Obec Dyje

Dnes je Neděle 18.11.2018,
svátek má Romana

Usnesení ZO ze dne25.10.2017 (26.10.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.10.2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 15, 16, 17, 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Česneka.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2017.

 4. Jednohlasně schválilo vydání územního souhlasu a ohlášení stavby novostavby zahradního domku na pozemku p.č. 351/22 k.ú.Dyje pro manžele Ježkovi, bytem Rudoleckého 2279/17, Znojmo.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zapisovatelky pro volbu prezidenta ČR.

 7. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem. Smlouva je platná od 1.11.2017. Práce s traktorem za 1 hod 400,- Kč, pohotovost za 1 den 100,- Kč.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů třešní, 1 stromu jabloně na pozemku p.č. 319/3 k.ú.Dyje a 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 315 k.ú.Dyje paní Soni Geršiové, bytem Stiborova 28, Olomouc.

 9. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2018 oplotí fotbalové hřiště. Nechá zhotovit projekt a požádá o územní rozhodnutí. Hřiště bude otevřené a přístupné pro občany a děti. V zimním období bude zavřené.

 10. Jednohlasně schválilo, že obec koupí pozemek p.č. 2151 k.ú.Dyje od Vinařství Lahofer, a.s. Brněnská 523, 671 81 Dobšice. Cena za koupi pozemku je 1.230,- Kč.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za sběr a odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 12. Jednohlasně schválilo výstavbu RD na pozemku p.č. 2131/2 k.ú.Dyje a souhlasí s umístěním stavby a vynětím ze ZPF pro paní Švecovou Zuzana, bytem Smetanova 2356/26, Znojmo.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 14. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017.

 15. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2544/7 k.ú.Dyje, o výměře 125 m2, z důvodu prodeje manželům Křivánkovým a panu Marešovi.

 16. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na pozemku KN p.č. 326/1 k.ú.Dyje, který je obecní a kácení provede odborný pracovník.

 17. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně výsledku voleb do Poslanecké sněmovny PČR.

 18. Jednohlasně schválilo, že obec dodá a umístí dvě značky „Slepá ulice“ a „Dej přednost v jízdě!“ na místní komunikaci p.č. 442/1 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.10.2017 v 17:00 hodin (18.10.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.10.2017 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.9.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje v roce 2017.

 4. Žádost o vydání a vyjádření k navrhované akci novostavba zahradního domku na pozemku p.č. 351/22 k.ú.Dyje a k územnímu souhlasu a ohlášení stavby.

 5. Minimální počet členů OVK pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 12.-13. ledna 2018, případné II. kolo, ve dnech 26.-27. ledna 2018, bude šest.

 6. Zapisovatelkou OVK pro obec Dyji pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 12.-13. ledna 2018, případné II. kolo, ve dnech 26.-27. ledna 2018, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 7. Projednat v ZO a schválit uzavření smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 8. Žádost paní Soni Geršiové, bytem Stiborova 28 , 779 00 Olomouc o pokácení 3 stromů třešní, 1 stromu jabloně na pozemku p.č. 319/3 k.ú.Dyje a 1 stromu ořechu na p.č. 315 k.ú.Dyje, pozemky jsou v mém osobním vlastnictví.

 9. Projednat v ZO, že obec v roce 2018 oplotí fotbalové hřiště.

 10. Projednat v ZO, že obec koupí od Vinařství Lahofer, a.s. Brněnská 523, 671 81 Dobšice pozemek p.č. 2151, výměra 41 m2 k.ú.Dyje, druh pozemku orná půda.

 11. Za svoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu obec zaplatila částku 14.936,- Kč, fa č. 170100658 a fa č. 40998472.

 12. Žádost paní Švecové Zuzany, bytem Smetanova 2356/26, 669 02 Znojmo o vyjádření k novostavbě RD na pozemku p.č. 2131/2 k.ú.Dyje a o souhlas s umístěním stavby a vynětím ze ZPF, pozemek p.č. 2131/2 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 13. Svoz nebezpečného odpadu stál 8.060,- Kč, fa č. 0741012184.

 14. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2017.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 27.9.2017 (29.9.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.9.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo, že obec koupí od pana Zdeňka Havrdy, bytem Dyje č.p. 14 hospodu Hostinec Na Růžku za cenu 3.200.000,- Kč. Koupě se uskuteční v dubnu 2018.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 52.151,- Kč, fa č. 1711300145 za opravu místní komunikace p.č. 2316 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně neschválilo prodej části pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 6. Jednohlasně neschválilo nákup nádob na zimní posyp na písek a štěrk. Písek a štěrk byl převezen na jiné místo.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně souhlasu s realizací projektu „Nový systém separace odpadu v obci Krhovice, Dyje, Kravsko.

 8. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2544/7 k.ú.Dyje, který je obecní manželům Křivánkovým a panu Marešovi.

 9. Jednohlasně schválilo, že pan Karol Brettschneider, bytem Dyje č.p. 103, může odebírat a čerpat vodu z obecní studny, která se nachází před jeho RD.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za hnojivo a postřik na rok 2017 – hřiště.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330041258/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Maša: NN přip. kab. smyčka.

 13. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu třešně na p.č. 329/12 k.ú.Dyje.

 14. Jednohlasně schválilo oplocení ve výšce 150 cm bez betonového základu na pozemku p.č. KN 2426 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 0143300437158/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Válek NN přip. rozš. DS.

 16. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330042499/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330040838/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Hrazdílková: NN přip. kab. přípojka.

 18. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030037518/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330042499/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – stavba Dyje, Mašek: NN přip. rozš. DS.

 19. Neschválilo umístění dopravní značky „Slepá ulice“ na místní komunikaci p.ř. 442/1 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo proplácení částky 27.500,- Kč, fa č. 7/2017 za opravu místního rozhlasu.

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.260,- Kč, fa č. 6/2017 za opravu VO.

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně platby za fotopast BUNATY do parčíku.

 23. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.871.701,81 Kč s DPH, fa č. 1700896 za kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení.

 24. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 24 ohledně položení obrubníků kolem místní komunikace p.č. 102/1 k.ú.Dyje.

 25. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900089368-1/VB uzavřenou mezi Obcí Dyje a Gas Net s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem a oprávněným panem Janem Selingerem, bytem Dyje č.p. 24 za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

 26. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.070.491,- Kč s DPH, fa č. 170125 za zateplení fasády budovy OÚ.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska