Obec Dyje

Dnes je Sunday 10/20/19,
svátek má Vendelín

Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 25.7.2019 (07/18/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná dne 25.7.2019 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.6.2019 a dne 9.7.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. 1030051244/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, zastoupená panem .........., technikem výstavby – stavba Dyje_Šotkovský.

 4. Údržba okrasných ploch v obci stála 8.689,01 Kč s DPH, fa č. 20191032 panu ..............

 5. Schválit v ZO návrh o projektu na stavbu Dyje_Machýček: NN přip. úpr. DS, bývalý bazar pro navýšení příkonu v elektrické distribuční soustavě v obci Dyje.

 6. Zájem o pronájem hospody Hostinec Na Růžku čp. 31 v Dyji podala paní ........................., bytem ............................ .

 7. Schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor hospody Hostinec Na Růžku s budoucím nájemcem.

 8. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje, o výměře 23 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, z důvodu jeho prodeje.

 9. Schválit v ZO proplacení částky 98.155,- Kč s DPH, fa č. 1900621 firmě BERK BT, s.r.o. Sedlešovice 22 za vertikulaci, aerifikaci, hloubkové rozvolnění, písek, pískování, zapravení písku roštem, osivo a dosetí.

 10. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 11. Cyklostezka po pozemku p.č. KN 54/1; p.č. KN 54/8 k.ú.Dyje kolem zahrad, kolem řeky se budovat nebude.

 12. Informace ZO ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 13. Projednat v ZO, jestli obec zhotoví obecně závaznou vyhlášku obce ohledně používání zábavní pyrotechniky.

 14. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1040015903/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, jedná se o stavbu Dyje_kabel NN PB 52-54, sloupy č. 53, 54 od RD čp. 67 pana .........., po RD ...................... .

 15. Žádost firmy PK OSSENDORF, s.r.o. Brno o povolení kácení dřevin DSP na stavbu Silnice I/53 Znojmo-Lechovice, km 4,100 až 11,292.

 16. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. 1030052031/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, jedná se o stavbu Dyje_Tavaly: NN přip. kab. svod do SS.

 17. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 2/2019.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru - obec nabízí k pronájmu hospodu Hostinec Na Růžku Dyje čp. 31 (07/09/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 9.7.2019


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: budova č.p. 31 Hostinec Na Růžku s pozemky
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:

pronájem nebytových prostor hospoda v Dyji na č.p. 31 na pozemcích:

  - p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez č.p.)
  - p.č. 82/3, výměra 110, ostatní plocha
  - p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří (č.p. 31)


Podmínky pronájmu:

  * výše nájmu je 2.000,- Kč / měsíc
  * úhrada nákladů na energie (elektrika, voda, plyn) formou záloh
  * pořádání kulturních akcí (posezení s důchodci, zábavy, oslavy s předností oslav občanů z Dyje)
  * prodej základních potravin - pokud nebude k dispozici obchod s potravinami, budou se v prostorách hospody prodávat základní potraviny
  * nájem na dobu neurčitou, od 1.8.2019 otevření.

Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení. Bližší informace na OÚ v Dyji, tel 515234410 nebo e-mail obecdyje@volny.cz.
Snímek k nahlédnutí na www.nahlizenidokn.cuzk.cz

+ FOTO Hostinec Na Růžku Dyje čp. 31

Písemné žádosti podávat na Obecní úřad Dyje, Dyje čp. 128, 669 02 Znojmo do 25.7.2019 do 12:00 hodin.


S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 9.7.2019 (07/09/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného v úterý dne 9.7.2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Bc. Pavlačkovou.

 3. Jednohlasně schválilo ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem ......................., bytem ....................., na pronájem hospody k 31.7.2019.

 4. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu hospody Hostinec na Růžku.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska