Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 24.5.2018,
svátek má Jana

Oznámení záměru prodeje nemovitosti pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje (21.12.2017)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 20.12.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura orná půda
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1 714 m2.
 2. Cena za 1 m2 ................... 200,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 20.12.2017 (21.12.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 20.12.2017 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2018 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar, který se uskuteční v lednu 2018.

 5. Jednohlasně schválilo, že s panem Jiřím Žirkem bude uzavřena pracovní smlouva od 1.1.2018 na dobu neurčitou.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec zabuduje mříž před hlavní vchod OÚ proti krádeži.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby za projektovou dokumentaci za oplocení fotbalového hřiště obce Dyje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně místního poplatku za popelnice, který bude v roce 2018 stejný - na 1 poplatníka 300,- Kč.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby za zahradní práce, úprava záhonů na veřejném prostranství.

 11. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 12. Jednohlasně schválilo částku 5.800,- Kč, fa č. 2017032 za kácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 326/1 k.ú.Dyje za pomocí lanové techniky.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2017.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 20.12.2017 v 17:00 hodin (13.12.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 20.12.2017 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.11.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2018.

 4. Schválit v ZO finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice jako věcný dar, který se uskuteční v lednu 2018.

 5. Schválit v ZO, že s panem Jiřím Žirkem bude od 1.1.2018 uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.

 6. Členové okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 12.-13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26.-27. ledna 2018 jsou Žilincová Marie, Vaculová Lenka, Staňková Jana, Janča Miroslav, Staněk Jiří.

 7. Projednat v ZO, že obec zabuduje mříž před hlavní vchod OÚ proti krádeži.

 8. Projektová dokumentace oplocení fotbalového hřiště obce Dyje stála 7.865,- Kč, fa č. 2017075.

 9. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zůstane poplatek stejný, na jednoho poplatníka 300,- Kč v roce 2018.

 10. Zahradní práce – úprava záhonů na veřejném prostranství stály 6.776,- Kč, fa č. 20171072.

 11. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf 253, 671 81 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, o výměře 1 714 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 12. Kácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 326/1 k.ú.Dyje pomocí lanové techniky stálo 5.800,- Kč, fa č. 2017032.

 13. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 5/2017.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska