Obec Dyje

Dnes je Thursday 11/21/19,
svátek má Albert

Usnesení ZO ze dne 25.3.2019 (03/26/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.3.2019 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 28, 29, 30.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Matouška.

 3. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 4. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v obci Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo, že pan Ing. ............. bude vykonávat technický dozor nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu za cenu 18.150,- Kč s DPH.

 6. Jednohlasně schválilo, že pan Ing. ............... bude vykonávat autorský dozor projektanta nad výstavbou chodníku od parčíku ke kostelu za cenu 12.100,- Kč s DPH.

 7. Jednohlasně schválilo, že výměna a dodání nových lamp VO se uskuteční v roce 2020.

 8. Jednohlasně schválilo schodkový Rozpočet obce Dyje na rok 2019 ve výši 9 940 000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo č. 1911330136 uzavřenou mezi Obcí Dyje a firmou COLAS CZ, a.s. ................. za cenovou nabídku 1.663.569,23 Kč s DPH.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. - 25. května 2019.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně zapisovatelky pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. - 25. května 2019.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně Zprávy o vyhodnocení Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2018 od Policie ČR.

 13. Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 14. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Znojmo,.................

 15. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Klubem Vojenské Historie Dyje, panem .................

 16. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje, panem ................

 17. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Asociací žen Dyje, paní ..................

 18. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Římskokatolickou farností Dyje, se sídlem ...................

 19. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou místostarostou panem .......... a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem ..........., předsedou TJ.

 20. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou místostarostou panem ............. a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou panem ............, předsedou TJ.

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 116.133,- Kč s DPH, fa č. 20190054 za dodávku a montáž oplocení dětského hřiště v obci Dyje firmě Marian Garaj, .................

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně zamítnutí 1 místa na VPP.

 23. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23 ohledně Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.

 24. Jednohlasně schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 30/2019 uzavřenou mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem ............... a Obcí Dyje.

 25. Jednohlasně schválilo, že obce v roce 2020 provede opravu střechy OÚ.

 26. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2020 provede výměnu a dodání nových lamp VO.

 27. Bere na vědomí oznámení pana ..........., bytem .........., o otráveném zrní na myši nasypaném na jeho zídku.

 28. Jednohlasně schválilo proplacení částky 11.317,- Kč za materiál na elektriku k mostu.

 29. Jednohlasně schválilo Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2019 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

 30. Jednohlasně schválilo, že parčík na pozemku p.č. KN 79 k.ú.Dyje se přejmenuje na Dětské hřiště.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Davi M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 28.2.2019 (03/01/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.2.2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Duby.

 3. Jednohlasně schválilo vytyčení, zaměření trasy cyklostezky kolem řeky směr Tasovice.

 4. Jednohlasně schválilo, že by cyklostezka začala od p.č. KN 54/1 a p.č. KN 54/6 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo zhotovení projektu na cyklostezku kolem řeky směr Tasovice.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně proplacení částky 10.100,- Kč, fa č. 4/2019 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 7. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek – dar ve výši 5.000,- Kč MOPEDU TEAM Dyje pro uspořádání závodů mopedů v Dyji.

 8. Bere na vědomí plán obce v roce 2020, 2021, 2022 provést stavby v obci.

 9. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek – dar ve výši 20.000,- Kč Asociaci žen Dyje na sportovní vybavení pro pořádání lekcí jumpingu v obci Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo Nadaci partnerství příspěvek ve výši 4.100,- Kč na úhradu oprav značení Moravských vinařských stezek v obci Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 4.235,- Kč s DPH, fa č. 2/2019 za zhotovení restaurátorského záměru na sochu sv. Jana Nepomuckého v Dyji v parčíku.

 12. Schválilo, že obec by v roce 2020 zrestaurovala sochu na hřbitově v Dyji.

 13. Jednohlasně schválilo, že obec buď nechá zhotovit, nebo opravit kříž, který se nachází za Peritem směr hřbitov.

 14. Jednohlasně schválilo zvýšení poplatku za psa v případě, že občané, kteří vodí své psy na vodítku, nebudou uklízet po svých psech exkrementy na veřejném prostranství. Když nastane zlepšení, poplatek za psa se zvedat nebude.

 15. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2018.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 17. Jednohlasně schválilo záměr nabídnutí k prodeji části pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně žádosti o dotaci JMK z Programu rozvoje venkova – titul č. 7 na realizaci úpravy veřejných prostranství – dětské hřiště.

 19. Jednohlasně schválilo Pravidla pro poskytování individuální dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje ve výši 5.000,- Kč.

 20. Jednohlasně schválilo Pravidla pro poskytování individuální dotace na narozené dítě obcí Dyje ve výši 5.000,- Kč.

 21. Jednohlasně schválilo Pravidla pro poskytování individuální dotace pro žáka nastupujícího do 1. třídy základní školy ve výši 3.000,- Kč.

 22. Jednohlasně schválilo, že firma DŘEVOARTIKL, spol s r.o. ............. opraví, vymění některé prvky na dětském hřišti v Dyji.

 23. Jednohlasně schválilo, že obec uhradila Městu Znojmo částku 15.000,- Kč za 10 přestupků – předpis č. 3160000423.

 24. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.292,- Kč, fa č. 2019055 za zpracování dokumentace projekt pro revitalizaci zeleně v obci Dyje – dětské hřiště.

 25. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 25 ohledně, že firma ZMES s.r.o.,pan ..............., provedla přípojku NN k mostu.

 26. Jednohlasně schválilo, že restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého provede pana BcA. Petr Vojáček, bytem ................... za cenovou nabídku 217.005,- Kč s DPH.

 27. Jednohlasně schválilo, aby firma DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. ................... dodala herní prvek „Twister herní a lezeckou sestavu“ na dětské hřiště v Dyji (parčík) za cenovou nabídku 153.053,- Kč s DPH.

 28. Jednohlasně schválilo, aby pan Ing. Musil, bytem ................., provedl revitalizaci veřejného prostranství – dětské hřiště za cenovou nabídku 300.066,56 Kč s DPH.

 29. Jednohlasně schválilo, aby výstavbu chodníku od parčíku ke kostelu a úpravu nájezdů před OÚ a RD čp. 138 provedla firma COLAS CZ, a.s. ............... za cenovou nabídku 1.811.975,- Kč s DPH.

 30. Jednohlasně schválilo částku 99.220,- Kč za zpracování projektové dokumentace „Dyje - Cyklostezka směr Tasovice“.

 31. Jednohlasně schválilo, aby DŘEVOARTIKL , spol. s r.o. ............zhotovila pergolu na dětském hřišti (parčík) za cenovou nabídku 44.177,- Kč s DPH.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje (03/01/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.2.2019


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Čás pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska