Obec Dyje

Dnes je Sobota 19.1.2019,
svátek má Doubravka

Usnesení ZO dne 26.4.2016 (27.4.2016)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.4.2016 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 20, 21, 22.
 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777 m2 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo směnnou smlouvu obecní pozemek p.č. 177 za pozemek p.č. 2158/2 k.ú.Dyje s panem Bohumilem Lacinou.

 5. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2214 k.ú.Dyje, pozemek p.č. 2209, výměru 23 m2 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: 1030028601/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci stavbu Dyje Piringer: NN přip. kab. smyčka.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 33.480,- Kč, fa č. 13/016 za kartáč CB-80 VARI a odhrnovací radlice OB-80.

 8. Jednohlasně schválilo novostavbu RD na pozemku p.č. 421/1 k.ú.Dyje včetně napojení na inženýrské sítě vedené v místní komunikaci p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zaplacené částky 3.500,- Kč, fa č. 3160000423 za přestupky v roce 2015.

 10. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obec za rok 2015 s výhradou nedostatku uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření, které spočívají:
  a) při zveřejňování smluv včetně všech jejich změn a dodatků na profilu zadavatele bude postupováno v souladu s § 147a odst. 1,2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to zveřejnění do 15 dní od jejich uzavření, kontrola starostou obce,
  b) termín: opatření splněno, ihned dodržován postup a lhůta zveřejňování v souladu se zákonem,
  c) po projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu zastupitelstvem obce Dyje se tento návrh stává Závěrečným účtem obce Dyje za rok 2015.

 11. Jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 2148, výměru 1 838 m2 za cenu 45.950,- Kč od paní Sylvy Šabacké.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2016.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně zaplacení pivních souprav pro SDH.

 14. Schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2544/1, výměra cca 96 m2 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo projekt elektrické přípojky CETIN a.s. ZNDJE – vedení kabeláže z rozvaděče k technologii na půdě OÚ.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně platby za opravu křovinořezu, která stála 2.885,- Kč, fa č. FVT/045/7/00715.

 17. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zhotovit dešťové žlaby na místní komunikaci p.č. 3/1 k.ú.Dyje od RD pana Jahody po RD pana Běhala k řece.

 18. Jednohlasně schválilo, že obec bude prodávat bunkry i s pozemkem.

 19. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2015.

 20. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2544/1, výměru cca 120 m2 k.ú.Dyje.

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 72.978,- Kč, fa č. 2160614 za výměnu 3 venkovních dveří OÚ.

 22. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. 3/1 k.ú.Dyje provede firma Porr a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, Tlumačov, PSČ 763 62 za cenovou nabídku 32.758,- Kč s DPH.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO v úterý dne 26.4.2016 (19.4.2016)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,které se koná v úterý dne 26.4.2016 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.3.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost firmy ROMA Znojmo, s.r.o. Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777 m2, kultura u všech třech parcel je ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 4. Projednat v ZO, že obec smění obecní pozemek p.č. 177, výměra 1 196 m2, kultura ostatní plocha, za pozemek p.č. 2158/2, výměra 872 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha s panem Bohumilem Lacinou, bytem Dyje č.p. 151.

 5. Žádost pana Jindřicha Válka, bytem Práče 171, 671 61 Prosiměřice, o odkoupení pozemku p.č.2214, o výměře 628 m2, kultura orná půda, nebo jen jeho části a pozemek p.č. 2209, o výměře 23 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1030028601/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci stavbu: Dyje, Piringer: NN přip. kab. smyčka.

 7. Obec uhradila částku 33.480,- Kč, fa č. 13/016 za zametací kartáč CB-80 VARI a odhrnovací radlici OB-80.

 8. Žádost pana Miroslava Hrazdílka, bytem Božice 380, 671 64 Božice a paní Kristýny Hrazdílkové, bytem Dyje č.p. 2, 669 02 Znojmo, o souhlas s umístěním novostavby RD na pozemku p.č. 421/1 k.ú.Dyje, který je v našem vlastnictví, vč. napojení na inženýrské sítě vedené v obecním pozemku místní komunikace p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Obec uhradila Městu Znojmo částku 3.500,- Kč, fa č. 3160000423 za přestupky v roce 2015. Celkem přestupků bylo 6 za období od 1.1.2015-31.12.2015.

 10. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2015 ze zákona č. 250/2000 Sb.,§ 17.

 11. Projednat v ZO, že obec odkoupí od paní Sylvy Šabacké, bytem Dolní česká 17, čp. 354, 669 02 Znojmo, pozemek p.č. 2148, výměra 1 838 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 12. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2016.

 13. Obec uhradila částku 17.590,- Kč, fa č. 201604011 za nákup pivních souprav (stůl + lavice) pro SDH.

 14. Žádost pana ing. Boleslava Maši, paní Anny Mašové, oba bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1, cca 96 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 15. Projednat v ZO projekt Řešení změny stávající elektrické přípojky na lokalitě CETIN, a.s. ZNDJE, jedná se o vedení kabeláže z rozvaděče k technologii na půdě OÚ.

 16. Oprava křovinořezu stála 2.885,- Kč, fa č. FVT16/045/7/00715.

 17. Projednat v ZO, jestli obec nechá zhotovit dešťové žlaby na místní komunikaci p.č. 3/1 k.ú.Dyje od RD pana Jahody před RD pana Běhala k řece.

 18. Projednat v ZO, jestli obce bude prodávat bunkry i s pozemkem.

 19. Projednat a schválit Kroniku obce za rok 2015.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Vyvěšení návhru Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 (11.4.2016)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DYJE ZA ROK 2015

Obecní úřad Dyje oznamuje občanům, že je vyvěšen na úřední desce obce návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce Dyje za rok 2015 a příloh č. 2-4 v elektronické podobě na e-desce, na odkaze Návrh ZÚ + Přílohy č. 1 - 4.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání zastupitelstva konaného v úterý 26. dubna 2016 v 19:00 hodin na obecním úřadě.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska