Obec Dyje

Dnes je Pátek 17.8.2018,
svátek má Petra

Usnesení ZO ze dne 26.7.2017 (3.8.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.7.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Vodákovou, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 50.000,- Kč, fa č. 082017 za zpracování Strategického plánu obce Dyje.

 4. Bere na vědomí Strategický plán rozvoje obce Dyje na období 2017-2027.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zakoupení latexové lajnovačky.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.865,- Kč, fa č. 2017034 za projektovou dokumentaci závlahového systému a rozvodu na fotbalovém hřišti.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec zaplatí elektrickou energii, co je naměřeno elektroměrem v kabinách a elektroměr se převede na odběratele Obec Dyje.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky VaK Znojemsko za rok 2016. Schváleno s výhradou.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2017.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.7.2017 (14.7.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.7.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.6.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Obec uhradila částku 50.000,- Kč, fa č. 082017 za zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dyje.

 4. Informace ZO ohledně Strategického plánu rozvoje obce Dyje na období 2017-2027.

 5. Obec zakoupila latexovou lajnovačku, fa č. 2002017 za 8.199,- Kč.

 6. Projektová dokumentace závlahového systému a rozvodu závlahy fotbalového hřiště stála 7.865,- Kč, fa č. 2017034.

 7. Projednat a schválit v ZO, že obec zaplatí elektrickou energii za zalévání hřiště.

 8. Projednat v ZO Závěrečný účet, účetní závěrku Zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2016.

 9. Projednat a schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2017.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 28.6.2017 (30.6.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.6.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jedníní o bod č. 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Vodákovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR, které se budou konat 20. - 21. října 2017.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny PČR.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zapisovatelky pro volby do Poslanecké sněmovny PČR.

 6. Jednohlasně schválilo propachtování pozemku p.č. 2363; p.č. 2370; p.č. 2316/1 k.ú.Dyje do 31.12.2028 a pozemek p.č. 2316/2 k.ú.Dyje do 31.12.2042 firmě Vinařství Lahofer, a.s. Dobšice. U p.č. 2316/1 k.ú.Dyje od brány směrem vinice.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně platby za opravu místního rozhlasu.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby za traktor a rozmetadlo.

 9. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemku : p.č. KN 2312; p.č. KN 2315; p.č. KN 2346; p.č. KN 2349; p.č. KN 2366; p.č. KN 2367; p.č. KN 2396; p.č. KN 2397; p.č. KN 2402 k.ú.Dyje z důvodu jejich prodeje firmě Vinice Lahofer, s.r.o Dobšice.

 10. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu smrku stříbrného na pozemku p.č. KN 324/21 k.ú.Dyje.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 12. Jednohlasně schválilo zrušení dopravního výboru z důvodu úmrtí.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

 14. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci a souhlas ke stavbě: Dyje – Mašek NN přip. rozš. DS. Pozemky dát do původního stavu. Sloupy č. 97A - 97D nebudou demontovány.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska