Obec Dyje

Dnes je Sobota 20.10.2018,
svátek má Vendelín

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.10.2017 v 17:00 hodin (18.10.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.10.2017 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.9.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje v roce 2017.

 4. Žádost o vydání a vyjádření k navrhované akci novostavba zahradního domku na pozemku p.č. 351/22 k.ú.Dyje a k územnímu souhlasu a ohlášení stavby.

 5. Minimální počet členů OVK pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 12.-13. ledna 2018, případné II. kolo, ve dnech 26.-27. ledna 2018, bude šest.

 6. Zapisovatelkou OVK pro obec Dyji pro volbu prezidenta ČR, konanou ve dnech 12.-13. ledna 2018, případné II. kolo, ve dnech 26.-27. ledna 2018, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 7. Projednat v ZO a schválit uzavření smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 8. Žádost paní Soni Geršiové, bytem Stiborova 28 , 779 00 Olomouc o pokácení 3 stromů třešní, 1 stromu jabloně na pozemku p.č. 319/3 k.ú.Dyje a 1 stromu ořechu na p.č. 315 k.ú.Dyje, pozemky jsou v mém osobním vlastnictví.

 9. Projednat v ZO, že obec v roce 2018 oplotí fotbalové hřiště.

 10. Projednat v ZO, že obec koupí od Vinařství Lahofer, a.s. Brněnská 523, 671 81 Dobšice pozemek p.č. 2151, výměra 41 m2 k.ú.Dyje, druh pozemku orná půda.

 11. Za svoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu obec zaplatila částku 14.936,- Kč, fa č. 170100658 a fa č. 40998472.

 12. Žádost paní Švecové Zuzany, bytem Smetanova 2356/26, 669 02 Znojmo o vyjádření k novostavbě RD na pozemku p.č. 2131/2 k.ú.Dyje a o souhlas s umístěním stavby a vynětím ze ZPF, pozemek p.č. 2131/2 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 13. Svoz nebezpečného odpadu stál 8.060,- Kč, fa č. 0741012184.

 14. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2017.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 27.9.2017 (29.9.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.9.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo, že obec koupí od pana Zdeňka Havrdy, bytem Dyje č.p. 14 hospodu Hostinec Na Růžku za cenu 3.200.000,- Kč. Koupě se uskuteční v dubnu 2018.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 52.151,- Kč, fa č. 1711300145 za opravu místní komunikace p.č. 2316 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně neschválilo prodej části pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 6. Jednohlasně neschválilo nákup nádob na zimní posyp na písek a štěrk. Písek a štěrk byl převezen na jiné místo.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně souhlasu s realizací projektu „Nový systém separace odpadu v obci Krhovice, Dyje, Kravsko.

 8. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2544/7 k.ú.Dyje, který je obecní manželům Křivánkovým a panu Marešovi.

 9. Jednohlasně schválilo, že pan Karol Brettschneider, bytem Dyje č.p. 103, může odebírat a čerpat vodu z obecní studny, která se nachází před jeho RD.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za hnojivo a postřik na rok 2017 – hřiště.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330041258/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Maša: NN přip. kab. smyčka.

 13. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu třešně na p.č. 329/12 k.ú.Dyje.

 14. Jednohlasně schválilo oplocení ve výšce 150 cm bez betonového základu na pozemku p.č. KN 2426 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 0143300437158/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Válek NN přip. rozš. DS.

 16. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330042499/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330040838/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Hrazdílková: NN přip. kab. přípojka.

 18. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030037518/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330042499/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – stavba Dyje, Mašek: NN přip. rozš. DS.

 19. Neschválilo umístění dopravní značky „Slepá ulice“ na místní komunikaci p.ř. 442/1 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo proplácení částky 27.500,- Kč, fa č. 7/2017 za opravu místního rozhlasu.

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.260,- Kč, fa č. 6/2017 za opravu VO.

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně platby za fotopast BUNATY do parčíku.

 23. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.871.701,81 Kč s DPH, fa č. 1700896 za kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení.

 24. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 24 ohledně položení obrubníků kolem místní komunikace p.č. 102/1 k.ú.Dyje.

 25. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900089368-1/VB uzavřenou mezi Obcí Dyje a Gas Net s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem a oprávněným panem Janem Selingerem, bytem Dyje č.p. 24 za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

 26. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.070.491,- Kč s DPH, fa č. 170125 za zateplení fasády budovy OÚ.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení - zasedání  ZO dne 30.8.2017 se nekoná (18.8.2017)

Zasedání zastupitelstva obce Dyje v měsíci srpen
se ve středu 30. srpna 2017 nekoná.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska