Obec Dyje

Dnes je Tuesday 11/19/19,
svátek má Alžběta

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 29.8.2019 (08/30/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 29.8.2019 v 19:00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:


 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 18, 19, 20, 21 a 22.

 2. Schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, paní Ing. Komárkovou.

 3. Jednohlasně schválilo proplacení částky 99.220,- Kč s DPH, fa č. 19052 za vypracování projektu Dyje, cyklostezka směr Tasovice panu ...................., Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Obec dostala A.

 5. Jednohlasně schválilo proplacení částky 10.890,- Kč s DPH, fa č. 1900702 za chemické ošetření hřiště firmě BERK BT s.r.o Sedlešovice.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 12.100,- Kč s DPH, fa č. 19049 za výkon autorského dozoru Dyje, chodník od parčíku ke kostelu panu ................ .

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.904,93 Kč s DPH, fa č. 20191037 za údržbu dětského hřiště panu ...............

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 18.511,79 Kč s DPH, fa č. 20191036 za výsadbu rostlin u ÚD panu ..............

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zaslání podkladů pro vyřizování dotace na VO firmě Lighting Projects Consulting, s.r.o.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně vyřizování stavebního povolení na cyklostezku Dyje směr Tasovice.

 11. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu nebytových prostor, místnost v I. patře, vedle knihovny v budově OÚ v Dyji za účelem využití pro malířský ateliér. Cena pronájmu 1.200,- Kč/rok.

 12. Jednohlasně schválilo proplacení částky 18.150,- Kč s DPH, fa č. 2019009 za výkon technického dozoru Dyje chodník od parčíku ke kostelu panu ...............

 13. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019-pohř., o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v Dyji.

 14. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, cca 40 m2, který je obecní.

 15. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2019-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 16. Jednohlasně schválilo, že pan Matoušek a pan Staněk osloví RD čp. 157 pana ............ a RD č.p. 40 paní .................. Nedojde-li k nápravě, obec osloví firmu Urbania-jih s.r.o. pana ........., který vše zařídí a umístí 4 značky „Zákaz stání“.

 17. Jednohlasně schválilo zlikvidování černé skládky na pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje, dodání značky „Zákaz skládky pod pokutou 5 000 Kč". Pozemek bude snímat fotopast.

 18. Jednohlasně schválilo uhrazení částky 30.000,- Kč za hudbu na dyjském posvícení Rozmarýnce ............ z Vlčnova.

 19. Jednohlasně schválilo Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů pro školní jídelnu ZŠ Tasovice na rok 2019, částku 23.598,- Kč.

 20. Jednohlasně schválilo, že obec nebude dělat obecně závaznou vyhlášku, o používání zábavné pyrotechniky za podmínek, které jsou uvedeny v programu jednání.

 21. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2019.

 22. Jednohlasně schválilo proplacení částky 20.404,- Kč s DPH, fa č. 201906 za likvidaci černé skládky v obci Dyje firmě DRALUMIZ TRADING, s.r.o Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Davi M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru - obec nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově OÚ Dyje čp. 128 (08/30/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 29.8.2019


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: místnost v I. patře v budově Obecního úřadu Dyje č.p. 128
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky: pronájem nebytových prostor v budově OÚ Dyje č.p. 128

na pozemku p.č. KN 568 - místnost v I. patře vedle knihovny


Podmínky pronájmu: výše nájmu je 1.200,- Kč/rok

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.2/2019 (08/08/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska