Obec Dyje

Dnes je Wednesday 10/16/19,
svátek má Havel

Oznámení záměru - obec nabízí k pronájmu hospodu Hostinec Na Růžku Dyje čp. 31 (07/09/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 9.7.2019


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: budova č.p. 31 Hostinec Na Růžku s pozemky
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:

pronájem nebytových prostor hospoda v Dyji na č.p. 31 na pozemcích:

  - p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez č.p.)
  - p.č. 82/3, výměra 110, ostatní plocha
  - p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří (č.p. 31)


Podmínky pronájmu:

  * výše nájmu je 2.000,- Kč / měsíc
  * úhrada nákladů na energie (elektrika, voda, plyn) formou záloh
  * pořádání kulturních akcí (posezení s důchodci, zábavy, oslavy s předností oslav občanů z Dyje)
  * prodej základních potravin - pokud nebude k dispozici obchod s potravinami, budou se v prostorách hospody prodávat základní potraviny
  * nájem na dobu neurčitou, od 1.8.2019 otevření.

Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení. Bližší informace na OÚ v Dyji, tel 515234410 nebo e-mail obecdyje@volny.cz.
Snímek k nahlédnutí na www.nahlizenidokn.cuzk.cz

+ FOTO Hostinec Na Růžku Dyje čp. 31

Písemné žádosti podávat na Obecní úřad Dyje, Dyje čp. 128, 669 02 Znojmo do 25.7.2019 do 12:00 hodin.


S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 9.7.2019 (07/09/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje
konaného v úterý dne 9.7.2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Bc. Pavlačkovou.

 3. Jednohlasně schválilo ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem ......................., bytem ....................., na pronájem hospody k 31.7.2019.

 4. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu hospody Hostinec na Růžku.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO v úterý dne 9.7.2019 (07/02/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý dne 9.7.2019 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Ověřovatelé zápisu.

 2. Projednat a schválit ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem ......................., bytem ................... na pronájem hospody k 31.7.2019.

 3. Projednat a schválit v ZO záměr pronájmu hospody „Hostinec Na Růžku“ Dyje čp. 31.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska