Obec Dyje

Dnes je Pátek 17.8.2018,
svátek má Petra

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (10.11.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne25.10.2017 (26.10.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.10.2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 15, 16, 17, 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Česneka.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2017.

 4. Jednohlasně schválilo vydání územního souhlasu a ohlášení stavby novostavby zahradního domku na pozemku p.č. 351/22 k.ú.Dyje pro manžele Ježkovi, bytem Rudoleckého 2279/17, Znojmo.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zapisovatelky pro volbu prezidenta ČR.

 7. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem. Smlouva je platná od 1.11.2017. Práce s traktorem za 1 hod 400,- Kč, pohotovost za 1 den 100,- Kč.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů třešní, 1 stromu jabloně na pozemku p.č. 319/3 k.ú.Dyje a 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 315 k.ú.Dyje paní Soni Geršiové, bytem Stiborova 28, Olomouc.

 9. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2018 oplotí fotbalové hřiště. Nechá zhotovit projekt a požádá o územní rozhodnutí. Hřiště bude otevřené a přístupné pro občany a děti. V zimním období bude zavřené.

 10. Jednohlasně schválilo, že obec koupí pozemek p.č. 2151 k.ú.Dyje od Vinařství Lahofer, a.s. Brněnská 523, 671 81 Dobšice. Cena za koupi pozemku je 1.230,- Kč.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za sběr a odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 12. Jednohlasně schválilo výstavbu RD na pozemku p.č. 2131/2 k.ú.Dyje a souhlasí s umístěním stavby a vynětím ze ZPF pro paní Švecovou Zuzana, bytem Smetanova 2356/26, Znojmo.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 14. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017.

 15. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2544/7 k.ú.Dyje, o výměře 125 m2, z důvodu prodeje manželům Křivánkovým a panu Marešovi.

 16. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na pozemku KN p.č. 326/1 k.ú.Dyje, který je obecní a kácení provede odborný pracovník.

 17. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně výsledku voleb do Poslanecké sněmovny PČR.

 18. Jednohlasně schválilo, že obec dodá a umístí dvě značky „Slepá ulice“ a „Dej přednost v jízdě!“ na místní komunikaci p.č. 442/1 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.10.2017 v 17:00 hodin (18.10.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.10.2017 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.9.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje v roce 2017.

 4. Žádost o vydání a vyjádření k navrhované akci novostavba zahradního domku na pozemku p.č. 351/22 k.ú.Dyje a k územnímu souhlasu a ohlášení stavby.

 5. Minimální počet členů OVK pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 12.-13. ledna 2018, případné II. kolo, ve dnech 26.-27. ledna 2018, bude šest.

 6. Zapisovatelkou OVK pro obec Dyji pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 12.-13. ledna 2018, případné II. kolo, ve dnech 26.-27. ledna 2018, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 7. Projednat v ZO a schválit uzavření smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 8. Žádost paní Soni Geršiové, bytem Stiborova 28 , 779 00 Olomouc o pokácení 3 stromů třešní, 1 stromu jabloně na pozemku p.č. 319/3 k.ú.Dyje a 1 stromu ořechu na p.č. 315 k.ú.Dyje, pozemky jsou v mém osobním vlastnictví.

 9. Projednat v ZO, že obec v roce 2018 oplotí fotbalové hřiště.

 10. Projednat v ZO, že obec koupí od Vinařství Lahofer, a.s. Brněnská 523, 671 81 Dobšice pozemek p.č. 2151, výměra 41 m2 k.ú.Dyje, druh pozemku orná půda.

 11. Za svoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu obec zaplatila částku 14.936,- Kč, fa č. 170100658 a fa č. 40998472.

 12. Žádost paní Švecové Zuzany, bytem Smetanova 2356/26, 669 02 Znojmo o vyjádření k novostavbě RD na pozemku p.č. 2131/2 k.ú.Dyje a o souhlas s umístěním stavby a vynětím ze ZPF, pozemek p.č. 2131/2 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 13. Svoz nebezpečného odpadu stál 8.060,- Kč, fa č. 0741012184.

 14. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2017.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska