Obec Dyje

Dnes je Wednesday 07/17/19,
svátek má Martina

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.3.2018 v 18:00 hodin (03/21/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.3.2018 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.2.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Jana a Evy Selingerových, bytem Dyje č.ev. 3, o souhlas ke změně oplocení části pozemku pod p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 4. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obce Dyji v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc únor 2018 stála 5.000,- Kč, fa č. 3/2018.

 6. Schválit v ZO Darovací smlouvy ve výši 1.100,- Kč jmenovitě: Vaculová Lenka, Žilincová Marie, Staňková Jana, Bětíková Ivona, Janča Miroslav, Staněk Jiří.

 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 170/4 k.ú.Dyje, o výměře 82 m2, kultura ostatní plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 170/1 k.ú.Dyje (na LV 10001), geometrický plán č. 912-8/2018, z důvodu prodeje.

 8. Schválit v ZO Střednědobý výhled obce Dyje na rok 2019, 2020, 2021.

 9. Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2018.

 10. Projednat a schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje zastoupenou panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p. 5.

 11. Projednat a schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Dyje a paní Mgr. Petrou Hřebíčkovou, bytem Dyje č.p. 113.

 12. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a Římskokatolickou farností Dyje se sídlem Tasovice č.p. 191, zastoupenou páterem Mgr. Janem Sokulskim.

 13. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a TJ SOKOL Dyje, z.s.

 14. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo uzavřenou mezi Městem Znojmem, zastoupeným Janem Groisem a Obcí Dyje, zastoupenou Jiřím Staňkem.

 15. Žádost Oblastní charity Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo zastoupená panem Mgr. Evženem Adámkem, ředitelem o finanční dar v roce 2018.

 16. Obec osloví 3 firmy, aby dodaly cenovou nabídku na výměnu 2 závěsných plynových kotlů v budově OÚ.

 17. Obec osloví 3 firmy, aby dodaly cenovou nabídku na opravu fasády a dvora hospody Na Růžku.

 18. Pan Popelka Pavel, bytem Dyje č.p. 146 zhotoví dveře do skladu hospody Na Růžku.

 19. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytování služeb za účelem ochrany osobních údajů GDPR uzavřenou mezi OPTIMAL Consulting, s.r.o., Podmolí 109 a Obcí Dyje.

 20. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytování služeb v rámci zajištění činnosti pověřence GDPR uzavřenou mezi OPTIMAL Consulting, s.r.o., Podmolí 109 a Obcí Dyje.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (03/12/18)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti pozemků k.ú.Dyje (03/01/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.2.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemky
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 179, výměra 869 m2, kultura zahrada
 2. Pozemek p.č. KN 181, výměra 962 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha
 3. Část pozemku p.č. KN 170/1 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

 4. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska