok 2020 na terénní sociální služby.

 13. Jednohlasně schválilo žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 54.000,- Kč.

 14. Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Dyje a panem ..........., bytem ........... na montáž a demontáž vánočních světelných ozdob na sloupy VO a řetězy na OÚ. Odměna je 6.000,- Kč hrubého.

 15. Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu pozemku s panem ......., bytem ........... a Obcí Dyje na pozemek p.č. KN 327/36 k.ú.Dyje – úprava nájmu.

 16. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330051208/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce a.s., .......... – kabelové vedení NN u mostu.

 18. Jednohlasně schválilo výstavbu rodinného domu, zpevněných ploch, přípojek, technické infrastruktury na pozemku p.č. KN 2171/2 k.ú.Dyje panu ........... Souhlas bude pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

 19. Jednohlasně schválilo Smlouvu o vytvoření a správě internetových stránek uzavřenou mezi GOLDEN ORANGE s.r.o., ........ a Obcí Dyje. Smlouva bude uzavřená od 1.1.2020.

 20. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.

 21. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2020 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 22. Schválilo, že občané po dovršení věku 65-ti let a starší budou osvobození od místního poplatku za komunální odpad od roku 2020.

 23. Jednohlasně schválilo vše k inventarizaci.

 24. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 24 ohledně platby za svoz odpadu 3 velkoobjemových kontejnerů firmě Jan Klíčník KJ spol KJ, částku 9.913,- Kč.

 25. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 25 ohledně proplacení částky 9.098,- Kč s DPH, fa č. FV 19484 za instalaci a prodej dopravního značení, zrcadla a dvou značek.

 26. Jednohlasně schválilo proplacení částky 91.960,- Kč s DPH, fa č. 44 za zpracování podkladů k žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 na VO.

 27. Jednohlasně schválilo proplacení částky 12.100,- Kč s DPH, fa č. 48 za zpracování žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 na VO.

 28. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí II. dotace z rozpočtu obce Dyje na činnost a v soutěžích III. a IV. třídy FAČR částku 44.000,- Kč pro TJ SOKOL Dyje, z.s. – pro fotbalisty.

 29. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí II. dotace z rozpočtu obce Dyje na činnost a nákup rozlišováků, šusťákových bund částku 10.000,- Kč pro mladší žáky.

 30. ZO jednohlasně schválilo způsob jednání ZO a přípravu návrhu usnesení k jednotlivým, projednávaným bodům pomocí PC, včetně jeho předložení na jednání ZO a pořízení notebooku.

 31. Schválilo odměnu členovi ZO panu Davidu Matouškovi ve výši 1.316,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.12.2019.

 32. Jednohlasně schválilo zrušení dopravního výboru k 18.11.2019.

 33. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2019.

 34. Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. KN 27/1, který je obecní.

 35. Starosta podal informaci ZO k bodu 35, ohledně vyplacení odchodného bývalému místostarostovi panu Davidu Matouškovi ve výši 20.000,- Kč, které mu náleží.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Valerij K r e j č í
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.11.2019 (11/21/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvtek dne 28.11.2019 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Schválit v ZO program jednání.

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.10.2019 a 18.11.2019.

 3. Ověřovatelé zápisu.

 4. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 2.041,- Kč, fa č. 07410155728 firmou FCC Znojmo, s.r.o.

 5. Uložení na skládku 3 velkoobjemových kontejnerů z obce od občanů stálo 10.075,- Kč, fa č. 41000435 firmě FCC Únanov, s.r.o.

 6. Obec koupila plech na žlaby ke kostelu, který stál 4.250,- Kč.

 7. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany – jubilanty: 60. let, 70., 75. let a od 80. roků každý rok a od 90. let dárkový koš.

 8. Dne 31.10.2019 odesláno finanční vypořádání dotace z PRV na Jihomoravský kraj Brno – jedná se o revitalizaci veřejného prostranství – dětské hřiště, ve výši 150.000,- Kč.

 9. Žádost obce na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na veřejnou službu.

 10. Žádost obce na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na VPP na rok 2020.

 11. Zasedání ZO bude ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 17:00 hodin na OÚ Dyje.

 12. Projednat v ZO žádost Města Znojmo o finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2020 na terénní sociální služby, částku 22.327,- Kč.

 13. Žádost TJ SOKO Dyje, z.s. žádá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 54.000 Kč, tj. 10.000 Kč pro družstvo žáků a 44.000 Kč pro mužstvo III. a IV. třídy na činnost oddílu v roce 2019, došlo ke zvýšení výdajů a potřeb pro fotbalisty.

 14. Projednat a schválit v ZO uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Dyje a panem .........., bytem ............. za montáž a demontáž vánočních světelných ozdob na sloupy VO a řetězů na OÚ.

 15. Projednat v ZO Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku s panem .............., bytem ..........., uzavřené dne 3.6.2013 mezi Obcí Dyje a nájemcem panem .............. – úprava nájmu.

 16. Projednat v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 2/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 17. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330051208/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. .................., zastoupenou paní ............... – kabelové vedení NN u mostu.

 18. Žádost pana ................, bytem .................., o souhlas k novostavbě RD, zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury na pozemku p.č. KN 2171/2 k.ú.Dyje, který je v mém vlastnictví. Souhlas bude pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení novostavby.

 19. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o vytvoření a správě internetových stránek uzavřenou mezi GOLDEN ORANGE s.r.o., ............, zastoupena jednatelem panem .......... a Obcí Dyje, čp. 128, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem.

 20. Schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.

 21. Schválit v ZO Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2020.

 22. Schválit v ZO, že občané po dovršení věku 65-ti let a starší budou osvobození od místního poplatku za komunální odpad od roku 2020.

 23. Starosta obce ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, provádějící vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a Směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku, závazků obce, stanovuje tento plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2019.

 24. Obec uhradila částku 9.913,- Kč, fa č. 190100778 za svoz odpadu 3 velkoobjemových kontejnerů firmě Jan Klíčník – KJ spol KJ.

 25. Obec uhradila částku 9.098,- Kč,. fa č. FV 19484 za instalaci a prodej dopravního značení – zrcadlo, značky firmě Urbania-jih, s.r.o.

 26. Schválit v ZO proplacení částky 91.960,- Kč s DPH fa č. 44 firmě Lighting Project Consulting, s.r.o. ............. za zpracování podkladu k žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 dle cenové nabídky na VO.

 27. Schválit v ZO částku 12.100,- Kč, fa č. 48 za zpracování podkladů a žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 firmě Lighting Project Consulting, s.r.o. .............. na VO.

 28. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí II. dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou Ing. Valerijem Krejčím, místostarostou obce a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem ............, předsedou TJ pro fotbalisty III. a IV. třídy na činnost.

 29. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí II. dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou Ing. Valerijem Krejčím, místostarostou obce a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem ............, předsedou TJ pro mladší žáky na činnost.

 30. Projednat v ZO návrh způsobu zápisu jednání zastupitelstva a přípravu návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným bodům, vč. jeho předložení přímo na jednání zastupitelstva obce.

 31. Schválit odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce pana Davida Matouška podle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částku 1.316,- Kč hrubého měsíčně.

 32. Projednat v ZO zrušení dopravního výboru k 18.11.2019.

 33. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 5/2019.

 34. Žádost manželů ..............., bytem ................, o odkoupení části pozemku p.č. KN 27/1 k.ú.Dyje, cca 58 m2, který je obecní. Tento pozemek užíváme 30 let.

 35. Informace ZO, že bývalému místostarostovi panu Davidu Matouškovi náleží odchodné ve výši 20.000,-Kč.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO v pondělí dne 18.11.2019 (11/19/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného v pondělí dne 18.11.2019 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:

 1. Schválilo program jednání nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZO.
 2. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 3. Schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Duby.
 4. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 5. Schválilo, že hlasování bude veřejné.
 6. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 7. Schválilo nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva, že pan David Matoušek je odvolán z funkce místostarosty obce Dyje.
 8. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 9. Neschválilo protinávrh, aby pan Martin Duba byl místostarostou obce Dyje.
 10. Pro: 3 Proti: 4 Zdržel se: 0
  Schválilo, že pan Ing. Valerij Krejčí bude místostarostou obce Dyje.
  Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 11. Schválilo odměnu pro místostarostu obce Dyje pana Ing. Krejčího ve výši 10.000,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.12.2019.
 12. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 13. Pan David Matoušek odmítl funkci předsedy dopravního výboru.
 14. Bod č. 8 se neprojednává z důvodu, že pan Matoušek odmítl funkci předsedy dopravního výboru.

Usnesení bylo schváleno všemi členy ZO.

Ing. Valerij K r e j č í
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska