Obec Dyje

Dnes je Thursday 11/21/19,
svátek má Albert

Oznámení záměru - obec nabízí k prodeji pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje (05/31/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2019


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje.
 2. Cena obvyklá, za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 30.5.2019 (05/31/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.5.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Matouška, pana Duby.

 3. Starosta podal informaci ZO k bodu 3 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2018, kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 4. Jednohlasně schválilo pravomoc pro starostu obce Jiřího Staňka pro volební období roku 2018 - 2022, aby v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mohl tam, kde není rada obce, provádět Rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové úpravy během roku, aby byl zajištěn plynulý chod obce a obecního úřadu. Následně na dalším zasedání zastupitelstva obce je dát zastupitelstvu na vědomí.

 5. Jednohlasně schválilo krizový štáb obce Dyje ve složení ..............., ................, .............., ................, ..............., ................, ...............

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a panem ............, bytem ...............

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 20.570,- Kč, fa č. 20190092 za zaměření cyklostezky.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně, kolik stálo vázání Sbírek zákonů roku 2018.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně posezení s důchodci, které se uskuteční 17.6.2019 v 16:00 hodin v hostinci Na Růžku.

 10. Jednohlasně schválilo Příkazní smlouvu č. 010/2019 uzavřenou mezi panem ............., bytem .......... a Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem. Jedná se o vyřízení dotace cyklostezka v obci Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Linkou bezpečí, z.s. ..................

 12. Jednohlasně neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. KN 78 k.ú.Dyje, který je obecní.

 13. Jednohlasně schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK 057666/19 ORR uzavřenou mezi Jihomoravským kraje, zastoupeným hejtmanem JUDr. Bohumilem Šimkem a Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem na revitalizaci veřejného prostranství – dětské hřiště.

 14. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Dyje č. 1/2019, o nočním klidu.

 15. Jednohlasně schválilo plnou podporu záměru Města Znojmo vybudovat krytý bazén v k.ú.Znojmo – Louka ve Znojmě.

 16. Zastupitelstvo obce Dyje souhlasí s celoročním hospodaření obce a jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2018 včetně Zprávy z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, a to bez výhrad.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 300.066,56 Kč, fa č. 20191018 panu .................... za revitalizaci veřejného prostranství – dětské hřiště v Dyji.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně zaplacení částky 7.260,- Kč za inzerci o obci Dyje.

 19. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí cukrovinky za 8.000,- Kč na Dětský den.

 20. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2544/8 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.

 21. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 102/11 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.

 22. Jednohlasně neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. KN 329/42 k.ú.Dyje, který je obecní, manželům ...................

 23. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2019.

 24. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 24 ohledně proplacení opravy VO panu .....................

 25. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019-pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje.

 26. Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje, který je obecní.

 27. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 28. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 25.180,- Kč, fa č. 1901063 za opravu prvků – výměnu na dětském hřišti firmě DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. Znojmo.

 29. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 44.177,- Kč, fa č. 1901064 za pergolu nad lavičkou u pískoviště na dětském hřišti firmě DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. Znojmo.

 30. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 153.053,- Kč, fa č. 1901062 za dodání a montáž prvku Twister, herní a lezecké sestavy firmě DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. Znojmo.

 31. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 31 ohledně výsledku voleb do Evropského parlamentu v obci Dyje.

 32. Jednohlasně schválilo částku 16.335,- Kč, fa č. 1900504 za aerifikaci, hloubkové rozvolnění hřiště firmě BERK BT, s.r.o. Sedlešovice.

 33. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 34. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2019-pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.4.2019 (04/29/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.4.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12.

 2. Schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, paní Ing. Komárkovou.

 3. Jednohlasně schválilo Příkazní smlouvu č. 008/2019 uzavřenou mezi panem ................. a Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem. Jedná se o vyřízení dotace na opravu střechy OÚ.

 4. Jednohlasně schválilo cenovou nabídku na zpracování podkladů a žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 podanou firmou LPC s.r.o., ......................, Praha 6. Jedná se o výměnu a dodání lamp VO.

 5. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu – propachtování pozemku p.č. KN 2309 k.ú.Dyje, který je obecní. Roční pachtovné činí 500,- Kč.

 6. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 102/11, o výměře 58 m2 k.ú.Dyje, panu ..............., bytem ............

 7. Jednohlasně schválilo dokumentaci pro plánovaný projekt stavby technopark Thaya – 6 průmyslových hal firmě IMA LOGISTIK, s.r.o Znojmo.

 8. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 32.428,- Kč, fa č. 1900367 firmě BERK BT s.r.o., ................

 10. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 46.243,- Kč, fa č. 1900374 firmě BERK BT s.r.o., ................

 11. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 2544/8, o výměře 66 m2 k.ú.Dyje, manželům ............., bytem ...................

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně členů OVK pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. - 25. května 2019.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Davi M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska