Obec Dyje

Dnes je Tuesday 12/10/19,
svátek má Julie

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2019 (10/24/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvtek dne 31.10.2019 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.9.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO a schválit uzavření Smlouvy s panem ..............., bytem ............ o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 4. Svoz nebezpečného odpadu stál 10.871,- Kč, fa č. 0741015541.

 5. Žádost pana ........., bytem .................., o souhlas se společným řízením s umístěním novostavby rekreační chaty s jímkou, vrtanou studnou na pozemku p.č. KN 2518/1 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví. Souhlas je pro společné územní řízení a stavební povolení novostavby.

 6. Informace ZO, že bývalé JZD - zámeček je koupený.

 7. Obec uhradila částku 3.933,- Kč za máji na posvícení (kácení + doprava).

 8. Chodník od parčíku ke kostelu Dyje má kolaudační souhlas s užíváním stavby.

 9. Informace pověřence GDPR pro zastupitele povinnost dodržovat ochranu osobních údajů.

 10. Informace ZO ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 11. Schválit v ZO, že paní Ing. Eva Komárková od 1.1.2020 povede Kroniku obce Dyje.

 12. Projednat v ZO, že obec v roce 2020 opraví místní komunikace zástřikovou emulzí a drtí 2/4.

 13. Obec zaplatila částku 5.208,- Kč za opravu obecního traktůrku, fa č. FVT 19/045/7/01965.

 14. Obec zaplatila částku 12.986,- Kč, fa č. 11190066 za pozinkované rošty na žlaby u kostela.

 15. Projednat a schválit v ZO, že obec nechá v roce 2020 vyčistit studnu na dětském hřišti.

 16. Žádost VaS, a.s. divize Znojmo o vyjádření k projektové dokumentaci „Přeložka vodovodu v obci Dyje – lokalita za kostelem“.

 17. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou podle ustanovení § 1785 ve spojení s § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi stranami: Obec Dyje, jednající starosta obce Jiří Staněk a ZSO VaK Znojemsko, jednající Ing. Luděk Müller tajemní svazku, jedná se o stavbu „Přeložka vodovodu v obci Dyje – lokalita za kostelem“.

 18. Projednat a schválit v ZO, že obec v roce 2020 provede opravu střechy obecního úřadu a podá žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

 19. Manželé pan ....... a paní ................, bytem .........., žádají o souhlas obce s postavením pergoly na pozemku p.č. KN 119/3 k.ú.Dyje, cca 30 m2, který je v našem osobním vlastnictví.

 20. Manželé pan ...... a paní ................, bytem Dyje ............, žádají o souhlas obce s postavením pergoly na pozemku p.č. KN 111 k.ú.Dyje, cca 25 m2, který je v našem osobním vlastnictví.

 21. Projednat a schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2019.

 22. Schválit v ZO částku 175.877,05 Kč s DPH, fa č. 1911300321 za opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje firmě COLAS CZ, a.s.

 23. Obec podala žádost o dotaci 15.10.2019 na Ministerstvo průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení obce Dyje z programu EFEKT 2017-2021.

 24. Projednat v ZO návrhy kulturního výboru.

 25. Žádost E.ON Distribuce, a.s. .........., o předběžný souhlas k umístění nové kioskové trafostanice (TS) na pozemku p.č. KN 2103 k.ú.Dyje, který je obecní a následný odkup pozemku pod TS cca 35 m2.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.9.2019 (09/27/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 26.9.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21, 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Kúřila.

 3. Bere na vědomí žádost pana ........, bytem .........

 4. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci a souhlas se stavbou Dyje_ Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 5. Jednohlasně schválilo pronájem nebytových prostor, místnost v I. patře vedle knihovny, v budově OÚ v Dyji za účelem provozování malířského ateliéru paní .............., bytem ................

 6. Schválilo pronájem části p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, 40 m2 panu ......................, bytem .............

 7. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje, cestu ke hřišti asfaltobetonem.

 8. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2019-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030049892/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. ............, zastoupenou panem ..........., technikem, jedná se o stavbu s názvem Dyje_Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 10. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje opraví firma COLAS CZ, a.s. .......... za cenovou nabídku 175.877,05 Kč s DPH.

 11. Jednohlasně neschválilo pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje panu ..............., bytem ............. z důvodu, že obec má schváleno, že nebude pronajímat a prodávat obecní pozemky na parkování aut.

 12. Jednohlasně schválilo umístění jímky na pozemku p.č. KN 2544/2 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, uzavřenou mezi Obcí Dyje čp. 128, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a paní .............., bytem ................ ohledně činnosti provozování malířského ateliéru.

 14. Schválilo nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a panem ............., bytem ............, ohledně nájmu o výměře 40m2 na pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně proplacení částky 4.356,- Kč s DPH, fa č. 12859 za pronájem jeřábu panu .........

 16. Jednohlasně schválilo, že obec odkoupí od manželů ............. pozemek p.č. KN 27/7, o výměře 1 m2 k.ú.Dyje za 1,- Kč.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.929,- Kč, fa č. 23/19 za záchod ve vrchní části budovy OÚ.

 18. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-žák, o poskytnutí individuální dotace pro žáka 1. třídy ZŠ.

 19. Jednohlasně schválilo ve zjednodušeném řízení novostavbu zahradního domu, skladu nářadí, přípojek, jímky na pozemku p.č. KN 252/4 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo firmě Stavba s.r.o., ............ realizaci vodovodní přípojky na pozemku p.č. KN 201 k.ú.Dyje.

 21. Jednohlasně schválilo, že obec zabuduje zrcadlo na pozemku p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje, naproti RD čp. 65.

 22. Bere na vědomí informaci ZO ohledně přeložení vodovodního řádu na pozemku p.č. KN 206 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.3/2019 (09/10/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska