Obec Dyje

Dnes je Sunday 10/20/19,
svátek má Vendelín

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Schválený rozpočet na rok 2019 (04/15/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 25.3.2019 (03/26/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.3.2019 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 28, 29, 30.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Matouška.

 3. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 4. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo, že pan Ing. ............. bude vykonávat technický dozor nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu za cenu 18.150,- Kč s DPH.

 6. Jednohlasně schválilo, že pan Ing. ............... bude vykonávat autorský dozor projektanta nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu za cenu 12.100,- Kč s DPH.

 7. Jednohlasně schválilo, že výměna a dodání nových lamp VO se uskuteční v roce 2020.

 8. Jednohlasně schválilo schodkový Rozpočet obce Dyje na rok 2019 ve výši 9 940 000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo č. 1911330136 uzavřenou mezi Obcí Dyje a firmou COLAS CZ, a.s. ................. za cenovou nabídku 1.663.569,23 Kč s DPH.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. - 25. května 2019.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně zapisovatelky pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. - 25. května 2019.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně Zprávy o vyhodnocení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2018 od Policie ČR.

 13. Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 14. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Znojmo,.................

 15. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Klubem Vojenské Historie Dyje, panem .................

 16. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje, panem ................

 17. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Asociací žen Dyje, paní ..................

 18. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Římskokatolickou farností Dyje, se sídlem ...................

 19. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou místostarostou panem .......... a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem ..........., předsedou TJ.

 20. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou místostarostou panem ............. a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem ............, předsedou TJ.

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 116.133,- Kč s DPH, fa č. 20190054 za dodávku a montáž oplocení dětského hřiště v obci Dyje firmě Marian Garaj, .................

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně zamítnutí 1 místa na VPP.

 23. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23 ohledně Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.

 24. Jednohlasně schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 30/2019 uzavřenou mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem ............... a Obcí Dyje.

 25. Jednohlasně schválilo, že obce v roce 2020 provede opravu střechy OÚ.

 26. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2020 provede výměnu a dodání nových lamp VO.

 27. Bere na vědomí oznámení pana ..........., bytem .........., o otráveném zrní na myši nasypaném na jeho zídku.

 28. Jednohlasně schválilo proplacení částky 11.317,- Kč za materiál na elektriku k mostu.

 29. Jednohlasně schválilo Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2019 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

 30. Jednohlasně schválilo, že parčík na pozemku p.č. KN 79 k.ú.Dyje se přejmenuje na Dětské hřiště.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Davi M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dyje v pondělí dne 25.3.2019 (03/18/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pondělí dne 25.03.2019 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.2.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 4. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 – pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v Obci Dyje.

 5. Projednat a schválit v ZO, že pan Ing. ............. bude vykonávat technický dozor nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu.

 6. Projednat a schválit v ZO, že pan Ing. ............. bude vykonávat autorský dozor projektanta nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu.

 7. Bude změna, že výměna a dodání nových lamp VO nebude v roce 2022, ale v roce 2020 v obci Dyje.

 8. Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce na rok 2019.

 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo č. 1911330136 uzavřenou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi objednavatelem Obcí Dyje a zhotovitelem COLAS CZ, a.s. ............., zastoupenou panem Ing. ............., manažerem.

 10. Minimální počet členů OVK pro volby do Evropského Parlamentu, konané ve dnech 24.-25.5.2019, bude šest.

 11. Zapisovatelkou OVK pro volby do Evropského Parlamentu, konané ve dnech 24.-25.5.2019 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ.

 12. Přečíst v ZO Zprávu o vyhodnocení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2018 – od Policie ČR.

 13. Žádost pana .............., bytem Dyje ............., o odkoupení části pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 14. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Diecézní charitou Brno - Oblastní charita Znojmo, ........................

 15. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Klubem Vojenské Historie Dyje, panem .............., bytem ..............

 16. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a MOPED TEAM Dyje, panem ................., bytem ..............

 17. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Asociací žen Dyje, paní ................., bytem ...............

 18. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Římskokatolickou farností Dyje, se sídlem ....................., páterem Mg. ...............

 19. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou místostarostou Davidem Matouškem a TJ SOKOL Dyje, z.s., zastoupenou ............., předsedou TJ.

 20. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou místostarostou Davidem Matouškem a TJ SOKOL Dyje, z.s., zastoupenou ............., předsedou TJ.

 21. Schválit v ZO částku 116.133,- Kč s DPH, fa č. 20190054 za dodávku a montáž oplocení parčíku – dětské hřiště v obci Dyje firmě Marian Garaj,.........................

 22. Informace ZO ohledně žádosti na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na VPP.

 23. Informace ZO ohledně Obecně závazné vyhlášce, o nočním klidu.

 24. Schválit v ZO Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 30/2019 uzavřenou mezi ČR- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Dyje.

 25. Projednat a schválit v ZO, že obec v roce 2020 provede opravu střechy obecního úřadu.

 26. Projednat a schválit v ZO, že obec v roce 2020 provede výměnu a dodání nových lamp VO.

 27. Pan ..........., bytem .............., podal oznámení na OÚ, že na zídku jeho RD sypou otrávené zrní na myši.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska