Obec Dyje

Dnes je Tuesday 12/10/19,
svátek má Julie

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.11.2019 (11/21/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvtek dne 28.11.2019 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Schválit v ZO program jednání.

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.10.2019 a 18.11.2019.

 3. Ověřovatelé zápisu.

 4. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 2.041,- Kč, fa č. 07410155728 firmou FCC Znojmo, s.r.o.

 5. Uložení na skládku 3 velkoobjemových kontejnerů z obce od občanů stálo 10.075,- Kč, fa č. 41000435 firmě FCC Únanov, s.r.o.

 6. Obec koupila plech na žlaby ke kostelu, který stál 4.250,- Kč.

 7. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany – jubilanty: 60. let, 70., 75. let a od 80. roků každý rok a od 90. let dárkový koš.

 8. Dne 31.10.2019 odesláno finanční vypořádání dotace z PRV na Jihomoravský kraj Brno – jedná se o revitalizaci veřejného prostranství – dětské hřiště, ve výši 150.000,- Kč.

 9. Žádost obce na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na veřejnou službu.

 10. Žádost obce na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na VPP na rok 2020.

 11. Zasedání ZO bude ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 17:00 hodin na OÚ Dyje.

 12. Projednat v ZO žádost Města Znojmo o finanční příspěvek obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2020 na terénní sociální služby, částku 22.327,- Kč.

 13. Žádost TJ SOKO Dyje, z.s. žádá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 54.000 Kč, tj. 10.000 Kč pro družstvo žáků a 44.000 Kč pro mužstvo III. a IV. třídy na činnost oddílu v roce 2019, došlo ke zvýšení výdajů a potřeb pro fotbalisty.

 14. Projednat a schválit v ZO uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Dyje a panem .........., bytem ............. za montáž a demontáž vánočních světelných ozdob na sloupy VO a řetězů na OÚ.

 15. Projednat v ZO Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku s panem .............., bytem ..........., uzavřené dne 3.6.2013 mezi Obcí Dyje a nájemcem panem .............. – úprava nájmu.

 16. Projednat v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 2/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 17. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330051208/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. .................., zastoupenou paní ............... – kabelové vedení NN u mostu.

 18. Žádost pana ................, bytem .................., o souhlas k novostavbě RD, zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury na pozemku p.č. KN 2171/2 k.ú.Dyje, který je v mém vlastnictví. Souhlas bude pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení novostavby.

 19. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o vytvoření a správě internetových stránek uzavřenou mezi GOLDEN ORANGE s.r.o., ............, zastoupena jednatelem panem .......... a Obcí Dyje, čp. 128, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem.

 20. Schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.

 21. Schválit v ZO Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2020.

 22. Schválit v ZO, že občané po dovršení věku 65-ti let a starší budou osvobození od místního poplatku za komunální odpad od roku 2020.

 23. Starosta obce ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, provádějící vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a Směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku, závazků obce, stanovuje tento plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2019.

 24. Obec uhradila částku 9.913,- Kč, fa č. 190100778 za svoz odpadu 3 velkoobjemových kontejnerů firmě Jan Klíčník – KJ spol KJ.

 25. Obec uhradila částku 9.098,- Kč,. fa č. FV 19484 za instalaci a prodej dopravního značení – zrcadlo, značky firmě Urbania-jih, s.r.o.

 26. Schválit v ZO proplacení částky 91.960,- Kč s DPH fa č. 44 firmě Lighting Project Consulting, s.r.o. ............. za zpracování podkladu k žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 dle cenové nabídky na VO.

 27. Schválit v ZO částku 12.100,- Kč, fa č. 48 za zpracování podkladů a žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 firmě Lighting Project Consulting, s.r.o. .............. na VO.

 28. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí II. dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou Ing. Valerijem Krejčím, místostarostou obce a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem ............, předsedou TJ pro fotbalisty III. a IV. třídy na činnost.

 29. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí II. dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou Ing. Valerijem Krejčím, místostarostou obce a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem ............, předsedou TJ pro mladší žáky na činnost.

 30. Projednat v ZO návrh způsobu zápisu jednání zastupitelstva a přípravu návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným bodům, vč. jeho předložení přímo na jednání zastupitelstva obce.

 31. Schválit odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce pana Davida Matouška podle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částku 1.316,- Kč hrubého měsíčně.

 32. Projednat v ZO zrušení dopravního výboru k 18.11.2019.

 33. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 5/2019.

 34. Žádost manželů ..............., bytem ................, o odkoupení části pozemku p.č. KN 27/1 k.ú.Dyje, cca 58 m2, který je obecní. Tento pozemek užíváme 30 let.

 35. Informace ZO, že bývalému místostarostovi panu Davidu Matouškovi náleží odchodné ve výši 20.000,-Kč.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO v pondělí dne 18.11.2019 (11/19/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného v pondělí dne 18.11.2019 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:

 1. Schválilo program jednání nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZO.
 2. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 3. Schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Duby.
 4. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 5. Schválilo, že hlasování bude veřejné.
 6. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 7. Schválilo nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva, že pan David Matoušek je odvolán z funkce místostarosty obce Dyje.
 8. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 9. Neschválilo protinávrh, aby pan Martin Duba byl místostarostou obce Dyje.
 10. Pro: 3 Proti: 4 Zdržel se: 0
  Schválilo, že pan Ing. Valerij Krejčí bude místostarostou obce Dyje.
  Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 11. Schválilo odměnu pro místostarostu obce Dyje pana Ing. Krejčího ve výši 10.000,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.12.2019.
 12. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 13. Pan David Matoušek odmítl funkci předsedy dopravního výboru.
 14. Bod č. 8 se neprojednává z důvodu, že pan Matoušek odmítl funkci předsedy dopravního výboru.

Usnesení bylo schváleno všemi členy ZO.

Ing. Valerij K r e j č í
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO v pondělí dne 18.11.2019 v 19:00 hodin (11/11/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná v pondělí dne 18.11.2019 v 19.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:
 1. Schválení programu jednání.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Návrh, že hlasování bude veřejné.

 4. Odvolání z funkce místostarosty obce Dyje pana Davida Matouška.

 5. Volba nového místostarosty obce Dyje.

 6. Schválit odměnu pro místostarostu obce Dyje dle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 7. Projednat v ZO předsedu dopravního výboru.

 8. Schválit odměnu pro předsedu dopravního výboru dle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 9. Různé, usnesení.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska