Obec Dyje

Dnes je Tuesday 11/19/19,
svátek má Alžběta

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.9.2019 (09/27/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 26.9.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21, 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Kúřila.

 3. Bere na vědomí žádost pana ........, bytem .........

 4. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci a souhlas se stavbou Dyje_ Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 5. Jednohlasně schválilo pronájem nebytových prostor, místnost v I. patře vedle knihovny, v budově OÚ v Dyji za účelem provozování malířského ateliéru paní .............., bytem ................

 6. Schválilo pronájem části p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, 40 m2 panu ......................, bytem .............

 7. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje, cestu ke hřišti asfaltobetonem.

 8. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2019-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030049892/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. ............, zastoupenou panem ..........., technikem, jedná se o stavbu s názvem Dyje_Jebáček: NN přip. kab. svod do SS.

 10. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje opraví firma COLAS CZ, a.s. .......... za cenovou nabídku 175.877,05 Kč s DPH.

 11. Jednohlasně neschválilo pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje panu ..............., bytem ............. z důvodu, že obec má schváleno, že nebude pronajímat a prodávat obecní pozemky na parkování aut.

 12. Jednohlasně schválilo umístění jímky na pozemku p.č. KN 2544/2 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, uzavřenou mezi Obcí Dyje čp. 128, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a paní .............., bytem ................ ohledně činnosti provozování malířského ateliéru.

 14. Schválilo nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a panem ............., bytem ............, ohledně nájmu o výměře 40m2 na pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně proplacení částky 4.356,- Kč s DPH, fa č. 12859 za pronájem jeřábu panu .........

 16. Jednohlasně schválilo, že obec odkoupí od manželů ............. pozemek p.č. KN 27/7, o výměře 1 m2 k.ú.Dyje za 1,- Kč.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.929,- Kč, fa č. 23/19 za záchod ve vrchní části budovy OÚ.

 18. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-žák, o poskytnutí individuální dotace pro žáka 1. třídy ZŠ.

 19. Jednohlasně schválilo ve zjednodušeném řízení novostavbu zahradního domu, skladu nářadí, přípojek, jímky na pozemku p.č. KN 252/4 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo firmě Stavba s.r.o., ............ realizaci vodovodní přípojky na pozemku p.č. KN 201 k.ú.Dyje.

 21. Jednohlasně schválilo, že obec zabuduje zrcadlo na pozemku p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje, naproti RD čp. 65.

 22. Bere na vědomí informaci ZO ohledně přeložení vodovodního řádu na pozemku p.č. KN 206 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.3/2019 (09/10/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru - obec nabízí k pronájmu část pozemku p.č. 212/1 k.ú.Dyje (08/30/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 29.8.2019


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky: ..... část pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, výměra 40 m2
Cena pronájmu: ........2,- Kč za 1 m2.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.


S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska