Obec Dyje

Dnes je Středa 20.2.2019,
svátek má Oldřich

Pozvánka na zasedání ZO v úterý dne 26.4.2016 (19.4.2016)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,které se koná v úterý dne 26.4.2016 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.3.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost firmy ROMA Znojmo, s.r.o. Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777 m2, kultura u všech třech parcel je ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 4. Projednat v ZO, že obec smění obecní pozemek p.č. 177, výměra 1 196 m2, kultura ostatní plocha, za pozemek p.č. 2158/2, výměra 872 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha s panem Bohumilem Lacinou, bytem Dyje č.p. 151.

 5. Žádost pana Jindřicha Válka, bytem Práče 171, 671 61 Prosiměřice, o odkoupení pozemku p.č.2214, o výměře 628 m2, kultura orná půda, nebo jen jeho části a pozemek p.č. 2209, o výměře 23 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1030028601/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci stavbu: Dyje, Piringer: NN přip. kab. smyčka.

 7. Obec uhradila částku 33.480,- Kč, fa č. 13/016 za zametací kartáč CB-80 VARI a odhrnovací radlici OB-80.

 8. Žádost pana Miroslava Hrazdílka, bytem Božice 380, 671 64 Božice a paní Kristýny Hrazdílkové, bytem Dyje č.p. 2, 669 02 Znojmo, o souhlas s umístěním novostavby RD na pozemku p.č. 421/1 k.ú.Dyje, který je v našem vlastnictví, vč. napojení na inženýrské sítě vedené v obecním pozemku místní komunikace p.č. 27/1 k.ú.Dyje.

 9. Obec uhradila Městu Znojmo částku 3.500,- Kč, fa č. 3160000423 za přestupky v roce 2015. Celkem přestupků bylo 6 za období od 1.1.2015-31.12.2015.

 10. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2015 ze zákona č. 250/2000 Sb.,§ 17.

 11. Projednat v ZO, že obec odkoupí od paní Sylvy Šabacké, bytem Dolní česká 17, čp. 354, 669 02 Znojmo, pozemek p.č. 2148, výměra 1 838 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 12. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2016.

 13. Obec uhradila částku 17.590,- Kč, fa č. 201604011 za nákup pivních souprav (stůl + lavice) pro SDH.

 14. Žádost pana ing. Boleslava Maši, paní Anny Mašové, oba bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1, cca 96 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 15. Projednat v ZO projekt Řešení změny stávající elektrické přípojky na lokalitě CETIN, a.s. ZNDJE, jedná se o vedení kabeláže z rozvaděče k technologii na půdě OÚ.

 16. Oprava křovinořezu stála 2.885,- Kč, fa č. FVT16/045/7/00715.

 17. Projednat v ZO, jestli obec nechá zhotovit dešťové žlaby na místní komunikaci p.č. 3/1 k.ú.Dyje od RD pana Jahody před RD pana Běhala k řece.

 18. Projednat v ZO, jestli obce bude prodávat bunkry i s pozemkem.

 19. Projednat a schválit Kroniku obce za rok 2015.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Vyvěšení návhru Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 (11.4.2016)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DYJE ZA ROK 2015

Obecní úřad Dyje oznamuje občanům, že je vyvěšen na úřední desce obce návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce Dyje za rok 2015 a příloh č. 2-4 v elektronické podobě na e-desce, na odkaze Návrh ZÚ + Přílohy č. 1 - 4.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání zastupitelstva konaného v úterý 26. dubna 2016 v 19:00 hodin na obecním úřadě.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Zveřejňování smluv s učastníkem obce Dyje (9.4.2016)

Nová povinnost zveřejňování smluv s účastí obce Dyje

V souladu s platným zákonem obec Dyje zveřejňuje všechny smlouvy ve kterých vystupuje jako strana, které splňují podmínku zveřejnění - přesahující částku stanovenou zákonem.

Smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL v roce 2016 - PDF dokument - zveřejněno dne 9.4.2016

Veškeré smlouvy splňující podmínku zveřejnění jsou k dispozici v úložišti veřejných dokumentů obce na níže uvedeném odkazu a je na existenci upozorněno v souhrnném informačním dokumentu, v čl. 16, dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska