Obec Dyje

Dnes je Tuesday 12/10/19,
svátek má Julie

Pozvánka na zasedání ZO v pondělí dne 18.11.2019 v 19:00 hodin (11/11/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná v pondělí dne 18.11.2019 v 19.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:
 1. Schválení programu jednání.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Návrh, že hlasování bude veřejné.

 4. Odvolání z funkce místostarosty obce Dyje pana Davida Matouška.

 5. Volba nového místostarosty obce Dyje.

 6. Schválit odměnu pro místostarostu obce Dyje dle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 7. Projednat v ZO předsedu dopravního výboru.

 8. Schválit odměnu pro předsedu dopravního výboru dle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 9. Různé, usnesení.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.4/2019 (11/11/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2019 (10/24/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvtek dne 31.10.2019 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.9.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO a schválit uzavření Smlouvy s panem ..............., bytem ............ o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 4. Svoz nebezpečného odpadu stál 10.871,- Kč, fa č. 0741015541.

 5. Žádost pana ........., bytem .................., o souhlas se společným řízením s umístěním novostavby rekreační chaty s jímkou, vrtanou studnou na pozemku p.č. KN 2518/1 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví. Souhlas je pro společné územní řízení a stavební povolení novostavby.

 6. Informace ZO, že bývalé JZD - zámeček je koupený.

 7. Obec uhradila částku 3.933,- Kč za máji na posvícení (kácení + doprava).

 8. Chodník od parčíku ke kostelu Dyje má kolaudační souhlas s užíváním stavby.

 9. Informace pověřence GDPR pro zastupitele povinnost dodržovat ochranu osobních údajů.

 10. Informace ZO ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 11. Schválit v ZO, že paní Ing. Eva Komárková od 1.1.2020 povede Kroniku obce Dyje.

 12. Projednat v ZO, že obec v roce 2020 opraví místní komunikace zástřikovou emulzí a drtí 2/4.

 13. Obec zaplatila částku 5.208,- Kč za opravu obecního traktůrku, fa č. FVT 19/045/7/01965.

 14. Obec zaplatila částku 12.986,- Kč, fa č. 11190066 za pozinkované rošty na žlaby u kostela.

 15. Projednat a schválit v ZO, že obec nechá v roce 2020 vyčistit studnu na dětském hřišti.

 16. Žádost VaS, a.s. divize Znojmo o vyjádření k projektové dokumentaci „Přeložka vodovodu v obci Dyje – lokalita za kostelem“.

 17. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou podle ustanovení § 1785 ve spojení s § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi stranami: Obec Dyje, jednající starosta obce Jiří Staněk a ZSO VaK Znojemsko, jednající Ing. Luděk Müller tajemní svazku, jedná se o stavbu „Přeložka vodovodu v obci Dyje – lokalita za kostelem“.

 18. Projednat a schválit v ZO, že obec v roce 2020 provede opravu střechy obecního úřadu a podá žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

 19. Manželé pan ....... a paní ................, bytem .........., žádají o souhlas obce s postavením pergoly na pozemku p.č. KN 119/3 k.ú.Dyje, cca 30 m2, který je v našem osobním vlastnictví.

 20. Manželé pan ...... a paní ................, bytem Dyje ............, žádají o souhlas obce s postavením pergoly na pozemku p.č. KN 111 k.ú.Dyje, cca 25 m2, který je v našem osobním vlastnictví.

 21. Projednat a schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2019.

 22. Schválit v ZO částku 175.877,05 Kč s DPH, fa č. 1911300321 za opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje firmě COLAS CZ, a.s.

 23. Obec podala žádost o dotaci 15.10.2019 na Ministerstvo průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení obce Dyje z programu EFEKT 2017-2021.

 24. Projednat v ZO návrhy kulturního výboru.

 25. Žádost E.ON Distribuce, a.s. .........., o předběžný souhlas k umístění nové kioskové trafostanice (TS) na pozemku p.č. KN 2103 k.ú.Dyje, který je obecní a následný odkup pozemku pod TS cca 35 m2.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska