Obec Dyje

Dnes je Wednesday 07/17/19,
svátek má Martina

Oznámení záměru prodeje nemovitosti pozemků k.ú.Dyje (03/01/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.2.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemky
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 179, výměra 869 m2, kultura zahrada
 2. Pozemek p.č. KN 181, výměra 962 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha
 3. Část pozemku p.č. KN 170/1 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

 4. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 28.2.2018 (03/01/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.2.2018 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo nájemní smlouvu na pozemek p.č. 2148 k.ú.Dyje za podmínek, které jsou uvedené v nájemní smlouvě panu Bohumíru Hamřikovi, bytem Dobšice č. E 2032.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030040565/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí Dyje a E.ON distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7 – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Michalica: NN přip. kab. smyčka.“

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení částky 5.100 Kč, fa č. 2/2018 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 219 k.ú.Dyje panu Václavu Zadražilovi, bytem Červený Hrádek 120.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně proplacení částky 2.500,- Kč, fa č. 316000423 za vyřízení přestupků.

 8. Jednohlasně schválilo, že obec opraví místní komunikaci p.č. 3/1 a p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Bere na vědomí zápis kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 170/4, výměra 82 m2 k.ú.Dyje manželům Lacinovým, bytem Dyje č.p. 151.

 11. Jednohlasně schválilo, že obec odstraní stávající informační letáky a natře tabuli barvou v měsíci duben – květen 2018.

 12. Jednohlasně schválilo lavičku ke hřbitovu, lavičky k fotbalovému hřišti a odpadové koše v obci.

 13. Jednohlasně neschválilo zhotovení projektu dětského hřiště na pozemku za obecním úřadem.

 14. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2097/1 k.ú.Dyje, o výměře 1 714 m2, kultura orná půda, z důvodu prodeje.

 15. Jednohlasně schválilo zhotovení a zabudování mříže na vstupní dveře obecního úřadu za cenu 44.198,- Kč. Provede Umělecké kovářství a zámečnictví pan Bc. Kuchař Jiří, bytem Za Humny 7, Znojmo.

 16. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2017.

 17. Jednohlasně schválilo, že jarní tvořivé dílny – pískování se může provádět v zasedací místnosti budovy OÚ a finanční dar 3.000,- Kč obdrží v měsíci dubnu 2018 po schválení rozpočtu na rok 2018.

 18. Jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč MOPEDU TEAM Dyje.

 19. Jednohlasně schválilo finanční částku 25.000,-Kč za pronájem a zastřešení pódia na uspořádání rockového koncertu v obci Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 181, p.č. 179 a část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 21. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 21 ohledně platby za opravu rozhlasu, fa č. 1/2018.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne28.2.2018 v 17:00 hodin (02/21/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.2.2018 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.1.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Bohumíra Hamřika, bytem Dobšice č.E 2032, 671 82 Dobšice, o pronájem pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, o rozměrech 5,5 x 3 m, který je obecní.

 4. Projednat v ZO Smlouvu č. 1030040565/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Michalica: NN přip. kab. smyčka.“

 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2018 stála 5.100,- Kč, fa č. 2/2018.

 6. Projednat v ZO žádost pana Václava Zadražila, bytem Černý Hrádek čp. 120, 285 04 Bečvary, o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 219 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 7. Obec uhradila Městu Znojmo částku 2.500,- Kč, fa č. 3160000423 za vyřízení přestupků.

 8. Projednat v ZO, že se opraví místní komunikace p.č. 3/1; p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Žádost manželů pana Bohumila a paní Zdeňky Lacinových, bytem Dyje č.p. 151, o odkoupení pozemku p.č. 170/4 k.ú.Dyje, výměra 82 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje (č. geometr. plánu 912-8/2018 ze dne 31.1.2018).

 11. Žádost pana Jiřího Hřebíčka, paní Mgr. Petry Hřebíčkové, bytem Dyje č.p. 113, o odstranění stávajících informačních letáků a natření plochy tabule barvou.

 12. Žádost pana Jiřího Hřebíčka, paní Mgr. Petry Hřebíčkové, bytem Dyje č.p. 113, o umístění laviček podél cesty ke hřbitovu, o revitalizaci laviček u fotbalového hřiště, zakoupení odpadových košů u kostela, u fotbalového hřiště a podél cesty ke hřbitovu.

 13. Žádost pana Jiřího Hřebíčka, paní Mgr. Petry Hřebíčkové, bytem Dyje č.p. 113, o zhotovení projektu dětského hřiště na pozemku obecního úřadu.

 14. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2097/1 k.ú.Dyje. o výměře 1 714 m2, kultura orná půda, z důvodu jeho prodeje.

 15. Projednat v ZO a schválit zabudování mříže na vstupní dveře obecního úřadu proti krádeži.

 16. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2017.

 17. Projednat v ZO povolení akce „Jarní tvořivé dílny – pískování“ v obci, v budově OÚ a finanční příspěvek 3.000,- Kč na materiál.

 18. Žádost MOPED TEAM Dyje, zastoupena Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p. 5 o finanční podporu v hodnotě 5.000,- Kč na zakoupení pohárů, věcných cen a zabezpečení závodu mopedů v Dyji.

 19. Žádost SDH Dyje, zastoupena panem Davidem Matouškem, bytem Dyje č.p. 167 o finanční příspěvek pro uspořádání rockového koncertu v obci Dyje. Jedná se o částku 25.000,- Kč na výstavbu pódia a zastřešení pro tuto akci.

 20. Žádost manželů pana Karola a paní Vlasty Brettschneiderových, bytem Dyje č.p. 103, o odkoupení pozemku p.č. 181, o výměře 962 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, o pozemek p.č. 179, o výměře 869 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje. Dále žádáme o odkoupení části obecního pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, přibližně cca 1 m2 před pozemkem p.č. 181 a p.č. 179 k.ú.Dyje, kde jsou 2 sklepy a část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje za RD č.p. 103.

 21. Oprava rozhlasu po drátě v obci stála 5.850,- Kč, fa č. 1/2018.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska