Obec Dyje

Dnes je Úterý 19.3.2019,
svátek má Josef

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dyje ve čtvrtek dne 31.1.2019 (24.1.2019)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 31.01.2019 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 20.12.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO Dodatek č. 11 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s vyhláškou č. 333/2018 Sb., ze dne 19.12.2018.

 4. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2018 stála 6.700,- Kč, fa č. 2/2019.

 5. Oprava sypače stála 1.200,- Kč, fa č. 1/2019.

 6. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2019.

 7. Obec uhradila částku 14.109,- Kč, fa č. 18037 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek panu ....................

 8. Projednat v ZO, že obec nechá zabudovat dvě fotopasti na hřbitově.

 9. Informace ZO, že společnost O2 demontuje a odveze telefonní budku od kostela.

 10. Obec nechala zhotovit projekt na snížení nájezdů na OÚ čp. 128 a RD čp. 138 panem .................. .

 11. Schválit v ZO, že se vybuduje elektrika ze sloupu č. 79 před OÚ směrem k OÚ pro vánoční účely, kde bude zásuvka.

 12. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem .................... o finanční příspěvek z prostředků obce Dyje na obnovu nemovité kulturní památky – kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 13. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2018.

 14. Projednat v ZO, že obec do parčíku nechá doplnit některé prvky pro děti na hraní.

 15. Žádost o vyjádření obce Dyje s umístěním a provedením stavby RD včetně přípojek inženýrských sítí. Stavba bude umístěna dle projektové dokumentace na pozemcích p.č. KN 3/8; 3/9; 143/1; 143/2; 251/12; 251/16 k.ú.Dyje a 3/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 16. Obec uhradila částku 2.300,- Kč, fa č. 1/19 za opravu VO u přechodu pro chodce.

 17. Žádost Klubu vojenské historie Dyje o příspěvek pro muzeum Československého opevnění Dyje na rok 2019 ve výši 5.000,- Kč – pan ..................... a pan ......................... .

 18. Schválit v ZO, že Obec Dyje bude pořádat posvícení 24. - 25. srpna 2019 na hřišti.

 19. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o finanční příspěvek na činnost – nákup materiálového vybavení pro přípravku mladší, starší žáky, které budeme registrovat pod FAČR fotbalového oddílu TJ SOKOL Dyje, z.s. a přihlašovat do soutěže 2019/2020.

 20. Obec Dyje zaplatila MěÚ Znojmo, odbor správní, ................., částku 4.000,- Kč, fa č. 3160000002 o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle uzavřené VPS smlouvy.

 21. Obec Dyje bude oslovovat 5 firem a vyvěsí na ÚD a v elektronické podobě výzvu „ Výstavba chodníku od parčíku ke kostelu v délce 283 m, úprava nájezdů před OÚ čp. 128 a RD čp. 138“.

 22. Obec uhradila částku 10.980,75 Kč, fa č. 2019540026 firmě Gordic, sro. za práci, kterou dodává obci.

 23. Oprava sněhové frézy stála 1.398,- Kč, oprava VARI stála 1.628,- Kč.

 24. Vypracování projektové dokumentace úprava nájezdů před OÚ a RD čp. 138 stálo 12.100,- Kč, fa č. 19001.

 25. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2018 – příjmy, výdaje.

 26. Projednat a schválit v ZO, že obec nechá zrestaurovat sochu v parčíku.

 27. Obec nechala zhotovit zábradlí na hřbitově.

 28. Obec nechala zlikvidovat keře bagrem a upravit terén v parčíku.

 29. Projednat a schválit v ZO, že obec požádá o dotaci JMK z Programu rozvoje venkova na dotační titul č. 7 – výdaje na realizaci úpravy veřejných prostranství.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č. 3-2018 (10.1.2019)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 20.12.2018 (21.12.2018)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 20.12.2018 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 2. Schválilo ověřovatele zápisu: paní Bc. Pavlačkovou, paní Ing. Komárkovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2019 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo limit v pokladně 40.000,- Kč od 1.1. do 30.6. běžného roku a 20.000,- Kč od 1.7 do 31.12. běžného roku. Platnost od 1.1.2019 do 31.12.2022.

 5. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.747,- Kč do rozpočtu Města Znojma pro rok 2019 na terénní sociální služby.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně žádosti o koupi pozemku p.č. KN 586 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice jako věcný dar, ples se uskuteční v lednu 2019.

 8. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje finanční částku 3.000,- Kč na Linku bezpečí, z.s.

 9. Jednohlasně schválilo revitalizaci parčíku, tj. likvidaci keřů, vytažení kořenů, úpravu terénu hlínou a osázení.

 10. Jednohlasně schválilo, že oplocení parčíku pletivem provede firma Marian Garaj, ............... s cenovou nabídkou 99.536,- Kč bez DPH a cena s DPH 120.438,- Kč.

 11. Jednohlasně schválilo dodatečné podmínky manželů .......... vybudování chodníku od parčíku ke kostelu na pozemcích p.č. KN 27/4, p.č. 27/5 k.ú.Dyje. Jedná se o posunutí cca 30 cm na pozemek, kde se musí vybudovat nová podezdívka. Vyjádření projektanta ..........: „chodníkem nebude narušeno oplocení u parcel č. 27/5, 27/4 a 27/6 s výjimkou přeložené podezdívky a oplocení v délce 6m“. Pan .............. bude autorský dozor nad stavbou.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2018. Obec dostala C.

 13. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje poloviční částkou na přeložku obecního vodovodu na pozemku p.č. 206 k.ú.Dyje.

 14. Jednohlasně schválilo, že obec nechá snížit nájezdy před OÚ a RD pana ................ .

 15. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka ve výši 26.315,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.

 16. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu obce panu Davidu Matouškovi ve výši 10.000,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.

 17. Jednohlasně schválilo odměnu pro předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2.631,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.

 18. Jednohlasně schválilo odměnu pro člena výboru zastupitelstva ve výši 2.193,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2019.

 19. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 12.705,- Kč, fa č. FV 1801332 firmě BERK BT, s.r.o. ....................., za postřik proti plísni a zazimování závlahy na hřišti.

 20. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2018.

 21. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 21 ohledně, kolik stál materiál na zimní posyp místních komunikací.

 22. Jednohlasně schválilo proplacení částky 9.267,- Kč, fa č. 20180374 za vánoční ozdoby na VO.

 23. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 23 ohledně pořízení služby CODEXIS pro elektronický přístup k zákonům.

 24. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1193/2018 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností. Jedná se o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska