Obec Dyje

Dnes je Sobota 20.10.2018,
svátek má Vendelín

Usnesení ZO ze dne 30.5.2018 (31.5.2018)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.5.2018 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 17, 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo prodej studny na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje za cenu podle znaleckého posudku 5.020,- Kč manželům Hruškovým.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně posezení s důchodci, které se bude konat v pondělí 18. června 2018.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí cukrovinky za 8.000,- Kč na Dětský den.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 9.400,- Kč, fa č. 09/2018 za malířské práce v pohostinství v Dyji.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.816,- Kč, fa č. 18427796 za mobilní kontejner do kanceláře OÚ.

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 20.594,- Kč, fa č. 18427609 za 2 spisové skříně, za skříň s prosklenými dveřmi a službu, do kanceláře OÚ.

 9. Jednohlasně neschválilo podporu Linky bezpečí, z. s.

 10. Jednohlasně schválilo proplacení částky 71.700,- Kč, fa č. FV 1800471 za práci a hnojivo.

 11. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2017.

 12. Zastupitelstvo obce Dyje vzalo na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů – GDPR v souladu s Nařízením Evropského parlamentu. ZO obce Dyje ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi ukládá zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů. ZO bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně GDPR.

 13. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence drobného dlouhodobého majetku umístěného v kanceláři OÚ: skříň dřevěná 2 ks a skříň 3 díly prosklená.

 14. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 181; p.č. 179; p.č. 170/5 a p.č. 170/6 k.ú.Dyje za cenu obvyklou 59.250,- Kč manželům ...................

 15. Jednohlasně schválilo proplacení částky 38.720,- Kč, fa č. B3/2018 za opravu místní komunikace zástřikovou emulzí a drtí 2/4.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně platby za vázání Sbírek zákonů r. 2017.

 17. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 2264, o výměře 45 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 18. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje, o výměře 7 m2, který je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.5.2018 v 19:00 hodin (23.5.2018)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.5.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 11.5.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů paní........, bytem .................., Znojmo a pana ............, bytem ........................., Znojmo o odkoupení studny, která je umístěna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje.

 4. Posezení s důchodci bude 18. 6. 2018 v 16:00 hodin v Hostinci Na Růžku.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí cukrovinky pro děti na Dětský den.

 6. Malířské práce v pohostinství obce Dyje stály 9.400,- Kč, fa č. 092018.

 7. Mobilní kontejner do kanceláře OÚ stál 4.816,- Kč, fa č. 18427796.

 8. Spisové skříně 2 ks cena 9.970,- Kč, skříň s prosklenými dveřmi 6.550,- Kč, služba 500,- Kč vše do kanceláře OÚ a stojí dohromady 20.594,- Kč, fa č. 18427609.

 9. Projednat žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

 10. Schválit v ZO proplacení částky 71.700,- Kč, fa č. FV1800471 za vertikulaci a aerifikaci hřiště a za hnojivo.

 11. Projednat a schválit Kroniku obce za rok 2017.

 12. Informace ZO ohledně postupu souvisejících se zpracováním osobních údajů – GDPR, která vešla v platnost dne 25.5.2018.

 13. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku umístěného v kanceláři OÚ : inv. č. DDHM/012 skříň dřevěná 2 kusy, inv. č. DDHM/023 skříň (3 díly prosklená) z důvodu jejich nefunkčnosti.

 14. Žádost manželů pana ..... a paní ................, bytem ................., o odkoupení pozemku p.č. 181, o výměře 962 m2, kultura ostatních plocha; pozemku p.č. 179, o výměře 869 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje, které jsou obecní. Dále žádáme o odkoupení části obecního pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje před pozemkem p.č. 181 a 179 k.ú.Dyje, kde jsou dva sklepy a část pozemku p.č. k.ú.Dyje za RD č.p. 103.

 15. Schválit v ZO částku 38.720,- Kč, fa č. B3/2018 za opravu místní komunikace zástřikovou emulzí a drtí 2/4 firmou Antonín Blažek, Opravy vozovek, Mánesova 1508, 676 02 Moravské Budějovice.

 16. Vázání Sbírek zákonů roku 2017 firmou CSP Plus, s.r.o. Znojmo stálo 3.025,- Kč, fa č. 11800306.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 11.5.2018 (11.5.2018)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného v pátek dne 11.5.2018 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 6.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Vodákovou, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku, Dyje čp. 31 na pozemcích p.č. 83/1, p.č. 82/2, p.č. 82/3 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy s budoucím nájemcem.

 5. Jednodnohlasně schválilo slečně Miluši Protivinské, IČ 07023022, bytem Dyje čp. 160 pronájem hospody Hostinec Na Růžku čp. 31 na pozemcích p.č. 82/2, p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Miluší Protivinskou, IČ 07023022, bytem Dyje čp. 160. Jedná se o prostory budovy čp. 31 a pozemky p.č. 82/2, p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska