Obec Dyje

Dnes je Thursday 04/25/19,
svátek má Marek

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje -  Rozpočtové opatření č.2/2018 (12/12/18)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 29.11.2018 (12/03/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.11.2018 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Duby.

 3. Jednohlasně schválilo zapisovatelku ZO, paní Ivonu Bětíkovou.

 4. Jednohlasně schválilo Jednací řád zastupitelstva obce.

 5. Jednohlasně schválilo vše k inventarizaci za rok 2018.

 6. Jednohlasně schválilo předsedy a členy finančního, kontrolního, dopravního a kulturního výboru.

 7. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem ............... Smlouva je platná od 1.11.2018. Práce s traktorem za 1 hod 400,- Kč, pohotovost za 1 den 100,- Kč.

 8. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany- jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1 000,- Kč pro občany 90. let a výše.

 9. Jednohlasně schválilo, že obec podá žádost Městu Znojmo o uzavření Veřejnoprávní smlouvy na zrušení trvalého pobytu.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje. Jedná se o projednávání přestupků.

 11. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výboru 2.459,- Kč hrubého měsíčně, pro člena výboru zastupitelstva 2.049,- Kč hrubého měsíčně dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 12. Jednohlasně schválilo, že předsedové výboru a člen výboru zastupitelstva budou dostávat odměnu od 1.1.2019.

 13. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na veřejnou službu na rok 2019.

 14. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje pravomoc pro starostu obce Dyje Jiřího Staňka pro volební období roku 2018-2022, aby v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, pím. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mohl tam, kde není rada obce, provádět rozpočtové opatření a schvalovat rozpočtové úpravy v plném rozsahu během roku, aby byl zajištěn plynulý chod obce a obecního úřadu. Následně na dalším zasedání zastupitelstva obce je předložil ke schválení.

 15. Schválilo, že obec nebude prodávat obecní pozemky na parkování aut.

 16. Jednohlasně neschválilo paní ............., bytem ..............., prodej části pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje, který je obecní, na parkování aut.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí Dyje a RWE GasNet s.r.o., .....................o. Jedná se o obecní pozemek p.č. KN 2408 k.ú.Dyje, č. stavby 7700070481 REKO – VTL nadzemní přechod.

 18. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zhotovit - namalovat plnou čáru v zatáčce u RD pana .......... na místní komunikaci p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje.

 19. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – jedná se o děti do 18-ti let, nebudou platit poplatek za odpad.

 20. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně územního rozhodnutí a stavebního povolení – stavba chodníku od parčíku ke kostelu.

 21. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2019 vybuduje chodník od parčíku ke kostelu.

 22. Jednohlasně schválilo Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě, uzavřené mezi Obcí Dyje a panem ..........................

 23. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 27.762,- Kč za neinvestiční výdaje pro školní jídelnu ZŠ Tasovice na rok 2018.

 24. Jednohlasně schválilo, že obec od ledna 2019 bude vyplácet porodné, pohřebné ve výši 5.000,- Kč a pro děti, které nastoupí do 1. třídy částku 3.000,- Kč.

 25. Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na VPP pro rok 2019.

 26. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 26 ohledně, kolik stál materiál na zimní posyp místních komunikací.

 27. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 27 ohledně zaplacení faktury č. 62018, částku 1.600,- Kč za dovoz drtě a písku.

 28. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 28 ohledně proplacení faktury č. 72018, částku 2.800,-Kč za opravu a výměnu břitu na radlici na pluhování sněhu.

 29. Jednohlasně schválilo panu.................... umístění strážní věže na obecních pozemcích p.č. KN 2203 a p.č. KN 2309 k.ú.Dyje.

 30. Jednohlasně schválilo proplacení fa č. 1811300369 částku 209.145,- Kč s DPH firmě COLAS CZ, a.s. Praha za opravu místní komunikace, část p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje.

 31. Jednohlasně schválilo proplacení fa č. 1813, částku 74.282,- Kč s DPH panu .................... za zastřešení pódia pergolou na dvorku hospody Hostinec Na Růžku.

 32. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2018.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 2.11.2018 (11/05/18)
Zastupitelstvo obce Dyje

U s n e s e n í - č. 1/2018
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 2.11.2018 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Dyje po projednání stanoveného programu:


 1. S c h v a l u j e :
  zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce Dyje a na jejím základě

 2. O v ě ř u j e :
  podle § 69 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů platnost volby členů zastupitelstva obce Dyje.

 3. V o l í :
  podle § 84 odst. 2, písm. m), zák.č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  a) do funkce starosty obce Dyje pana Jiřího Staňka.
  b) do funkce místostarosty obce Dyje pana Davida Matouška.

 4. S t a n o v í :
  a) odměnu pro neuvolněného starostu ve výši 24.593,- Kč hrubého měsíčně, dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
  b) odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 9.000,- Kč hrubého měsíčně, dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

 5. S c h v a l u j e :
  opravu místní komunikace p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje u RD čp. 113.

Předběžný termín II. zasedání zastupitelstva obce: čtvrtek dne 29.11.2018David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska