Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Usnesení ZO ze dne 20.12.2017 (21.12.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 20.12.2017 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2018 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar, který se uskuteční v lednu 2018.

 5. Jednohlasně schválilo, že s panem Jiřím Žirkem bude uzavřena pracovní smlouva od 1.1.2018 na dobu neurčitou.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec zabuduje mříž před hlavní vchod OÚ proti krádeži.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby za projektovou dokumentaci za oplocení fotbalového hřiště obce Dyje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně místního poplatku za popelnice, který bude v roce 2018 stejný - na 1 poplatníka 300,- Kč.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby za zahradní práce, úprava záhonů na veřejném prostranství.

 11. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 12. Jednohlasně schválilo částku 5.800,- Kč, fa č. 2017032 za kácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 326/1 k.ú.Dyje za pomocí lanové techniky.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2017.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 20.12.2017 v 17:00 hodin (13.12.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 20.12.2017 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.11.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2018.

 4. Schválit v ZO finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice jako věcný dar, který se uskuteční v lednu 2018.

 5. Schválit v ZO, že s panem Jiřím Žirkem bude od 1.1.2018 uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.

 6. Členové okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 12.-13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26.-27. ledna 2018 jsou Žilincová Marie, Vaculová Lenka, Staňková Jana, Janča Miroslav, Staněk Jiří.

 7. Projednat v ZO, že obec zabuduje mříž před hlavní vchod OÚ proti krádeži.

 8. Projektová dokumentace oplocení fotbalového hřiště obce Dyje stála 7.865,- Kč, fa č. 2017075.

 9. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zůstane poplatek stejný, na jednoho poplatníka 300,- Kč v roce 2018.

 10. Zahradní práce – úprava záhonů na veřejném prostranství stály 6.776,- Kč, fa č. 20171072.

 11. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf 253, 671 81 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, o výměře 1 714 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 12. Kácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 326/1 k.ú.Dyje pomocí lanové techniky stálo 5.800,- Kč, fa č. 2017032.

 13. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 5/2017.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 29.11.2017 (1.12.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.11.2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 23.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Vodákovou, pana ing. Krejčího.

 3. Jednohlasně schválilo dar na osobu 350,-Kč pro naše občany - jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1000,- Kč pro občany 90. let a výše.

 4. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka ve výši 24.593,- Kč, hrubého měsíčně s účinností od 1.1.2018.

 5. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího ve výši 9.000,- Kč hrubého měsíčně s účinností od 1.1.2018.

 6. Jednohlasně schválilo odměnu pro předsedy výboru ve výši 2.549,- Kč hrubého měsíčně s účinností od 1.1.2018.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2018 vymění dva plynové kotle za závěsné.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800082372 uzavřenou mezi Obcí Dyje a GasNet s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústní n/Labem – jedná se o přeložku VTL plynovodu DN 300, č. stavby 8800082372.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby za odvoz komunálního odpadu ze hřbitova.

 10. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci pro novostavbu RD na pozemku p.č. 130 k.ú.Dyje. Dále souhlasí s vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro novostavbu slečně Gabriele Kmotorkové a panu Hlávkovi Jiřímu.

 12. Jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč na činnost Oblastní charitě Znojmo.

 13. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní charitou Znojmo, Dolní Česká, 669 02 Znojmo zastoupenou panem Mgr. Evženem Adámkem.

 14. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje za cenu 160,- Kč za 1 m2.

 15. Jednohlasně schválilo cenu 82.457,- Kč s DPH, fa č. 20170106 za zábranu na fotbalovém hřišti.

 16. Jednohlasně schválilo, že Obec Dyje přispěje částku 11.187,- Kč do rozpočtu Města Znojma pro rok 2018 na terénní sociální služby.

 17. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 18. Jednohlasně schvaluje vše k inventarizaci.

 19. Schválilo zavedení elektrické energie 220/380V k mostu pro SDH.

 20. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku drobný dlouhodobý majetek na účtu 028 v ceně 16.831,80 Kč.

 21. Jednohlasně schválilo odměny ve výši 1.100,- Kč pro 5 členů + zapisovatele okrskové volební komise pro II. kolo volby prezidenta ČR, která se bude konat 26. a 27. ledna 2018.

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně platby za dopravní značky na místní komunikaci p.č. 442/1 k.ú.Dyje.

 23. Jednohlasně schválilo částku 22.264,- Kč s DPH, fa č. 1701273 za 2 postřiky proti plísni na hřišti.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska