Obec Dyje

Dnes je Neděle 18.11.2018,
svátek má Romana

Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje (31.5.2018)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje, výměra 7 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří
 2. Cena za 1 m2 ................... 200,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. KN 2264 k.ú.Dyje (31.5.2018)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2264 k.ú.Dyje, výměra 45 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří
 2. Cena za 1 m2 ................... 50,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 30.5.2018 (31.5.2018)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.5.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 17, 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo prodej studny na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje za cenu podle znaleckého posudku 5.020,- Kč manželům Hruškovým.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně posezení s důchodci, které se bude konat v pondělí 18. června 2018.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí cukrovinky za 8.000,- Kč na Dětský den.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 9.400,- Kč, fa č. 09/2018 za malířské práce v pohostinství v Dyji.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.816,- Kč, fa č. 18427796 za mobilní kontejner do kanceláře OÚ.

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 20.594,- Kč, fa č. 18427609 za 2 spisové skříně, za skříň s prosklenými dveřmi a službu, do kanceláře OÚ.

 9. Jednohlasně neschválilo podporu Linky bezpečí, z. s.

 10. Jednohlasně schválilo proplacení částky 71.700,- Kč, fa č. FV 1800471 za práci a hnojivo.

 11. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2017.

 12. Zastupitelstvo obce Dyje vzalo na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů – GDPR v souladu s Nařízením Evropského parlamentu. ZO obce Dyje ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi ukládá zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů. ZO bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně GDPR.

 13. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence drobného dlouhodobého majetku umístěného v kanceláři OÚ: skříň dřevěná 2 ks a skříň 3 díly prosklená.

 14. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 181; p.č. 179; p.č. 170/5 a p.č. 170/6 k.ú.Dyje za cenu obvyklou 59.250,- Kč manželům ...................

 15. Jednohlasně schválilo proplacení částky 38.720,- Kč, fa č. B3/2018 za opravu místní komunikace zástřikovou emulzí a drtí 2/4.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně platby za vázání Sbírek zákonů r. 2017.

 17. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 2264, o výměře 45 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 18. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje, o výměře 7 m2, který je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska