Obec Dyje

Dnes je Sobota 19.1.2019,
svátek má Doubravka

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dyje ve čtvrtek dne 29.11.2018 (22.11.2018)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 29.11.2018 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 2.11.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit zapisovatelku ZO.

 4. Schválit Jednací řád zastupitelstva obce.

 5. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a Směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku, závazků, stanovuje starosta tento plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2018.

 6. Podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, musí obec mít finanční a kontrolní, zřízení ostatních výborů.

 7. Projednat v ZO a schválit uzavření Smlouvy s panem ................... o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 8. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany-jubilanty: 60. let, 70. let, 75. let a od 80. let každý rok a 90. roků dárkový koš.

 9. Obec požádá Město Znojmo o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí o zrušení trvalého pobytu.

 10. Informace ZO ohledně uzavřené Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje, jedná se o projednávání přestupků. Smlouva je uzavřena na neurčito. Platba za jedno projednání je 3.000,- Kč.

 11. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru podle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 12. Projednat a schválit v ZO, že předsedové výboru budou dostávat odměnu od 1.1.2019.

 13. Žádost na Úřad práce o jednoho pracovníka na veřejnou službu na r. 2019.

 14. Projednat a schválit v ZO pověření pro starostu obce Dyje ke schvalování rozpočtových opatření pro volební období roku 2018-2022.

 15. Projednat a schválit v ZO, že obec nebude prodávat obecní pozemky na parkování aut.

 16. Žádost paní ....................... , bytem ............. , o odkoupení části pozemku p.č. KN 248/1, přibližně 60 m2 k.ú.Dyje, který je obecní, na parkování osobních aut.

 17. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou .............. a RWE GasNet, s.r.o., Brno, zastoupená ............... , jedná se o pozemek p.č. KN 2408 k.ú.Dyje, který je obecní.

 18. Projednat v ZO, že obec nechá zhotovit plnou čáru v zatáčce u RD pana .......... na místní komunikaci p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje.

 19. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 20. Informace ZO ohledně územního rozhodnutí a stavebního povolení – chodník od parčíku ke kostelu.

 21. Projednat a schválit v ZO, že obec v roce 2019 vybuduje chodník od parčíku ke kostelu.

 22. Projednat v ZO Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu pozemku se soukromým zemědělcem panem .................., ................ .

 23. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů pro školní jídelnu ZŠ Tasovice na r. 2018.

 24. Projednat v ZO, že obec od ledna 2019 bude vyplácet porodné ve výši 5.000,- Kč, pohřebné ve výši 5.000,- Kč a pastelkovné ve výši 3.000,- Kč pro děti, které nastoupí do 1. třídy ZŠ.

 25. Žádost obce na Úřad práce o jednoho pracovníka na VPP na rok 2019.

 26. Informace ZO, kolik stál materiál na zimní posyp.

 27. Obec zaplatila panu ............. fa č. 6.2018 částku 1.600,- Kč za dovoz drtě a písku na posyp místních komunikací v zimním období.

 28. Obec zaplatila panu ............. fa č. 7.2018 částku 2.800,- Kč za opravu a výměnu břitu na radlici na prohrnování sněhu.

 29. Žádost pana ..................... , bytem ................ , o souhlas s umístěním strážní věže na dvou obecních pozemcích p.č. KN 2203 a p.č. KN 2309 k.ú.Dyje.

 30. Schválit v ZO proplacení fa č. 1811300369 částku 209.145,- Kč s DPH firmě COLAS CZ, a.s. Praha za opravu místní komunikace – část p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje.

 31. Schválit v ZO proplacení fa č. 1813 částku 74.282,- Kč s DPH panu ........................ ,za zastřešení pódia (pergoly) na dvorku hospody Hostinec Na Růžku.

 32. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 2/2018.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 2.11.2018 (5.11.2018)
Zastupitelstvo obce Dyje

U s n e s e n í - č. 1/2018
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 2.11.2018 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Dyje po projednání stanoveného programu:


 1. S c h v a l u j e :
  zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce Dyje a na jejím základě

 2. O v ě ř u j e :
  podle § 69 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů platnost volby členů zastupitelstva obce Dyje.

 3. V o l í :
  podle § 84 odst. 2, písm. m), zák.č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  a) do funkce starosty obce Dyje pana Jiřího Staňka.
  b) do funkce místostarosty obce Dyje pana Davida Matouška.

 4. S t a n o v í :
  a) odměnu pro neuvolněného starostu ve výši 24.593,- Kč hrubého měsíčně, dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
  b) odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 9.000,- Kč hrubého měsíčně, dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

 5. S c h v a l u j e :
  opravu místní komunikace p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje u RD čp. 113.

Předběžný termín II. zasedání zastupitelstva obce: čtvrtek dne 29.11.2018David M a t o u š e k
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 2.11.2018 (25.10.2018)

P O Z V Á N K A

Obecní úřad Dyje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dyje, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Staňkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích:


v pátek dne 2. listopadu 2018 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dyji,
kde proběhne volba starosty a místostarosty.

________________________________________________________________________________

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 1. Zahájení.
 2. Ověření platnosti voleb.
 3. Slib členů zastupitelstva obce.
 4. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 5. Volba mandátové komise.
 6. Volba volební a návrhové komise.
 7. Zpráva mandátové komise.
 8. Volba starosty a místostarosty obce.
 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů – starosty a místostarosty (§72 odst.2 zákona o obcích).
 10. Zřízení finančního a kontrolního výboru (volba předsedů).
 11. Projev starosty obce.
 12. Diskuse.
 13. Schválit opravu místní komunikace p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje u RD čp. 113.
 14. Usnesení.
 15. Závěr.

________________________________________________________________________________


Zasedání zastupitelstva obce je veřejné - § 93 zákona o obcích


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska