Obec Dyje

Dnes je Wednesday 07/17/19,
svátek má Martina

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.1.2018 v 17:00 hodin (01/24/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.1.2018 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 20.12.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf 253, 671 81 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, o výměře 1 714 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 4. Obec uhradila částku 9.511,- Kč, fa č. 17043 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek panu Zdeňku Hujňákovi.

 5. Schválit v ZO Dodatek č. 10 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s vyhláškou č. 463/2017 Sb., ze dne 15.12.2017, platnou pro rok 2018.

 6. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2018.

 7. Schválit v ZO, že obec nechá zhotovit projekt na vybudování nového chodníku od parčíku po kostel.

 8. Žádost pana Petra Hilberta, bytem Luční 239, Srbín, 251 62 Mukačov, o pokácení 2 stromů akátu na pozemku p.č. 351/14 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 9. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2017 stála 4.100,- Kč, fa č.1/2018.

 10. Žádost pana Modráčka Iva, bytem Vídeňská třída 75, 669 02 Znojmo, o souhlas k oplocení pozemku p.č. 2425 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 11. Projednat v ZO Smlouvu č. 1030038865/001 o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – jedná se o stavbu s názvem „Dyje_Hlávka: NN přip. kab. smyčka“.

 12. Informace ZO ohledně výsledku volby prezidenta ČR v obci, která se konala ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

 13. Paní Anděla Vodáková, bytem Dyje č.p. 79 prodá za 1,- Kč obci pozemek p.č. 3/11, výměra 70 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje a pozemek p.č. 251/13, výměra 168 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda k.ú.Dyje.

 14. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191, 671 25 Hodonice o finanční příspěvek z prostředků obce Dyje na obnovu nemovité kulturní památky Dyje – kostel sv. Jana Nepomuckého.

 15. Obec uhradila částku 10.980,75 Kč, fa č. 2018540026 firmě Gordic, s.r.o. za práci, kterou dodává obci.

 16. Žádost paní Ivany Piringer Křehlíkové, bytem Rumunská 1716/3, 669 02 Znojmo, o souhlas ke stavbě zahradní chaty k individuální rekreaci na pozemku p.č. 324/51 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví. Dále žádám Obec Dyji o udělení souhlasu, jako vlastníka komunikace, se zřízením sjezdu na komunikaci.

 17. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2017 – příjmy, výdaje.

 18. Žádost pana Bohumíra Hamřika, bytem Dobšice č.E 2032, o povolení k umístění buňky o rozměrech 5,5 x 3 m na pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, na občerstvení při fotbalové utkání a pronájmu 16,5 m2 pozemku p.č. 2148 k.ú.Dyje, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (01/10/18)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje (12/21/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 20.12.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura orná půda
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1 714 m2.
 2. Cena za 1 m2 ................... 200,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska