Obec Dyje

Dnes je Thursday 11/21/19,
svátek má Albert

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.6.2019 (06/28/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.6.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 10, 11, 12, 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně neschválilo pořízení územního plánu nebo jeho změny.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje.

 5. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje účetní závěrku obce Dyje ke dni 31.12.2018.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně proplacení částky 3.993,- Kč, fa č. 201900651 za dovoz a složení kačírku na dětském hřišti.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně množství odpadu, který obec vytřídila a předala k využití společnosti EKO-KOM, a.s.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky VaK Znojemsko za rok 2018. Schváleno s výhradou, chyby a nedostatky budou odstraněny do konce září 2019.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

 10. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2018.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 148.405,77 Kč s DPH, fa č. 1911300095 za úpravu nájezdů u obecního úřadu.

 12. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.663.569,23 Kč s DPH, fa č. 1911300094 za výstavbu chodníku od parčíku ke kostelu.

 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 217.005,- Kč s DPH, fa č. 7/2019 za restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na dětském hřišti.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.1/2019 (06/10/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru - obec nabízí k prodeji pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje (05/31/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2019


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje.
 2. Cena obvyklá, za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska