Obec Dyje

Dnes je Sobota 20.10.2018,
svátek má Vendelín

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.5.2018 v 19:00 hodin (23.5.2018)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.5.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 11.5.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů paní........, bytem .................., Znojmo a pana ............, bytem ........................., Znojmo o odkoupení studny, která je umístěna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje.

 4. Posezení s důchodci bude 18. 6. 2018 v 16:00 hodin v Hostinci Na Růžku.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí cukrovinky pro děti na Dětský den.

 6. Malířské práce v pohostinství obce Dyje stály 9.400,- Kč, fa č. 092018.

 7. Mobilní kontejner do kanceláře OÚ stál 4.816,- Kč, fa č. 18427796.

 8. Spisové skříně 2 ks cena 9.970,- Kč, skříň s prosklenými dveřmi 6.550,- Kč, služba 500,- Kč vše do kanceláře OÚ a stojí dohromady 20.594,- Kč, fa č. 18427609.

 9. Projednat žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

 10. Schválit v ZO proplacení částky 71.700,- Kč, fa č. FV1800471 za vertikulaci a aerifikaci hřiště a za hnojivo.

 11. Projednat a schválit Kroniku obce za rok 2017.

 12. Informace ZO ohledně postupu souvisejících se zpracováním osobních údajů – GDPR, která vešla v platnost dne 25.5.2018.

 13. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku umístěného v kanceláři OÚ : inv. č. DDHM/012 skříň dřevěná 2 kusy, inv. č. DDHM/023 skříň (3 díly prosklená) z důvodu jejich nefunkčnosti.

 14. Žádost manželů pana ..... a paní ................, bytem ................., o odkoupení pozemku p.č. 181, o výměře 962 m2, kultura ostatních plocha; pozemku p.č. 179, o výměře 869 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje, které jsou obecní. Dále žádáme o odkoupení části obecního pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje před pozemkem p.č. 181 a 179 k.ú.Dyje, kde jsou dva sklepy a část pozemku p.č. k.ú.Dyje za RD č.p. 103.

 15. Schválit v ZO částku 38.720,- Kč, fa č. B3/2018 za opravu místní komunikace zástřikovou emulzí a drtí 2/4 firmou Antonín Blažek, Opravy vozovek, Mánesova 1508, 676 02 Moravské Budějovice.

 16. Vázání Sbírek zákonů roku 2017 firmou CSP Plus, s.r.o. Znojmo stálo 3.025,- Kč, fa č. 11800306.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 11.5.2018 (11.5.2018)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného v pátek dne 11.5.2018 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 6.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Vodákovou, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku, Dyje čp. 31 na pozemcích p.č. 83/1, p.č. 82/2, p.č. 82/3 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy s budoucím nájemcem.

 5. Jednodnohlasně schválilo slečně Miluši Protivinské, IČ 07023022, bytem Dyje čp. 160 pronájem hospody Hostinec Na Růžku čp. 31 na pozemcích p.č. 82/2, p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Miluší Protivinskou, IČ 07023022, bytem Dyje čp. 160. Jedná se o prostory budovy čp. 31 a pozemky p.č. 82/2, p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 11.5.2018 v 16:00 hodin (4.5.2018)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pátek dne 11.5.2018 v 16:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.4.2018

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO pronájem hospody Hostinec Na Růžku Dyje č.p. 31 na pozemcích p.č. 83/1; p.č. 82/2 a p.č. 82/3 k.ú.Dyje.

 4. Schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor – hospody Hostinec Na Růžku.

 5. Žádost slečny Miluše Protivinské, IČ 07023022 bytem Dyje č.p. 160 o pronájem hospody Hostinec Na Růžku č.p. 31 a pozemky p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez čp.); p.č. 82/3, výměra 110 m2 (ostat. plocha) a p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří (čp. 31) k.ú.Dyje.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska